Výcvik

Termín: máj – jún 2021
Rozsah: 60 hodín

Čo sa dozviete

Absolvent bude vedieť identifikovať u detí príznaky indikujúce diagnózu FAS/FASD. Získa praktické poznatky o diagnózach, ktoré sú častou kombináciou a komorbiditou u detí s fetálnym alkoholovým syndrómom. Program umožňuje absolventovi  rozvoj poznatkov a zručností monitoringu neurobehaviorálnej poruchy a primárnych, sekundárnych a terciárnych príznakov s cieľom prevencie zhoršovania kvality života detí s FASD. Súčasťou vzdelávania je diagnostický nástroj a prezentácia pre každého účastníka vzdelávania.

Po skončení programu je absolvent zaškolený nielen na rozpoznanie diagnózy FASD, úlohách multidisciplinárneho diagnostického tímu v diagnostickom centre, ale predovšetkým na intervenciu v sociálnom prostredí takto postihnutého klienta

Určené pre
Odborná verejnosť pracujúca s deťmi v CDR
Lektori

MUDr. Janka Nosková, MPH

s manželom vychovala Veroniku v náhradnej starostlivosti a vďaka nej sa venovala téme vývinu mozgu a vzťahovej väzby. Od nežnej revolúcie pracuje ako pediatrička, prevádzkuje pediatrické ambulancie a detskú pohotovosť v okrese Ružomberok. Komplexnú pomoc deťom so špeciálnymi potrebami poskytuje vďaka zriadeniu Súkromných CPPPaP a CŠPP, inkluzívnej MŠ a služby včasnej intervencie a Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS. Tu sa v rámci multidiciplinárneho tímu venuje okrem iného aj diagnostike detí, ktorých matky počas tehotenstva pili alkohol a majú Fetálny alkoholový syndróm. Prednáša na tému FAS pre zdravotníkov, pedagógov a pomáhajúce profesie.

Mgr. Zuzana Bezáková  

vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov

Po vyjadrení predbežného záujmu sa Vám ozveme s konkrétnejšími informáciami.