Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Ponuka akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov:
 

PONUKA AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

1/ PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti (Edukatívno – zážitkový program)
2/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove (Edukatívno – zážitkový program)
3/ PARTNER (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Empatia - Rodina) – Edukatívno - zážitkový program na rozvoj zručností efektívnej výchovy a vzdelávania
4/ Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou (Edukatívno- zážitkový odborný program)

 

PROGRAM PRIDE – zážitkovo-vzdelávací program zameraný na prežívanie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

1/ PRIDE – prípravný výcvik na náhradnú rodinnú starostlivosť
2/ PRIDE – prípravný výcvik na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
3/ PRIDE - Odborné vzdelávanie pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti
4/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove

 

NADSTAVBA Programu PRIDE

MODUL 1 - Základné východiská pre napĺňanie vývinových potrieb ohrozených detí
MODUL 2 - Využívanie výchovy na ochranu, starostlivosť a napĺňanie vývinových potrieb
MODUL 3 - Vývinové otázky týkajúce sa sexuality
MODUL 4 - Ako reagovať na znaky a symptómy sexuálneho zneužívania
MODUL 5 - Podporovanie vzťahov medzi deťmi a ich rodinami
MODUL 6 - Pracovať ako člen profesionálneho tímu
MODUL 7 - Podporovanie osobnej a kultúrnej identity detí
MODUL 8 - Podporovanie stálosti
MODUL 9 - Zvládanie špecifických situácií súvisiacich s náhradným rodičovstvom
MODUL 10 - Dopady závislostí od návykových látok na deti a rodiny
MODUL 11 - Pochopenie a podpora vývinu dojčiat a mladších detí
MODUL 12 - Pochopenie a podpora vývinu dospievajúcich

 
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU
 

OSTATNÉ KURZY, SEMINÁRE A ŠKOLENIA

Témy:

1/ Vzťahová väzba - základ
2/ Vzťahová väzba – pokročilí
3/ Teoretické východiská a praktické zručnosti v sociálnej práci s rodinou
4/ Vyhodnocovanie situácie v rodine (hodnotenie silných stránok a potrieb rodiny)
5/ Konferenčný model práce s rodinou, facilitačné zručnosti (Prípadová konferencia, Stretnutie rodinného kruhu a Restorative Practices)
6/ Tímová spolupráca v sociálnoprávnej ochrane
7/ Case manažment v soc.práci s rodinou
8/ Práca s ekomapou a genogramom
9/ Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou
10/ Efektívna komunikácia s rodinou
11/ Terénná sociálna práca


 

Organizujeme konferencie a vzdelávacie semináre
Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií a seminárov. Tieto podujatia sú určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujme pomáhať nám napĺňať našu myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu. Konferencie a semináre nám slúžia aj pre sieťovanie rôznych subjektov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny  alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

MOSTY V SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANE
Každý rok organizujeme pod záštitou predsedu NR SR odbornú konferenciu v Častej-Papierničke. Tejto konferencie sa zúčastňujú väčšinou riaditelia všetkých detských domovov na Slovensku, zástupcovia štátnej správy, samosprávy, minister práce, soc. vecí a rodiny SR, zástupcovia Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, sociálny pracovníci a naši spolupracovníci. Cieľom konferencie je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny. Súčasťou konferencie sú odborné worshopy a ich výsledky budú využité v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti v ústavnej aj rodinnej forme. Súčasťou konferencie je slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

MOSTY K RODINE – regionálne konferencie
„Mosty k rodine” sú jednodňové konferencie, ktoré organizujeme v každom kraji  Slovenska. Základným cieľom regionálnych konferencií je SIEŤOVANIE. Náplňou konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi vo svojom regióne.

SEMINÁR SUDCOV
Jedná sa o stretnutie sudcov, ktoré organizujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Hlavným cieľom seminára je zlepšovanie a skvalitňovanie práce sudcov v rodinno právnej agende. Po šiestich rokoch sa nám v roku 2011 podarilo presadiť novelu vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá začala na Slovensku platiť od septembra2011 a tá umožňuje začať činnosť rodinných súdov. Budú pod ňu spadať všetky spory v zmysle zákona o rodine. Považujeme za  úspech, že  sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú  mať možnosť profesionálne a  formou odbornej špecializácie  venovať sa spomínanej agende, s  ktorou súvisia  aj otázky rozvodu  manželov,   určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti. Úsmev ako dar následne napomáhal aj pri vytvorení Asociácie rodinných sudcov, ktorá bude týchto sudcov združovať a ktorej hlavným cieľom bude v spolupráci s Justičnou akadémiou príprava vzdelávania pre nových rodinných sudcov.

