Čo pre Vás znamená rodina?

Štartujeme nové projekty na podporu a sprevádzanie náhradných a ohrozených rodín

family3Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. Uvedomujeme si, že dieťa pre svoj harmonický a plnohodnotný rozvoj a všestranné naplnenie svojich potrieb potrebuje prostredie úplnej rodiny. Tešíme sa, že naše dlhodobé úsilie vyústilo do reálnych systémových zmien, ktoré prinášajú zlepšenie kvality života detí. 

Projekty realizujeme v období od septembra 2017 až do júna 2021. Sú to dopytovo orientované projekty, ktoré nám umožňujú pokračovať v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku. Ponúkajú rodinám lepšiu perspektívu, otvorenú budúcnosť a pomoc pri zabezpečení dlhodobosti a stability. Dávajú im šancu stabilizovať ich rodinné prostredie a tým dať ich deťom šancu na lepší život.

Pre náhradné rodiny realizujeme v tomto období projekty:

Názov projektu: PARTNER 1 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216
Región: SR
a
Názov projektu: PARTNER 2 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G220
Región: BSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia, vo verejnom aj v neverejnom sektore

Pre ohrozené rodiny realizujeme v tomto období projekty:

Názov projektu: PODPORA 1 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR
a
Názov projektu: PODPORA 2 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G716
Región: BSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

loga projekt 

 

 

 

 

 

 

www.usmev.sk   www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk   

Foto: www.pexels.com

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.