• text smska 2perc euro stravne dobrovolnik slogan zavriet

Konferencie

Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií a seminárov. Tieto podujatia sú určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujme pomáhať nám napĺňať našu myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu.

Konferencie a semináre nám slúžia aj pre sieťovanie rôznych subjektov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny  alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

MOSTY V SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANE

Každý rok organizujeme pod záštitou predsedu NR SR odbornú konferenciu v Častej-Papierničke. Tejto konferencie sa zúčastňujú väčšinou riaditelia všetkých detských domovov na Slovensku, zástupcovia štátnej správy, samosprávy, minister práce, soc. vecí a rodiny SR, zástupcovia Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, sociálny pracovníci a naši spolupracovníci.

Cieľom konferencie je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny. Súčasťou konferencie sú odborné worshopy a ich výsledky budú využité v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti v ústavnej aj rodinnej forme.

Súčasťou konferencie je slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

MOSTY K RODINE – regionálne konferencie

„Mosty k rodine” sú jednodňové konferencie, ktoré organizujeme v každom kraji  Slovenska.

Základným cieľom regionálnych konferencií je SIEŤOVANIE. Náplňou konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi vo svojom regióne.

SEMINÁR SUDCOV

Jedná sa o stretnutie sudcov, ktoré organizujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Hlavným cieľom seminára je zlepšovanie a skvalitňovanie práce sudcov v rodinno právnej agende.

Po šiestich rokoch sa nám v roku 2011 podarilo presadiť novelu vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá začala na Slovensku platiť od septembra2011 a tá umožňuje začať činnosť rodinných súdov. Budú pod ňu spadať všetky spory v zmysle zákona o rodine.

Považujem za  úspech, že  sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú  mať možnosť profesionálne a  formou odbornej špecializácie  venovať sa spomínanej agende, s  ktorou súvisia  aj otázky rozvodu  manželov,   určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti.

Úsmev ako dar následne napomáhal aj pri vytvorení Asociácie rodinných sudcov, ktorá bude týchto sudcov združovať a ktorej hlavným cieľom bude v spolupráci s Justičnou akadémiou príprava vzdelávania pre nových rodinných sudcov.

„Mosty“ spájali aj v Košiciach

mosty ke 2014 002Regionálna konferencia Mosty k rodine pre východné Slovensko sa uskutočnila 14. októbra v Košiciach. Ich hlavnou témou bolo „Právo dieťaťa na život v rodine“. Podujatie otvorila Viera Miklášová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá vo svojom príspevku vyzdvihla dôležitosť diskutovanej témy. Uviedla, že aktuálne sa týka 4 900 detí vyrastajúcich v zariadeniach náhradnej starostlivosti. Poukázala na snahu Ústredia práce o zavedenie nových metód a zvýšenie efektívnosti sanácie, čo potvrdzuje aj zriadenie samostatnej sekcie – Sekcie rodiny.

Čítať viac...

Postavili sme "Mosty k rodine" v Nitre

mosty NR 001Prvá zo série regionálnych konferencií Mosty k rodine, ktoré Spoločnosť Úsmev ako dar každoročne organizuje, sa tento rok uskutočnila 6. októbra v Nitre. Išlo o konferenciu pre celý západoslovenský kraj a práve špecifiká západoslovenského kraja podfarbovali hlavnú tému podujatia: Právo dieťaťa na život v rodine. Regionálne Mosty k rodine pre východoslovenský kraj sa budú konať 14. októbra v Košiciach, pre stredoslovenský kraj 20. októbra v Banskej Bystrici.

Čítať viac...

Čo si prinášame z raného detstva?

prenatal 8 002Konferencia Prenatálne dieťa už po ôsmy krát združila odborníkov na problematiku raného detstva z rôznych profesií. Pedopsychiatri, psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci – všetkých spojil záujem o ľudskú bytosť v jej raných štádiách vývoja a vplyv tejto životnej etapy na jej ďalšiu existenciu a zdravie. Konferencia sa uskutočnila11. júna 2014 v priestoroch VŠZaSP sv. Alžbety a venovala sa trom tematickým okruhom: Význam súrodeneckých vzťahov, Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch, Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín.

