O nás

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám.  Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „...aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni.

Naše hodnoty:
Spoločnosť Úsmev ako dar uznáva a rešpektuje dôstojnosť každého človeka, a to od jeho počatia. Pri svojich aktivitách má vždy na zreteli najvyšší záujem dieťaťa. Rodinu chápe ako prirodzené prostredie pre život dieťaťa, a nezabúda ani na význam širšieho príbuzenstva. S veľkou úctou pristupuje k ľuďom,  ktorí sa starajú o dieťa mimo biologickej rodiny a napĺňajú jeho potreby. Rešpektuje právo dieťaťa spolupracovať na rozhodnutiach, ktoré sa ho bytostne týkajú. Váži si všetkých svojich členov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Sme členom:

  • Rady mládeže Slovenska
  • Slovenskej humanitnej rady
  • Slovenského výboru pre Unicef
  • IFCO – Medzinárodná organizácia náhradnej starostlivosti
  • Asociácie nízkoprahových programov (Centrum MAK)

usmev 815x315

Staráme sa o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Rozvíjame ich osobnosť a motivujeme ich k tomu, aby sa venovali zmysluplným činnostiam – štúdiu, umeniu a športu. Organizujeme pre nich vzdelávacie aktivity a rozvojové pobyty. Spájame súrodencov, ktorí v systéme náhradnej starostlivosti vyrastajú oddelene.

Pripravujeme a sprevádzame náhradných rodičov. Vedieme ich k porozumeniu potrieb, skúseností a pocitov detí, ktoré stratili svoje pôvodné zázemie. Rozvíjame  ich rodičovské zručnosti a podnecujeme ich k bezpodmienečnému prijatiu, ako aj k úcte a rešpektu voči biologickej rodine detí.

Pracujeme s ohrozenými rodinami, v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu  a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť.

Vzdelávame a supervidujeme dobrovoľníkov pre prácu s deťmi.  Dbáme na to, aby všetky deti z domovov mali vedľa seba blízku podpornú osobu. Vzhľadom na to, že ich vnútorný svet je poznačený traumou odlúčenia, staráme sa o kvalitnú prípravu dobrovoľníkov.

 • Prevádzkujeme krízové centrá a nízkoprahové kluby.  V spolupráci s nadáciou DeDo budujeme celoslovenskú sieť sociálnych zariadení, v ktorých nájdu dočasný domov  a odbornú asistenciu rodiny s deťmi a mladí dospelí po odchode z detských domovov.

Poskytujeme pomoc a poradenstvo mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti.  Sme im oporou v náročnom procese osamostatňovania sa a začlenenia do spoločnosti.

Sieťujeme odborníkov. Vytvárame priestor pre odbornú diskusiu a výmenu informácií z viacerých vedných  a kompetentných oblastí,  čo prehlbuje poznanie problematiky.

Vyvíjame koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje zmeny legislatívneho rámca s priamym dopadom na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov.  

Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike náhradnej starostlivosti, robíme osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať situáciu opustených detí v pravdivom svetle.

To všetko robíme v zmysle Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.