EU ESF Operačný program EVS

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Výška poskytnutého NFP: 189275,46 EUR

Žiadateľ o NFP: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Názov projektu: Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou a naplnenie potreby blízkej osoby v prostredí náhradnej starostlivosti na Slovensku

Popis východiskovej situácie

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar aktívne pôsobí v oblasti práv detí, obzvlášť tých v náhradnej starostlivosti. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ďalej „Spoločnosť Úsmev ako dar“ alebo „Úsmev ako dar“ je najväčšou a najstaršou organizáciou na Slovensku, ktorá sa venuje ohrozeným rodinám a deťom. Už viac ako 25 rokov prostredníctvom svojich odborných pracovníkov pôsobiacich na pobočkách organizácie na celom Slovensku sprevádza ohrozené rodiny s cieľom zabrániť odňatiu dieťaťa do ústavnej starostlivosti a systematickú pomoc deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti, v prípade už realizovaného odňatia sa snaží, po zlepšení životných podmienok a situácie o sanáciu rodiny a návrat dieťaťa do pôvodného rodinného prostredia. Rodina predstavuje základné emocionálne prostredie človeka. Je zázemím a priestorom, kde sa ľudia (dospelí i deti) učia prijímať aj dávať. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar aktívne pôsobí v oblasti práv detí, obzvlášť tých v náhradnej starostlivosti ako

 • externý poradca predsedu NR SR pre oblasť ľudských prác (2003 – 2006),
 • člen poradného orgánu generálneho riaditeľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (2004 – 2005),
 • člen pracovnej skupiny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre reformu v oblasti náhradnej starostlivosti (2003 – 2004),
 • člen riadiaceho výboru projektu prípravy národnej správy o deťoch a mládeži SR pri MŠ SR (2003 – 2005)
 • člen komisie NR SR pre sociálne veci a bývanie pre problematiku rodinného násilia a ochranu práv detí a mládeže (od roku 2004 – 2008).
 • člen výberovej komisie pre udelenie ocenenia ministra práce, soc. vecí a rodiny „Z detského domova do rodiny“ (od roku 2005)
 • člen Výboru expertov pre deinštitucionalizáciu (od r. 2014)

Angažuje sa na systémových a koncepčných zmenách v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a rodinnej politiky ako člen Výboru expertov pre deinštitucionalizáciu sa zasadzuje za postulovanie nových pro-rodinných východísk v oblasti náhradnej starostlivosti (od r. 2014). Ďalej je:

 • člen Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (od r. 2012)
 • člen Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (od r.2012)
 • člen komisie na prípravu stratégie ochrany detí pred násilím (od r. 2012 do r. 2014).
 • dlhoročný člen Výboru pre deti a mládež Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.

Žiadateľ je spoluzakladateľom Ligy ochrany detí. Ide o platformu, ktorá združuje 19 organizácií ale aj jednotlivcom, jej cieľom je spoločne koordinovať aktivity v oblasti detských práv, podnecovať prípravu zákonov, noriem a iniciatív, ktoré by podporovali zdravý rozvoj detí a mladých ľudí v pozitívnom, hodnotovo orientovanom prostredí, napĺňanie ich potrieb.
Spôsob realizácie aktivít projektu

Aktivity projektu sú rozdelené do 3 oblastí:

1. Monitoring. Ide o vytvorenie analýzy existujúceho stavu problematiky a napĺňania legislatívy Slovenskej republiky pri zabezpečovaní vzťahu klienta k blízkej osobe. monitoring aktivít verejných inštitúcií (detské domovy, ÚPSVaR, …), analýza cieľov a obsahu verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov. Analýza bude vychádzať z existujúcej legislatívnej situácie, danej medzinárodnými dohovormi SR, legislatívou EÚ a koncepciami štátu. Ďalej budeme skúmať dobré zahraničné skúsenosti, relevantné pre situáciu v Slovenskej republike.

2. Hodnotenie. Obsahom tejto časti bude miera napĺňania verejných politík alebo dopady aktivít verejných inštitúcií.

Kvalitatívno-kvantitatívny výskum bude zameraný na vzťahovú väzbu detí v náhradnej starostlivosti (otec/mama) – pôjde o vzorku 400 osôb (vo veku od 16 do 25 rokov). . Cieľom bude zistiť: aký efekt má realizácia práva detí podľa súčasnej legislatívy a koncepcií na reálnu vzťahovú väzbu detí s blízkymi osobami. Vzhľadom ku skutočnosti, že ide o respondentov z celého Slovenska a ich počet je relatívne vysoký, tento odborný výskum má silný sociologický rozmer. (2 odborníci z oblasti sociológie).

3. Návrh riešení. Pôjde o optimalizáciu verejných politík vedúcu k skvalitnenie a kvantitatívnemu zvýšeniu dostupnosti blízkej osoby pre klienta.

Výstupy aktivít:

1. návrh legislatívnych zmien.

2. odporúčania pre verejné inštitúcie (detské domovy, UPSVaR, regionálne a miestne samosprávy, cirkvi a náboženské spoločnosti, tretí sektor). Výsledkom budú konkrétne odporúčania na riešenie situácie v praxi, ktoré vytvoria priestor pre neskorší krok – realizáciu samostatného projektu – vytvorenie metodiky na posilňovanie vzťahovej väzby detí v náhradnej starostlivosti.

Aktivity projektu budú realizované na celom území Slovenskej republiky (menej rozvinutý región, rozvinutý región). Pre oba regióny budú realizované rovnaké podaktivity (viď popis aktivít a podaktivít projektu).

Projekt bude dodržiavať horizontálne princípy fondov EÚ, predovšetkým rovnosť mužov a žien a inklúziu sociálne slabých, znevýhodnených a vylúčených skupín alebo osôb.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.