Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Ponuka akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov:
 

PONUKA AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

1/ PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti (Edukatívno – zážitkový program)
2/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove (Edukatívno – zážitkový program)
3/ PARTNER (Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Empatia - Rodina) – Edukatívno - zážitkový program na rozvoj zručností efektívnej výchovy a vzdelávania
4/ Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou (Edukatívno- zážitkový odborný program)

 

PROGRAM PRIDE – zážitkovo-vzdelávací program zameraný na prežívanie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

1/ PRIDE – prípravný výcvik na náhradnú rodinnú starostlivosť
2/ PRIDE – prípravný výcvik na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
3/ PRIDE - Odborné vzdelávanie pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti
4/ Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove

 

NADSTAVBA Programu PRIDE

MODUL 1 - Základné východiská pre napĺňanie vývinových potrieb ohrozených detí
MODUL 2 - Využívanie výchovy na ochranu, starostlivosť a napĺňanie vývinových potrieb
MODUL 3 - Vývinové otázky týkajúce sa sexuality
MODUL 4 - Ako reagovať na znaky a symptómy sexuálneho zneužívania
MODUL 5 - Podporovanie vzťahov medzi deťmi a ich rodinami
MODUL 6 - Pracovať ako člen profesionálneho tímu
MODUL 7 - Podporovanie osobnej a kultúrnej identity detí
MODUL 8 - Podporovanie stálosti
MODUL 9 - Zvládanie špecifických situácií súvisiacich s náhradným rodičovstvom
MODUL 10 - Dopady závislostí od návykových látok na deti a rodiny
MODUL 11 - Pochopenie a podpora vývinu dojčiat a mladších detí
MODUL 12 - Pochopenie a podpora vývinu dospievajúcich

 
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU
 

OSTATNÉ KURZY, SEMINÁRE A ŠKOLENIA

Témy:

1/ Vzťahová väzba - základ
2/ Vzťahová väzba – pokročilí
3/ Teoretické východiská a praktické zručnosti v sociálnej práci s rodinou
4/ Vyhodnocovanie situácie v rodine (hodnotenie silných stránok a potrieb rodiny)
5/ Konferenčný model práce s rodinou, facilitačné zručnosti (Prípadová konferencia, Stretnutie rodinného kruhu a Restorative Practices)
6/ Tímová spolupráca v sociálnoprávnej ochrane
7/ Case manažment v soc.práci s rodinou
8/ Práca s ekomapou a genogramom
9/ Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou
10/ Efektívna komunikácia s rodinou
11/ Terénná sociálna práca


 

Organizujeme konferencie a vzdelávacie semináre
Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií a seminárov. Tieto podujatia sú určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujme pomáhať nám napĺňať našu myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu. Konferencie a semináre nám slúžia aj pre sieťovanie rôznych subjektov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny  alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

MOSTY V SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANE
Každý rok organizujeme pod záštitou predsedu NR SR odbornú konferenciu v Častej-Papierničke. Tejto konferencie sa zúčastňujú väčšinou riaditelia všetkých detských domovov na Slovensku, zástupcovia štátnej správy, samosprávy, minister práce, soc. vecí a rodiny SR, zástupcovia Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, sociálny pracovníci a naši spolupracovníci. Cieľom konferencie je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny. Súčasťou konferencie sú odborné worshopy a ich výsledky budú využité v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti v ústavnej aj rodinnej forme. Súčasťou konferencie je slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

MOSTY K RODINE – regionálne konferencie
„Mosty k rodine” sú jednodňové konferencie, ktoré organizujeme v každom kraji  Slovenska. Základným cieľom regionálnych konferencií je SIEŤOVANIE. Náplňou konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi vo svojom regióne.

SEMINÁR SUDCOV
Jedná sa o stretnutie sudcov, ktoré organizujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Hlavným cieľom seminára je zlepšovanie a skvalitňovanie práce sudcov v rodinno právnej agende. Po šiestich rokoch sa nám v roku 2011 podarilo presadiť novelu vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, ktorá začala na Slovensku platiť od septembra2011 a tá umožňuje začať činnosť rodinných súdov. Budú pod ňu spadať všetky spory v zmysle zákona o rodine. Považujeme za  úspech, že  sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú  mať možnosť profesionálne a  formou odbornej špecializácie  venovať sa spomínanej agende, s  ktorou súvisia  aj otázky rozvodu  manželov,   určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti. Úsmev ako dar následne napomáhal aj pri vytvorení Asociácie rodinných sudcov, ktorá bude týchto sudcov združovať a ktorej hlavným cieľom bude v spolupráci s Justičnou akadémiou príprava vzdelávania pre nových rodinných sudcov.

Opäť pokračujeme vo vytváraní Mostov k rodine

Už tri roky Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar úspešne spája so svojimi regionálnymi konferenciami „Mosty k rodine’’ odborníkov z oblasti práce s rodinou. Účastníci si už mali možnosť vypočuť 576 príspevkov sociálnej práce, práva, medicíny a psychológie.

Čítať viac...

Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane III

V dňoch 12. - 13. novembra 2008 sa v Častej - Papierničke konala medzinárodná konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane III realizovaná pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a odbornou garanciou ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej. Témou konferencie bola kvalita v náhradnej starostlivosti.

Čítať viac...

Mosty k rodine 2008

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať na 3. ročník konferencií Mosty k rodine, ktoré sa opäť uskutočnia vo všetkých krajských mestách. Témou konferencií je sociálna práca na Slovensku.

Čítať viac...

Rozbiehame ďalšie konferencie!

„Aby každé dieťa malo rodinu...“ je viac ako heslo Spoločnosti Úsmev ako dar. Vedecké výskumy potvrdzujú, že rodina je najlepším prostredím pre výchovu dieťaťa. Ak rodina prestane fungovať a prestane byť pre dieťa bezpečným miestom pre život, je potrebné zintenzívniť podpornú sieť okolo rodiny a aktivizovať všetkých, ktorí vedia pomôcť.

Čítať viac...

IFCO Bratislava 2006

Medzinárodná konferencia „IFCO Bratislava 2006 - Rozvoj rodinných foriem náhradnej starostlivosti v krajinách strednej a východnej Európy, v spoločenstve nezávislých štátov a v pobaltských štátoch cestou spoločného vzdelávania“ - Bratislava 4. - 7. 6. 2006

Na podujatí organizovanom pod záštitou ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana sa zúčastnilo spolu 185 zástupcov 29 krajín z celého sveta: Albánsko, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kanada, Kirgistan, Maďarsko, Moldavsko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna hora, Švédsko. Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia, USA.

Čítať viac...

Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2006

Medzinárodná konferencia „Mosty v SPO“ - Častá - Papiernička 14. - 15. 11. 2006

Cieľom 6. medzinárodnej konferencie spoločnosti Úsmev ako dar, organizovanej pod záštitou predsedu NR SR Mgr. Pavla Pašku a s odbornou garanciou ministerky práce, sociálnych vec a rodiny SR Ing. Viery Tomanovej, PhD., bolo zabezpečiť príspevky odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a práce s rodinou, vytvoriť priestor na diskusiu o smerovaní vývoja starostlivosti o deti a mládež s nariadenou ústavnou výchovou na Slovensku a poskytnúť pohľady zo zahraničia, a podnietiť diskusiu o transformácii zvyšných inštitúcií náhradnej starostlivosti a o význame individuálneho plánovania pre deti a mládež s nariadenou ústavnou starostlivosti.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.