PRIDE - zážitkovo-vzdelávací program zameraný na prežívanie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

PRIDE – prípravný výcvik na náhradnú rodinnú starostlivosť

Číslo akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: Rozhodnutie č. 7469/2006-I/21AK, akreditácia platná od 27. 4. 2006 do 27. 4. 2011 Rozhodnutie č. 29580/2006-I/21AK , akreditácia platná od 22. 12. 2006 do 22. 12. 2011 predĺženej rozhodnutím č. 2483/2011-I/25AK, právoplatným od 4.5.2011.

Cieľ a zámer programu: Program umožňuje budúcim náhradným rodičom zažiť a uvedomiť si dôsledky rôznych situácii ešte pred príchodom dieťaťa. Vedie účastníkov k pochopeniu potrieb dieťaťa cez empatiu a vcítenie sa do jeho prežívania. Rozvíja zručnosť pozitívnej výchovy a otvorenej komunikácie s dieťaťom. Zámerom vzdelávacieho programu je príprava účastníkov na rolu náhradného rodiča tak, aby dokázali reálne zhodnotiť svoje predpoklady pre túto rolu. Rozvoj zručností v týchto 5 kompetenčných kategóriách vedie k vytvoreniu bezpečného domova pre dieťa:

1. kompetencie na ochranu a starostlivosť o dieťa,
2. kompetencie na napĺňanie vývinových potrieb detí a identifikovanie vývinových oneskorení,
3. kompetencie na podporu vzťahu dieťaťa s jeho biologickou rodinou,
4. kompetencie na vytváranie bezpečného prostredia a trvalých vzťahov pre dieťa,
5. kompetencie na tímovú spoluprácu.

 Profil absolventa: Po absolvovaní vzdelávacieho programu budú účastníci:

 • poznať špecifické kompetencie a úlohy osvojiteľov a pestúnov pri výchove dieťaťa,
 • rozumieť významu rodiny, podpory rodinných vzťahov a pri efektívnej výchove dieťaťa odlúčeného od svojej pôvodnej rodiny,
 • mať prehľad o spôsoboch, ako spoznať rodinné vzťahy a podporovať identitu dieťaťa,
 • poznať metódy efektívnej výchovy zameranej na rozvoj osobnosti a potenciálu dieťaťa a poznajú dôvody odmietania fyzických trestov v náhradnej starostlivosti,
 • rozumieť významu bezpodmienečného prijatia pre sebahodnotu dieťaťa,
 • poznať špecifické vývinové potreby detí v náhradnej starostlivosti,
 • vedieť rozpoznať vývinové oneskorenia a vhodne reagovať,
 • poznať indikátory týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania a psychického týrania a vie ako tieto skúsenosti ovplyvňujú vytváranie vzťahovej väzby a tým aj celkový vývin dieťaťa,
 • poznať kategórie a typy strát, reakcie na stratu a faktory, ktoré ovplyvňujú prežívanie straty vyplývajúcej z odlúčenie od rodiny,
 • vedieť, ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s pocitmi straty z odlúčenia od rodiny,
 • vedieť, ako podporovať sebahodnotu dieťaťa zdôrazňovaním silných stránok a podporovaním pozitívneho vedomia identity, minulosti, kultúry a hodnôt,
 • poznať význam súrodeneckých väzieb a ich podpory u detí v náhradnej starostlivosti,
 • rozumieť koncepcii stability pre deti a uvedomuje si, že deťom v dočasnej forme náhradnej starostlivosti sú ohrozené absenciou trvalých celoživotných vzťahov,
 • poznať svoje silné stránky a rozvojové potreby pri plnení úlohy náhradného rodiča.

 Časový rozsah výcviku:  30 hodín - zvyčajne 9 skupinových stretnutí (10-16 účastníkov) po 3 hodiny v týždňovom intervale doplnených o 3 hodiny individuálnych konzultácií. Ak je potrebné, časový rozsah môže byť väčší.

