Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Ponuka akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov:
 

PONUKA AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

1/ PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti (Edukatívno – zážitkový program)
2/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove (Edukatívno – zážitkový program)
3/ PARTNER (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Empatia - Rodina) – Edukatívno - zážitkový program na rozvoj zručností efektívnej výchovy a vzdelávania
4/ Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou (Edukatívno- zážitkový odborný program)

 

PROGRAM PRIDE – zážitkovo-vzdelávací program zameraný na prežívanie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

1/ PRIDE – prípravný výcvik na náhradnú rodinnú starostlivosť
2/ PRIDE – prípravný výcvik na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
3/ PRIDE - Odborné vzdelávanie pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti
4/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove

 

NADSTAVBA Programu PRIDE

MODUL 1 - Základné východiská pre napĺňanie vývinových potrieb ohrozených detí
MODUL 2 - Využívanie výchovy na ochranu, starostlivosť a napĺňanie vývinových potrieb
MODUL 3 - Vývinové otázky týkajúce sa sexuality
MODUL 4 - Ako reagovať na znaky a symptómy sexuálneho zneužívania
MODUL 5 - Podporovanie vzťahov medzi deťmi a ich rodinami
MODUL 6 - Pracovať ako člen profesionálneho tímu
MODUL 7 - Podporovanie osobnej a kultúrnej identity detí
MODUL 8 - Podporovanie stálosti
MODUL 9 - Zvládanie špecifických situácií súvisiacich s náhradným rodičovstvom
MODUL 10 - Dopady závislostí od návykových látok na deti a rodiny
MODUL 11 - Pochopenie a podpora vývinu dojčiat a mladších detí
MODUL 12 - Pochopenie a podpora vývinu dospievajúcich

 
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU
 

OSTATNÉ KURZY, SEMINÁRE A ŠKOLENIA

Témy:

1/ Vzťahová väzba - základ
2/ Vzťahová väzba – pokročilí
3/ Teoretické východiská a praktické zručnosti v sociálnej práci s rodinou
4/ Vyhodnocovanie situácie v rodine (hodnotenie silných stránok a potrieb rodiny)
5/ Konferenčný model práce s rodinou, facilitačné zručnosti (Prípadová konferencia, Stretnutie rodinného kruhu a Restorative Practices)
6/ Tímová spolupráca v sociálnoprávnej ochrane
7/ Case manažment v soc.práci s rodinou
8/ Práca s ekomapou a genogramom
9/ Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou
10/ Efektívna komunikácia s rodinou
11/ Terénná sociálna práca


 

Organizujeme konferencie a vzdelávacie semináre
Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií a seminárov. Tieto podujatia sú určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujme pomáhať nám napĺňať našu myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu. Konferencie a semináre nám slúžia aj pre sieťovanie rôznych subjektov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny  alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

MOSTY V SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANE
Každý rok organizujeme pod záštitou predsedu NR SR odbornú konferenciu v Častej-Papierničke. Tejto konferencie sa zúčastňujú väčšinou riaditelia všetkých detských domovov na Slovensku, zástupcovia štátnej správy, samosprávy, minister práce, soc. vecí a rodiny SR, zástupcovia Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, sociálny pracovníci a naši spolupracovníci. Cieľom konferencie je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny. Súčasťou konferencie sú odborné worshopy a ich výsledky budú využité v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti v ústavnej aj rodinnej forme. Súčasťou konferencie je slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

MOSTY K RODINE – regionálne konferencie
„Mosty k rodine” sú jednodňové konferencie, ktoré organizujeme v každom kraji  Slovenska. Základným cieľom regionálnych konferencií je SIEŤOVANIE. Náplňou konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi vo svojom regióne.

SEMINÁR SUDCOV
Jedná sa o stretnutie sudcov, ktoré organizujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Hlavným cieľom seminára je zlepšovanie a skvalitňovanie práce sudcov v rodinno právnej agende. Po šiestich rokoch sa nám v roku 2011 podarilo presadiť novelu vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá začala na Slovensku platiť od septembra2011 a tá umožňuje začať činnosť rodinných súdov. Budú pod ňu spadať všetky spory v zmysle zákona o rodine. Považujeme za  úspech, že  sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú  mať možnosť profesionálne a  formou odbornej špecializácie  venovať sa spomínanej agende, s  ktorou súvisia  aj otázky rozvodu  manželov,   určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti. Úsmev ako dar následne napomáhal aj pri vytvorení Asociácie rodinných sudcov, ktorá bude týchto sudcov združovať a ktorej hlavným cieľom bude v spolupráci s Justičnou akadémiou príprava vzdelávania pre nových rodinných sudcov.

