Rozsah vybraných činností SPO detí a SK (podľa zákona č.305/2005 Z.z.) oprávnených vykonávať na základe získanej akreditácie.

– rozhodnutie č.7469/2006-I/21AK, rozhodnutie č.29580/2006-I/21AK, obe predĺžené rozhodnutím č. 7757/2016-M_OSSODRAK, právoplatným od 20.12.2016 
– rozhodnutie č. 10988/2016-M_OSSODRAK, právopl. 20.12.2016

Obsah rozhodnutí:

Opatrenia SPODaSK na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby:

§11 ods.1, písm. a), b), c)
§11 ods.2, písm. a)
§11 ods.3, písm. b) bod 1 a bod 2

Realizácia výchovného programu a sociálneho programu v rámci výchovných opatrení a sociálnej kurately detí:

§12 ods.1, písm. d)
§13 ods.1
§17 ods.4

 Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia:

– §33

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť:

– §36, §37, §38

Aktualizácia prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť:

– §40

Uľahčenie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom a sprostredkovanie NRS:

– §42
– §43

Uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia

– §44a) ods.1, písm. a) a b) bod 1 a 2

Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

– §52 ods.2

Akreditované činnosti, na vykonávanie ktorých udelilo Spoločnosti oprávnenie Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Č. rozhodnutia 9631/2015-M_OSS právoplatne predĺžená rozhodnutím č. 14594/2018-M_OAK na päť rokov od dátumu 19. 10. 2018: poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva podľa § 16 ods. 1 písm. b) a § 19 ods. 3

Akreditované vzdelávanie, na vykonávanie ktorého udelilo Spoločnosti oprávnenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Rozhodnutie č. 2018/13685:2-74AA zo dňa 28.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.12.2018. Platnosť akreditácie trvá 5 rokov

Číslo akreditovaného programu 1500/2018/96/1

Obsah rozhodnutia:

Modul 1 – Koordinácia a facilitácia Stretnutí rodinného kruhu – 130 hod.
Modul 2 – Koordinácia a facilitácia prípadových konferencií – 30 hod.
Modul 3 – Koordinácia a facilitácia restoratívnych konferencií a školských kruhov – 150 hod.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.