Cieľová skupina alebo pre koho je program určený:

-          Záujemcovia o náhradnú rodinnú starostlivosť
-          Náhradní rodičia
-          Vychovávatelia a iní odborní pracovníci

Ukončenie výcviku: V celom procese sa vám venujú dvaja odborníci (skupinovo a tiež individuálne) a sprevádzajú vás zážitkovým procesom. Po ukončení výcviku a vzájomnom zhodnotení, vám bude udelený certifikát – potvrdenie o absolvovaní prípravy a bude spracovaná záverečná správa z prípravy. Avšak ani po ukončení výcviku PRIDE nezostávate sami. Tréneri vám naďalej budú pomáhať pri príprave na prijatie dieťaťa a budú vám odbornou oporou aj po jeho prijatí.

Termín konania: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk)

Odborný garant: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program: 110 € - 140 € v závislosti od miesta realizácie a počtu účastníkov

Kontakty: (viď. www.usmev.sk, regionálne pobočky)

PRIDE – prípravný výcvik na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Číslo akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: Rozhodnutie č. 7469/2006-I/21AK, akreditácia platná od 27. 4. 2006 do 27. 4. 2011 Rozhodnutie č. 29580/2006-I/21AK , akreditácia platná od 22. 12. 2006 do 22. 12. 2011 predĺženej rozhodnutím č. 2483/2011-I/25AK, právoplatným od 4.5.2011.

Cieľ a zámer programu:  Program umožňuje budúcim profesionálnym rodičom zažiť a uvedomiť si dôsledky rôznych situácii ešte pred príchodom dieťaťa. Vedie účastníkov k pochopeniu potrieb dieťaťa cez empatiu a vcítenie sa do jeho prežívania. Rozvíja zručnosť pozitívnej výchovy a otvorenej komunikácie s dieťaťom. Zámerom vzdelávacieho programu je príprava účastníkov na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti tak, aby dokázali reálne zhodnotiť svoje predpoklady pre túto rolu. Rozvoj zručností v týchto 5 kompetenčných kategóriách vedie k vytvoreniu bezpečného domova v profesionálnej rodine ako dočasnej forme starostlivosti pre dieťa:

1. kompetencie na ochranu a starostlivosť o dieťa,
2. kompetencie na napĺňanie vývinových potrieb detí a identifikovanie vývinových oneskorení,
3. kompetencie na podporu vzťahu dieťaťa s jeho biologickou rodinou,
4. kompetencie na vytváranie bezpečného prostredia a trvalých vzťahov pre dieťa,
5. kompetencie na tímovú spoluprácu.

Profil absolventa: Po absolvovaní vzdelávacieho programu budú účastníci:

 • poznať systém sociálno-právnej ochrany detí na Slovensku,
 • poznať špecifické kompetencie a úlohy profesionálnych rodičov ako aj osvojiteľov a pestúnov pri starostlivosti o dieťa,
 • rozumieť významu rodiny, podpory rodinných vzťahov a pri efektívnej výchove dieťaťa odlúčeného od svojej pôvodnej rodiny,
 • mať prehľad o spôsoboch, ako spoznať rodinné vzťahy a podporovať identitu dieťaťa,
 • poznať metódy efektívnej výchovy zameranej na rozvoj osobnosti a potenciálu dieťaťa a poznajú dôvody odmietania fyzických trestov v náhradnej starostlivosti,
 • rozumieť významu bezpodmienečného prijatia pre sebahodnotu dieťaťa,
 • porozumieť významu tímovej spolupráce pri zdieľanom rodičovstve,
 • poznať špecifické vývinové potreby detí v náhradnej starostlivosti,
 • vedieť rozpoznať vývinové oneskorenia a vhodne reagovať,
 • poznať indikátory týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania a psychického týrania a vie ako tieto skúsenosti ovplyvňujú vytváranie vzťahovej väzby a tým aj celkový vývin dieťaťa,
 • poznať kategórie a typy strát, reakcie na stratu a faktory, ktoré ovplyvňujú prežívanie straty vyplývajúcej z odlúčenie od rodiny,
 • vedieť, ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s pocitmi straty z odlúčenia od rodiny,
 • vedieť, ako podporovať sebahodnotu dieťaťa zdôrazňovaním silných stránok a podporovaním pozitívneho vedomia identity, minulosti, kultúry a hodnôt,
 • vedieť ako podporovať pozitívnu kultúrnu a etnickú identitu dieťaťa,
 • poznať význam súrodeneckých väzieb a ich podpory u detí v náhradnej starostlivosti,
 • rozumieť koncepcii stability pre deti a uvedomuje si, že deťom v dočasnej forme náhradnej starostlivosti sú ohrozené absenciou trvalých celoživotných vzťahov,
 • poznať svoje silné stránky a rozvojové potreby pri plnení úlohy profesionálneho rodiča.