Do života s anjelom strážnym

V dňoch 12. - 14.7. 2016 Úsmev spolu s partnermi občianskym združením Brániť sa oplatí Slovensko, Ministerstvom vnútra SR, a Východoslovenskou energetikou holding a.s. realizovalo pilotný tréning nazvaný Do života s anjelom strážnym.

Čítať viac...

3P pre ochranu práv dieťaťa zo znevýhodneného prostredia

logo Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zrealizovala v dňoch 20. až 21. júna 2015 konferenciu v Účelovom zariadení Národnej rady Slovenskej Republiky v Častej Papierničke.

Záverečná správa z konferencie realizovanej dňa 20.6. – 21.6.2015 v rámci projektu č. LP/2015/221
 „3P pre ochranu práv dieťaťa zo znevýhodneného prostredia“ realizovaného a financovaného v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015 MZVaEZ SR“

Čítať viac...

„Mosty“ spájali aj v Košiciach

mosty ke 2014 002Regionálna konferencia Mosty k rodine pre východné Slovensko sa uskutočnila 14. októbra v Košiciach. Ich hlavnou témou bolo „Právo dieťaťa na život v rodine“. Podujatie otvorila Viera Miklášová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá vo svojom príspevku vyzdvihla dôležitosť diskutovanej témy. Uviedla, že aktuálne sa týka 4 900 detí vyrastajúcich v zariadeniach náhradnej starostlivosti. Poukázala na snahu Ústredia práce o zavedenie nových metód a zvýšenie efektívnosti sanácie, čo potvrdzuje aj zriadenie samostatnej sekcie – Sekcie rodiny.

Čítať viac...

Postavili sme "Mosty k rodine" v Nitre

mosty NR 001Prvá zo série regionálnych konferencií Mosty k rodine, ktoré Spoločnosť Úsmev ako dar každoročne organizuje, sa tento rok uskutočnila 6. októbra v Nitre. Išlo o konferenciu pre celý západoslovenský kraj a práve špecifiká západoslovenského kraja podfarbovali hlavnú tému podujatia: Právo dieťaťa na život v rodine. Regionálne Mosty k rodine pre východoslovenský kraj sa budú konať 14. októbra v Košiciach, pre stredoslovenský kraj 20. októbra v Banskej Bystrici.

Čítať viac...

Čo si prinášame z raného detstva?

prenatal 8 002Konferencia Prenatálne dieťa už po ôsmy krát združila odborníkov na problematiku raného detstva z rôznych profesií. Pedopsychiatri, psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci – všetkých spojil záujem o ľudskú bytosť v jej raných štádiách vývoja a vplyv tejto životnej etapy na jej ďalšiu existenciu a zdravie. Konferencia sa uskutočnila11. júna 2014 v priestoroch VŠZaSP sv. Alžbety a venovala sa trom tematickým okruhom: Význam súrodeneckých vzťahov, Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch, Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín.

Čítať viac...

Prenatálne dieťa 8 - pozvánka na konferenciu + program

surodenci11. júna 2014 sa vo Veľkej aula VŠZaSP sv. Alžbety, Námestie 1. mája 1 v Bratislave uskutoční už 8. ročmík konferencie Prenatálne dieťa. Témy tohtoročnej konferencie sú: 1. Význam súrodeneckých vzťahov, 2. Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti o deti v detských domovoch a 3. Nové terapeutické metódy pri liečbe neurologických pacientov a detí z problémových rodín. Tešíme sa na Vás.

Čítať viac...

Mosty spájali odborníkov aj v Košiciach a Banskej Bystrici

mosty KE 004Téma 8. ročníka konferencie Mosty k rodine bola spoločná pre všetky regióny, takže história 250-tich rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny sa pripomínala a otázka Ako ďalej? sa kládla aj v Košiciach 8.10. a v Banskej Bystrici 28.10.2013. Pozvanie prijali obaja primátori týchto slovenských metropol – Richard Raši v Košiciach a Peter Gogola v Banskej Bystrici. Vo svojich slávnostných otváracích príhovoroch zhodne vyjadrili potrebu podpory starostlivosti o ohrozené deti a rodiny.

Čítať viac...

Aká je misia detského domova

mosty k rodine BA 2013 002Aj túto otázku si kládlo viac ako 130 odborníkov pracujúcich s deťmi na konferencii spoločnosti Úsmev ako dar  Mosty k rodine, ktorá sa konala vo štvrtok 10.10.2013 v historickej budove NR SR v Bratislave. 8. ročník regionálnych konferencií Mosty k rodine, ktoré Úsmev ako dar každoročne usporadúva v troch slovenských metropolách – Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, niesol názov: 250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – ako ďalej?

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.