Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Ponuka akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov:
 

PONUKA AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

1/ PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti (Edukatívno – zážitkový program)
2/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove (Edukatívno – zážitkový program)
3/ PARTNER (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Empatia - Rodina) – Edukatívno - zážitkový program na rozvoj zručností efektívnej výchovy a vzdelávania
4/ Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou (Edukatívno- zážitkový odborný program)

 

PROGRAM PRIDE – zážitkovo-vzdelávací program zameraný na prežívanie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

1/ PRIDE – prípravný výcvik na náhradnú rodinnú starostlivosť
2/ PRIDE – prípravný výcvik na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
3/ PRIDE - Odborné vzdelávanie pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti
4/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove

 

NADSTAVBA Programu PRIDE

MODUL 1 - Základné východiská pre napĺňanie vývinových potrieb ohrozených detí
MODUL 2 - Využívanie výchovy na ochranu, starostlivosť a napĺňanie vývinových potrieb
MODUL 3 - Vývinové otázky týkajúce sa sexuality
MODUL 4 - Ako reagovať na znaky a symptómy sexuálneho zneužívania
MODUL 5 - Podporovanie vzťahov medzi deťmi a ich rodinami
MODUL 6 - Pracovať ako člen profesionálneho tímu
MODUL 7 - Podporovanie osobnej a kultúrnej identity detí
MODUL 8 - Podporovanie stálosti
MODUL 9 - Zvládanie špecifických situácií súvisiacich s náhradným rodičovstvom
MODUL 10 - Dopady závislostí od návykových látok na deti a rodiny
MODUL 11 - Pochopenie a podpora vývinu dojčiat a mladších detí
MODUL 12 - Pochopenie a podpora vývinu dospievajúcich

 
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU
 

OSTATNÉ KURZY, SEMINÁRE A ŠKOLENIA

Témy:

1/ Vzťahová väzba - základ
2/ Vzťahová väzba – pokročilí
3/ Teoretické východiská a praktické zručnosti v sociálnej práci s rodinou
4/ Vyhodnocovanie situácie v rodine (hodnotenie silných stránok a potrieb rodiny)
5/ Konferenčný model práce s rodinou, facilitačné zručnosti (Prípadová konferencia, Stretnutie rodinného kruhu a Restorative Practices)
6/ Tímová spolupráca v sociálnoprávnej ochrane
7/ Case manažment v soc.práci s rodinou
8/ Práca s ekomapou a genogramom
9/ Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou
10/ Efektívna komunikácia s rodinou
11/ Terénná sociálna práca


 

Organizujeme konferencie a vzdelávacie semináre
Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií a seminárov. Tieto podujatia sú určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujme pomáhať nám napĺňať našu myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu. Konferencie a semináre nám slúžia aj pre sieťovanie rôznych subjektov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny  alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

MOSTY V SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANE
Každý rok organizujeme pod záštitou predsedu NR SR odbornú konferenciu v Častej-Papierničke. Tejto konferencie sa zúčastňujú väčšinou riaditelia všetkých detských domovov na Slovensku, zástupcovia štátnej správy, samosprávy, minister práce, soc. vecí a rodiny SR, zástupcovia Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, sociálny pracovníci a naši spolupracovníci. Cieľom konferencie je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny. Súčasťou konferencie sú odborné worshopy a ich výsledky budú využité v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti v ústavnej aj rodinnej forme. Súčasťou konferencie je slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

MOSTY K RODINE – regionálne konferencie
„Mosty k rodine” sú jednodňové konferencie, ktoré organizujeme v každom kraji  Slovenska. Základným cieľom regionálnych konferencií je SIEŤOVANIE. Náplňou konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi vo svojom regióne.

SEMINÁR SUDCOV
Jedná sa o stretnutie sudcov, ktoré organizujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Hlavným cieľom seminára je zlepšovanie a skvalitňovanie práce sudcov v rodinno právnej agende. Po šiestich rokoch sa nám v roku 2011 podarilo presadiť novelu vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá začala na Slovensku platiť od septembra2011 a tá umožňuje začať činnosť rodinných súdov. Budú pod ňu spadať všetky spory v zmysle zákona o rodine. Považujeme za  úspech, že  sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú  mať možnosť profesionálne a  formou odbornej špecializácie  venovať sa spomínanej agende, s  ktorou súvisia  aj otázky rozvodu  manželov,   určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti. Úsmev ako dar následne napomáhal aj pri vytvorení Asociácie rodinných sudcov, ktorá bude týchto sudcov združovať a ktorej hlavným cieľom bude v spolupráci s Justičnou akadémiou príprava vzdelávania pre nových rodinných sudcov.

Konferencia Mosty k rodine 2019 v Košiciach bola venovaná téme Rodina – konflikty, vzťahy, dieťa

mosty kosice 2019 06Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na stretnutie účastníkov z rôznych inštitúcií, ktorých sa táto téma dotýka a tiež odovzdať nové informácie, diskutovať a povzbudiť účastníkov do každodennej práce. Veríme, že sa nám to podarilo a ponúkame vám aspoň krátke zhrnutie. Konferenciu svojím príspevkom na tému Konflikt RODIČ-DIEŤA z pohľadu NRS, začala Monika Guľašová. Na základe svojich skúseností s prácou s náhradnými rodičmi aj deťmi odprezentovala pohľad na to, ako vznikajú konflikty a ako sa s nimi dá pracovať. V diskusii sme sa zamerali na využitie týchto poznatkov pre vychovávateľov pri práci s deťmi v skupine, aj to, ako sa naše nastavenia z vlastných rodín prenášajú do kontaktu s deťmi, keď sme už dospelý.

Čítať viac...

Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine 2019 v Košiciach

mosty ke 2019Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Košiciach vo štvrtok 26. septembra 2019 na tému Rodina - konflikty, vzťahy, dieťa. Tak ako doteraz, Vám aj tento rok ponúkame možnosť získať nové informácie z práce v sociálnej oblasti a v oblasti práce s klientom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Možnosť zdieľať a vymieňať si vzájomné skúsenosti a podporiť sa navzájom tým, čo funguje. Našim zámerom je prepájať nielen jednotlivé subjekty, ale tiež štátny, neziskový a biznis sektor. V tomto ročníku sa zameriame na tému vzťahov, prácu s deťmi a rodinami v kríze a ťažkostiach. Chceme prepájať teóriu s praxou a odovzdávať vám informácie, ktoré budete môcť zužitkovať vo svojej práci s rodinou a dieťaťom, ako konflikty v rodine ovplyvňujú ich vzájomné vzťahy, či už sú spolu alebo zvlášť.

Čítať viac...

Pozvánka na odbornú konferenciu: Prínos konferenčného modelu práce s rodinou

Konferenčný model práce s rodinouSpoločnosť Úsmev ako dar, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety, Fórum riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) a Magistrát hlavného mesta Bratislava Vás pozývajú na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Prínos konferenčného modelu práce s rodinou - Využitie restoratívnych konferencii a rodinných konferencií Stretnutí rodinného kruhu pri práci s dieťaťom - mladým človekom, jeho rodinou a komunitou 9. októbra 2019 (9.00- 15.30 hod.) v Bratislave. Ak budeme stále robiť veci ako doteraz, budú také, ako boli doteraz.... Sme odkázaní na spoluprácu. Rozšírme kruh okolo ohrozeného dieťaťa.

Čítať viac...

Plán vybraných vzdelávacích aktivít

vzdelavacie aktivityAby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať deťom v Centrách pre deti a rodiny (detských domovoch) a rodinám v ťažkej situácii, organizujeme počas roka odborné konferencie, semináre a školenia. Tieto podujatia sú určené nielen pre našich pracovníkov, ale aj pre zamestnancov detských domovov a iných zariadení inštitucionálnej starostlivosti, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem skvalitňovať svoju prácu v prospech detí.

Ponúkame Vám prehľad vybraných vzdelávacích aktivít a konferencií na rok 2019. 

Čítať viac...

Pozvánka na prednášku: Vplyv raného detstva na neskorší život človeka - korene problémov a riešenia

Vplyv ranného detstvaPrednáška sa uskutoční v piatok 15. februára 2019 od 15.00 – 16.00hod. v Aule Vysokej školy sv. Alžbety (Nám. 1.mája, Bratislava)

Témy:
- emocionálny a osobnostný vývin dieťaťa v maternici,
- vplyv stresu na prenatálny vývin,
- rozvoj vzťahovej väzby v ranom detstve,
- poruchy vzťahovej väzby,
- podpora emocionálneho prežívania u malých detí,
- význam spirituality pri rozvoji pripútania a vzťahovej väzby a ďalšie

Viac informácií tu.

Konferencia Mosty k rodine 2018 v Košiciach priniesla inovatívny prístup k starostlivosti o deti a rodiny v ohrození

Konferencia Mosty k rodine 2018 v KošiciachAko podporujeme rodinu v núdzi? Čím začíname? ...a čo tak začať bývaním? Odpovede na tieto otázky počas konferencie boli pre nás všetkých silným impulzom pre ďalšie zlepšenie práce a pomoci deťom a rodinám v ťažkých životných situáciách. Čím jasnejšie vieme potreby rodín a detí v núdzi pomenovať, tým efektívnejšie kroky v pomoci a starostlivosti vieme podniknúť, aby mohli tieto rodiny žiť svoj život samostatne, bez nutnosti byť odkázaný na systém sociálnych služieb. Bez domova, bez istej strechy nad hlavou, nie je možné dlhodobo zvyšovať kvalitu života jednotlivcov a rodín, preto je téma dostupného bývania pre rodiny v ohrození dnes vysoko aktuálna a vyžaduje si aktívnu spoluprácu neziskového sektora, samosprávy a biznis sektora.

Čítať viac...

Je rozdielnosť pováh skutočným dôvodom na rozvod?

Konferenciu pripravila organizácia Úsmev ako dar spolu s Konferenciou biskupou Slovenska a Asociáciou rodinných sudcovBratislava, 19. september 2018 – Ako riešiť spory v rodine a naučiť sa odpúšťať? Inšpirácie priniesla odborná konferencia a podujatie venované práve riešeniu rodinných sporov s názvom Večer odpustenia a zmierenia v rodine, ktoré organizuje Úsmev ako dar spoločne s Konferenciou biskupove Slovenska a Asociáciou rodinných sudcov. Ako najčastejšia príčina rozvodov na Slovensku je uvádzaná rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Odborníci, ktorí sa zišli na konferencii „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny“ však tento údaj spochybňujú a vidia za ním aj skutočnosť, že ide o prvú z možností ponúkaných v žiadosti o rozvod, čím sa štatistiky stávajú neobjektívne.

Čítať viac...

Pozvánka na Konferenciu Mosty k rodine 2018

Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine 2018Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vás už tradične pozýva na konferenciu Mosty k rodine 2018 na tému Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú... Konferencia sa uskutoční 25. septembra 2018 v Košiciach a 3. októbra 2018 v Banskej Bystrici. Dlhodobo Vám ponúkame možnosť načerpať nové poznatky a inšpiráciu do svojej práce. Je to priestor na zdieľanie skúseností medzi organizáciami aj jednotlivcami. Zároveň chceme podnietiť vznik nových „partnerstiev“.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.