Projekty IA

Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. Uvedomujeme si, že dieťa pre svoj harmonický a plnohodnotný rozvoj a všestranné naplnenie svojich potrieb potrebuje prostredie úplnej rodiny. Tešíme sa, že naše dlhodobé úsilie vyústilo do reálnych systémových zmien, ktoré prinášajú zlepšenie kvality života detí. 

Projekty realizujeme v období od septembra 2017 až do júna 2021. Sú to dopytovo orientované projekty, ktoré nám umožňujú pokračovať v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku. Ponúkajú rodinám lepšiu perspektívu, otvorenú budúcnosť a pomoc pri zabezpečení dlhodobosti a stability. Dávajú im šancu stabilizovať ich rodinné prostredie a tým dať ich deťom šancu na lepší život.

Pre náhradné rodiny realizujeme v tomto období projekty:

Názov projektu: PARTNER 1 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216 
Región: SR

Názov projektu: PARTNER 2 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G220 
Región: BSK

Názov projektu: PARTNER 3 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom a Nitrianskom kraji
ITMS2014+: 312041J010
Región: NSK, TSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia, vo verejnom aj v neverejnom sektore

Pre ohrozené rodiny realizujeme v tomto období projekty:

Názov projektu: PODPORA 1 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR
a
Názov projektu: PODPORA 2 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G716 
Región: BSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Pre mladých dospelých realizujeme projekt Cesta von.
Dopytovo - orientovaný projekt v rámci Operačného programu Ľudské Zdroje.

Názov projektu: Cesta von - pomoc a podpora mladým dospelým a ich rodinám
ITMS2014+: 312041P452
Miesto realizácie projektu : Banskobystrický kraj
Trvanie projektu: 11/2018 – 5/2020

Ciele projektu:
•  Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.
•  Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.
•  Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby.

Cieľová skupina:
•  deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
•  deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
•  jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
•  rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
•  subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond  Operačný program Ľudské zdroje Implementačná agentúra  

 

 

 

 

 

www.usmev.sk   www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk   

------------------------------------------------------------------------------

Intranetová stránka k projektom: www.iaprojekty.usmev.sk

------------------------------------------------------------------------------

Cesta von

Projekt Cesta vonV dňoch 25.1.-27.1. a 1.2.-3.2. sme zrealizovali 2 víkendovky pre mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) v krásnom prostredí na Horehroní v RZ Poniklec. Prvej víkendovky sa zúčastnilo 22 a druhej 19 mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na odchod z Centra pre deti a rodiny.

Počas prvých dvoch víkendoviek sme mladým dospelým predstavili projekt Cesta von, spoznali sme sa navzájom a zisťovali sme ich potreby. Cieľom projektu je pomôcť im v oblasti získania i udržania si práce, v oblasti komunikácie, vzťahov, bývania, sebarozvoja, rodičovstva ale i výchovy detí. Taktiež prijať ich etnicitu a vlastnú identitu. Budeme sa deťom venovať aj individuálne a postupne ich budeme pripravovať na osamostatnenie sa. Workshopy realizujeme v spolupráci s odborníkmi v danej oblasti.

Čítať viac...

Štartujeme nové projekty na podporu a sprevádzanie náhradných a ohrozených rodín

family3Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. Uvedomujeme si, že dieťa pre svoj harmonický a plnohodnotný rozvoj a všestranné naplnenie svojich potrieb potrebuje prostredie úplnej rodiny. Tešíme sa, že naše dlhodobé úsilie vyústilo do reálnych systémových zmien, ktoré prinášajú zlepšenie kvality života detí. 

Čítať viac...

V priestoroch rozšíreného pracoviska v Košiciach chce Spoločnosť Úsmev ako dar pomáhať väčšiemu počtu rodín v ohrození a venovať sa záujemcom o náhradné rodičovstvo

Usmev otvorenie pracovisko Kovacska4Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za výraznej podpory Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na celom Slovensku rozšíri svoje rady o 32 odborných pracovníkov, ktorí sa nasledujúce 4 roky budú venovať dvom základným cieľovým skupinám tejto organizácie. Prvé rozšírené pracovisko otvorila Spoločnosť Úsmev ako dar práve včera, pondelok 4.9.2017, za účasti primátora mesta Košice Richarda Rašiho a ďalších významných hostí.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.