Čítať viac...

Prenatálne dieťa 8 - pozvánka na konferenciu + program

surodenci11. júna 2014 sa vo Veľkej aula VŠZaSP sv. Alžbety, Námestie 1. mája 1 v Bratislave uskutoční už 8. ročmík konferencie Prenatálne dieťa. Témy tohtoročnej konferencie sú: 1. Význam súrodeneckých vzťahov, 2. Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch a 3. Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín. Tešíme sa na Vás.

Čítať viac...

Mosty spájali odborníkov aj v Košiciach a Banskej Bystrici

mosty KE 004Téma 8. ročníka konferencie Mosty k rodine bola spoločná pre všetky regióny, takže história 250-tich rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny sa pripomínala a otázka Ako ďalej? sa kládla aj v Košiciach 8.10. a v Banskej Bystrici 28.10.2013. Pozvanie prijali obaja primátori týchto slovenských metropol – Richard Raši v Košiciach a Peter Gogola v Banskej Bystrici. Vo svojich slávnostných otváracích príhovoroch zhodne vyjadrili potrebu podpory starostlivosti o ohrozené deti a rodiny.

Čítať viac...

Aká je misia detského domova

mosty k rodine BA 2013 002Aj túto otázku si kládlo viac ako 130 odborníkov pracujúcich s deťmi na konferencii spoločnosti Úsmev ako dar  Mosty k rodine, ktorá sa konala vo štvrtok 10.10.2013 v historickej budove NR SR v Bratislave. 8. ročník regionálnych konferencií Mosty k rodine, ktoré Úsmev ako dar každoročne usporadúva v troch slovenských metropolách – Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, niesol názov: 250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – ako ďalej?

Čítať viac...

Mosty k rodine 2013 už dnes v Košiciach

mosty 001Jeseň je na Úsmeve čas odborných seminárov a konferencií. Aj tento rok pripravujeme naše regionálne konferencie Mosty k rodine. Hlavnou témou regionálnych konferencií Mosty k rodine tento rok bude „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ?“ Každá konferencia bude mať aj svoje špecifické témy, ktoré trápia jednotlivé regióny.

Čítať viac...

„250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ??“

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať na 8. ročník konferencie Mosty k rodine, ktorá sa uskutoční dňa 10.10. 2013 o 09:00 hod. v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.


Hlavnou témou konferencie je „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ??“ Konferencia sa koná pod záštitou Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča.
Pri príležitosti 250.výročia založenia prvého „detského domova“ na území Slovenska je cieľom konferencie pohľad do budúcnosti v starostlivosti o ohrozené deti a výmena skúseností a poznatkov v oblasti starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej  pôvodnej rodiny z pohľadu odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach v rámci bratislavského, nitrianskeho a trnavského kraja.  
Program konferencie    
8:00 – 9:00    prezentácia účastníkov
9:00 - 11:30    prednášky v pléne
11:30 – 12:15    obed formou bufetových stolov
12:15 – 14:15    workshopy
14:15 – 14:30    záver konferencie, výstupy

Tematické okruhy konferencie:
•    Starostlivosť o deti mimo vlastnej rodiny z pohľadu rôznych štátnych inštitúcii, neziskových organizácii, miest a samospráv
•    Praktické otázky sociálnej práce s rodinou
•    Inovatívne prístupy a súčasné trendy v starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny

V rámci konferencie je možná Vaša aktívna účasť. V prípade záujmu, oznámte tak v návratke, ktorú prosíme zaslať poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  najneskôr do 13.9.2013. V prípade pasívnej účasti prosíme zaslať priloženú návratku poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 27.9.2013. V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 02/638 15 208-9, 0903 781 779, alebo na vyššie uvedený mail.
Účastnícky poplatok 13,- € prosíme uhradiť na č. účtu 4040029-105/3100, VS: 1010  (Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie, pitný režim, režijné náklady).
Tešíme sa na Vašu účasť.
                        Mgr. Emília Bezáková        

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

kalendar