Koncepčná činnosť

Koncepcia náhradnej starostlivosti

Rok 2000 znamenal nový prvok v našej filozofii: rovnako dôležitá ako praktická pomoc ohrozeným deťom je zmena systému tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do svojej rodiny. Nastáva obdobie tvorby koncepcií, pripomienkovania legislatívy a aktívnej iniciatívy v jej zmene. Ak rodina nefunguje, treba jej pomôcť prostredníctvom sanácie. Ak nie je sanácia možná, dieťaťu hľadáme náhradných rodičov. Ak nie je možné dieťa umiestniť do náhradnej rodiny, nastupuje transformovaný detský domov. Tieto oblasti tvorí základ našej koncepcie:

1. Transformácia ústavnej starostlivosti. Nemalou mierou sme prispeli k rozbehu modelu, ktorý nahradil internátny systém detskými modelmi rodinného typu. Prispeli k tomu návrhy zmien v zákonoch, nová koncepcia, nespočetné množstvo návštev, stretnutí a seminárov s cieľom pripraviť pôdu pre vznik profesionálnych rodín a samostatných skupín v detských domovoch a zintenzívnenie individuálnej práce s dieťaťom.
2. Náhradná rodinná starostlivosť. Úsmev ako dar získal akreditácie pre vyhľadávanie náhradných rodičov a rozbehol ich vzdelávanie v rámci programu PRIDE.
3. Podpora biologickej rodine. Ak je rodina v kríze, nastupuje sanácia. Kľúčom k úspechu v pomoci rodine je spolupráca všetkých zainteresovaných inštitúcií. Medzi nové modely, ktoré presadzujeme patria rodinné konferencie, ktoré aktivizujú širokú rodinu dieťaťa. Stále väčšiu pozornosť venujeme prevencii, aby sa systémovými zmenami predišlo krízam v rodine.

Táto naša filozofia našla pevné miesto v zákonoch o rodine (36/2005) a v zákone o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele (305/2005).


Výskum - Ohrozená rodina

V roku 2006 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity publikovali monografiu „Ohrozená rodina na Slovensku v kontexte príčin vyňatia detí z biologických rodín“.

Publikácia zasadila výskum do kontextu známych vedeckých faktov o rodine, o rolách otca a matky, o charakteristikách problémových a dysfunkčných rodín, ako aj o hľadaní opatrení na pomoc dieťaťu a jeho rodine. V súlade s legislatívou, pre ktorú je prioritou komplexný rozvoj a dobro dieťaťa, práca konštatovala, že najlepšie podmienky pre rozvoj dieťaťa ponúka vlastná rodina a príbuzní. Rodina však v mnohých prípadoch potrebuje pomoc zvonku. Výskum sledoval základné charakteristiky dieťaťa, profil jeho rodičov, dôvody, ktoré viedli k vyňatiu na strane rodičov a dieťaťa, ako aj šance dieťaťa na návrat do rodiny.

Následne sa výskum zopakoval v prvom polroku 2007 a 2010. Výsledky tohto výskumu spracované do porovnávacích grafov sú uvádzané v prvej časti monografii.

Výsledky z roku 2010 sú porovnávané s rokmi 2006 a 2007. Druhú časť monografie tvoria odporúčania autorov, ktorými chcú ukázať cesty k naplneniu hesla SPDDD ÚaD: „...aby každé dieťa malo rodinu.“ Teoretická časť monografie obsahuje témy, s ktorými sa stretávame v praxi v oblasti ohrozených rodín. Vychádzame pritom najmä zo skúseností pracovníkov SPDDD ÚaD v rámci akreditovaných činností v sociálnoprávnej ochrane detí.

Základné otázky výskumu:

  • Akú sú príčiny vynímania detí z rodín?
  • Aká je šanca, že sa dieťa vráti späť do vlastnej rodiny?
  • Je dieťaťu lepšie v prostredí detského domova, v ktorom dostane odbornú výchovnú starostlivosť, či u náhradných rodičov, ktorí sú vo väčšine prípadov pripraveníobdarovať dieťa láskou, alebo u vlastných rodičov, napriek tomu, že ichpodmienky a výchovný štýl majú ďaleko od ideálnych?
  • Ako pomôcť rodinám, aby boli tým, k čomu majú predpoklad, najlepším miestom pre výchovu a život svojich detí?

Ohrozená rodina na Slovensku III
Analýza kontextu vyňatia detí z prirodzeného prostredia v rokoch 2006 až 2010
- .pdf, 3,6 Mb

ohrozena rodina titulka

 

 

 

V detských domovoch nemusí byť viac ako polovica detí, treba však viac pomáhať rodinám

Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnila už tretí výskum OHROZENÁ RODINA III. Výsledky výskumu potvrdzujú fakt, že až 56 percent detí by sa mohlo vrátiť z detských domovov k svojim rodičom, keby rodiny dostali potrebnú pomoc a podporu. Najčastejšie návratu detí bráni strata bývania rodičov, zlé hygienické či sociálne pomery rodiny.

Čítať viac...

Unikátny výskum

Príčiny vyňatia detí z rodín a profil rizikovej rodiny

Prečo sú deti vyňaté z rodiny? Aká je šanca, že sa vrátia späť? Ako pomôcť rodinám, aby boli tým, k čomu majú predpoklad, najlepším miestom pre výchovu a život svojich detí?
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnili prieskum, v ktorom zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zhodnotili dôvody vyňatia z rodiny u všetkých detí, ktoré boli vyňaté v prvom polroku 2006.

 

Výsledky výskumum v skrátenej forme si môžete stiahnuť tu. (formát .pdf)

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.