Úsmev ako dar oceňoval najlepších...

Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane, Papiernička - Viac ako 85 % detí z detského domova v Tornali trávi školské prázdniny a sviatky u svojich biologických rodičov, za čo vďačia tieto deti sociálnej pracovníčke Elene Pereczovej, ktorú Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar ocenila v kategórii sociálny pracovník. „Detský domov má kapacitu 40 detí a počas svojej práce pre domov pomohla vrátiť do biologickej rodiny 48 detí, 36 detí bolo vďaka nej adoptovaných a 27 detí skončilo v pestúnskej starostlivosti,“ uviedla riaditeľka zariadenia Magdaléna Szobonyová.

Čítať viac...

Medzinárodná konferencia v Častej - Papierničke „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“

Od 7. do 9. novembra 2011 sa bude konať pod záštitou predsedu NR SR v Častej - Papierničke 11. ročník medzinárodnej konferencie „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“. Orgnizátorom konferencie je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Inštitútom ochrany práv dieťaťa a rodiny a Fórom riaditeľov detských domovov.

Čítať viac...

Konferencia Mosty k rodine tento rok aj v Užhorode

9.10. - 10.10.2011 - Novinkou tohtoročných konferencií bola konferencia v Užhorode na Zakarpatskej Ukrajine, ktorá sa uskutočnila v pondelok 10. októbra 2011. Pri našej niekoľkoročnej sociálnej práci v na Zakarpatí sme pochopili, že je nevyhnutné spojiť štátny sektor, tuzemské a zahraničné neziskové organizácie, ktoré vykonávajú sociálnu činnosť v tomto regióne a ukázať im takýto model pravidelnej výmeny informácií a skúseností.

Čítať viac...

Štartujeme regionálne konferencie Mosty k rodine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar organizuje 6. ročník konferencie Mosty k rodine. Ústrednou témou tohtoročných regionálnych konferencií Mosty k rodine je „10 rokov systémových zmien v sociálnoprávnej ochrane“. Prievidza odštartuje 27. septembra dvojtýždňový maratón konferencií, s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na konferencii sa zúčastnia aj zástupcovia mestských úradov z Prievidzi a Považskej Bystrici, pracovníci detských domovov (PhDr. Alena Hepnerová) ako aj lekári psychiatrickej kliniky v Trenčíne MUDr. Róbert Koan a MUDr. Bohdana Bíreová s témou „Rozvíjanie empatie (mentalizovanie), ako základ pre zdravý vývin jedinca. S projektom „význam rodiny“ vystúpia na konferencii aj manželia Eršekovci.

Čítať viac...

Nové číslo Mostov k rodine

Nové číslo internetového časopisu Mosty k rodine s témou Profesionálna rodina už na internete. Aké zmeny chystá ministerstvo práce v oblasti profirodičovstva? Čo na to odborníci? Vyjadrujú sa psychológovia, náhradní a profirodičia, riaditelia detských domovov...

Čítať viac...

Mosty k rodine, zmena dátumu pre KE a PO

Mosty k rodine sú jedinečné konferencie, ktoré spájajú odborníkov v oblasti sociálnej práce s deťmi a rodinou v regiónoch. Spoločnosť Úsmev ako dar práve organizuje už 5. ročník konferencií. Prvá z nich sa tento rok koná 28. septembra v Trenčíne. Nasledujú konferencie v Nitre, Trnave, Bratislave, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. Hlavná téma tohtoročných konferencií je Kam kráča rodina v Európe a na Slovensku a ako jej vieme pomôcť.

Čítať viac...

Príďte na konferenciu „Pevné objatie už pred narodením“

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu „Pevné objatie už pred narodením“, ktorá sa uskutoční 9.-10. júna vo Veľkej sále Spoločenského domu v Bratislave - Záhorskej Bystrici na Námestí Rodiny 1. lavnou rečníčkou konferencie je PhDr. Jiřina Prekopová - detská psychologička, zakladateľka Terapie pevným objatím (TPO), prezidentka medzinárodnej spoločnosti pre TPO a autorka mnohých kníh (Malý tyran, Neklidné dítě, Terapie pevným objetím, Nese mňe řeka lásky a iné).

Čítať viac...

Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2009

Bratislava - 10.-11.11. 2009, Častá - Papierničk - Už po šiesty krát sa stretli riaditelia detských domovov, zástupcovia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny, zástupcovia Úradov práce, soc. vecí a rodiny a rôzny odborníci, ktorí sa venujú práci s deťmi z detskýcxh domovov a náhradných rodinách. Konferencia sa organizovala pod záštitou predsedu vlády Pavla Pašku a odborným garantom bola Ministerka práce, soc. vecí a rodiny Viera Tomanová.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.