Časový rozsah výcviku:  40 hodín, 60 hodín. V závislosti od vzdelania.

Podmienky pre nástup do výcviku:

-          Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
-          Výpis z registra trestov

 Cieľová skupina alebo pre koho je program určený:

-          Záujemcovia o profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
-          Profesionálni rodičia
-          Vychovávatelia a iní odborní pracovníci

Ukončenie výcviku: V celom procese sa vám venujú dvaja odborníci (skupinovo a tiež individuálne) a sprevádzajú vás zážitkovým procesom. Po ukončení výcviku a vzájomnom zhodnotení, vám bude udelený certifikát – potvrdenie o absolvovaní prípravy.

Termín konania: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk)

Odborný garant: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program: 150 € - 200 € v závislosti od miesta realizácie, počtu účastníkov a počtu absolvovaných hodín.

Kontakty: (viď. www.usmev.sk, regionálne pobočky)

PRIDE - Odborné vzdelávanie pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov  a iných odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti

Cieľ a zámer programu: Program predstavuje zážitkovú formu vzdelávania a oslovuje prežívanie a postoj tých, ktorí sa priamo starajú alebo sa podieľajú na starostlivosti o dieťa odlúčené od svojich rodičov. Vedie účastníkov k pochopeniu potrieb dieťaťa cez empatiu a vcítenie sa do jeho prežívania. Zámerom vzdelávacieho programu je rozvíjať zručnosti potrebné pre výchovu a starostlivosť o deti v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti. Dôraz kladie na 5 oblastí rodičovských zručností:  

1. Zručnosti potrebné pre ochranu a starostlivosť o dieťa,
2. Zručnosti potrebné pre napĺňanie vývinových potrieb detí a identifikovanie vývinových oneskorení,
3. Zručnosti potrebné na podporu vzťahu dieťaťa s jeho biologickou rodinou,
4. Zručnosti potrebné pre vytváranie bezpečného prostredia a trvalých vzťahov pre dieťa,
5. Zručnosti potrebné pre tímovú spoluprácu.

Profil absolventa: Po absolvovaní vzdelávacieho programu budú účastníci:

 • poznať špecifické kompetencie a úlohy vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti, ako biologických a náhradných rodičov pri výchove a vzdelávaní dieťaťa a ich vzájomnú prepojenosť,
 • rozumieť významu rodiny, podpory rodinných vzťahov a výchovy k rodičovstvu pri efektívnej výchove a vzdelávaní dieťaťa oddeleného od svojej rodiny,
 • mať prehľad o spôsoboch, ako spoznať rodinné vzťahy a podporovať rodinu,
 • poznať metódy efektívnej výchovy zameranej na rozvoj osobnosti a potenciálu dieťaťa a poznajú dôvody odmietania fyzických trestov v náhradnej starostlivosti,
 • rozumieť významu bezpodmienečného prijatia pre sebahodnotu dieťaťa,
 • poznať špecifické vývinové potreby detí v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti,
 • vedieť rozpoznať vývinové oneskorenia a vhodne reagovať,
 • poznať indikátory týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania a psychického týrania a vie ako tieto skúsenosti ovplyvňujú vytváranie vzťahovej väzby a tým aj celkový vývin dieťaťa,
 • poznať kategórie a typy strát, reakcie na stratu a faktory, ktoré ovplyvňujú prežívanie straty vyplývajúcej z odlúčenie od rodiny,
 • vedieť, ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s pocitmi straty z odlúčenia od rodiny,
 • vedieť, ako podporovať sebahodnotu dieťaťa zdôrazňovaním silných stránok a podporovaním pozitívneho vedomia identity, minulosti, kultúry a hodnôt,
 • rozumieť koncepcii stability pre deti a uvedomuje si, že deťom v dočasnej forme náhradnej starostlivosti sú ohrozené absenciou trvalých celoživotných vzťahov,
 • poznať svoje silné stránky a rozvojové potreby pri plnení úlohy pedagogického a odborného zamestnanca.

Časový rozsah výcviku: 30 hodín, 60 hodín. V závislosti od dohody.

Cieľová skupina alebo pre koho je program určený: Výcvik je určený pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov a iných odborných pracovníkov pracujúcich s deťmi v náhradnej starostlivosti.

Ukončenie výcviku: V celom procese sa vám venujú dvaja odborníci (skupinovo a tiež individuálne) a sprevádzajú vás zážitkovým procesom. Po ukončení výcviku a vzájomnom zhodnotení, vám bude udelený certifikát – potvrdenie o absolvovaní prípravy.

Termín konania: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar (viď. www.usmev.sk)

Odborný garant: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program: 110 € - 200 € v závislosti od miesta realizácie, počtu účastníkov a počtu absolvovaných hodín.

Kontakty: (viď. www.usmev.sk)

Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove

Rozsah vzdelávacieho programu:  70 vyučovacích hodín (7 seminárov po 10 vyučovacích hodín)

Cieľ a zámer programu: Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove je mimoriadne dôležitou súčasťou výchovného a vzdelávacieho procesu detí v detskom domove, ktorý môže ovplyvniť nielen socializáciu dieťaťa, rozvinutie jeho schopností, talentu, spracovanie strát, krívd, negatívnych zážitkov, ale i pomôcť vytvoriť predpoklady pre vybudovanie zdravých bezpečných vzťahových väzieb pre budúcnosť. Program reflektuje požiadavku pripraviť zamestnancov detských domovov na individuálnu prácu s dieťaťom a získať všetky zručnosti potrebné na  prípravu individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Zámerom vzdelávacieho programu je nadobudnutie, resp. posilnenie kompetencií zamestnancov  detských domovov, krízových stredísk, reedukačných detských domovov, diagnostických centier, potrebných pre efektívnu prácu s dieťaťom umiestneným do inštitúcie. Cieľom je zdokonalenie nadobudnutých kompetencií, ktoré sú  založené na:

 •    potrebe posilňovania sebavedomia a identity dieťaťa, posilňovanie jeho sebahodnoty cez „pozitívne vyjadrenia“, pocitu spolupatričnosti dieťaťa, jeho jedinečnosti a kontroly nad jeho vlastným životom,
 • poznaní a pochopení potreby vzťahovej väzby, vytvorení pripútania, faktorov spomaľujúcich rast a vývin dieťaťa (genetické alebo vrodené a prenatálne faktory, telesné zanedbávanie, telesné týranie, sexuálne zneužívanie, emocionálne týranie a zanedbávanie, nehody a zranenia, nevhodné vzory správania)
 • poznaní kľúčových zložiek paralelného plánovania (zabezpečenie stálosti, otvorenosť voči biologickým rodičom, intenzívne služby pre biologickú rodinu, stretnutia dieťaťa s biologickou rodinou, plán „znovuzjednotenia“ rodiny a alternatívny plán zabezpečenia stálosti)
 • schopnosti analyzovať príčiny krízy a stanoviť životné ciele dieťaťa,

Cieľová skupina alebo pre koho je program určený: Zamestnanci detských domovov, krízových stredísk, reedukačných detských domovov, diagnostických centier či iných odborných pracovníkov, ktorí pracujú s deťmi

Termín konania: Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov ich oslovíme s ponukou otvorenia vzdelávacieho programu.

Miesto konania: V priestoroch sídla SPDDD Úsmev ako dar alebo regionálnych pobočiek SPDDD Úsmev ako dar, alebo podľa požiadaviek záujemcov, na území celého Slovenska. V prípade záujmu inštitúcie alebo organizácie o vyškolenie viacerých záujemcov je termín aj miesto kurzu dohodou.

Odborný garant: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Poplatok za vzdelávací program: 160 € - 210 €. Pri objednávke vzdelávania pre uzatvorené skupiny (min. 10 osôb) je možné stanoviť cenu dohodou .

Prihláška: Registrovať sa môžete online priháškou tu – link.

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová, tel.: 0903 781 775, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.