Rodinná konferencia

Stretnutie
rodinného kruhu

Unikátny a pritom veľmi prirodzený spôsob iniciácie a zapojenia rodiny, príbuzných a iných blízkych a dôležitých osôb ohrozeného dieťaťa do plánovania a riešenia nepriaznivej životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny.

Zvyčajne si rodiny svoje ťažkosti dokážu vyriešiť vlastnými silami a zužitkovať zdroje v rámci svojej sociálnej siete. Je však i mnoho rodín, ktoré majú ochromené svoje fungovanie a s náročnými životnými situáciami si bez podpory a pomoci zvonka nevedia poradiť. 

Vzťahy v rodine

Vzťahy sú to najcennejšie, čo máme. Rodinné väzby sú v našich osobných príbehoch najkľúčovejšie, ale aj najzraniteľnejšie.

Sme vzťahové bytosti a potrebujeme fungovať vo vzťahoch… Ako hovorí ozajstný znalec detskej duše majster Milan Rúfus: Čo ľudia pokazili, len ľudia môžu napraviť,… Veľa vecí sa v živote človeka pokazí…uzdravenie prichádza vždy cez vzťah. Cez vzťahy sa uzdravujú naše traumy, naše zranenia, naše úzkosti, strachy a žiale.

Pomôžme ľuďom, ktorí v nich nevedia fungovať a nemajú schopnosť vypýtať si pri riešení svojich ťažkostí od svojho okolia potrebnú pomoc a podporu. Neponúkajme vlastné riešenia.. Ponúknime rodine, ktorá sa nevie pohnúť z miesta príležitosť obnoviť svoje vzťahy, rodinné väzby, posilniť ich rodinu a získať konkrétnu pomoc od tých, ktorý im reálne potrebnú pomoc poskytnúť môžu.

Ponúknime im zorganizovať stretnutie ich rodinného kruhu.

Čo je to stretnutie rodinného kruhu (SRK)?

Stretnutie kruhu ľudí, ktorí sú prepojení so životom danej rodiny – v jeden deň na jednom mieste s jedným cieľom – hľadať to najlepšie riešenie pre deti a ich rodinu, sa stretávajú príbuzní, priatelia, kamaráti, či známi zo susedstva alebo farnosti, jednoducho všetky blízke osoby ohrozeného dieťaťa a jeho rodiny spoločne so všetkými profesionálmi, ktorí sú so životom dieťaťa alebo rodiny nejako prepojení (učitelia, lekári, prípadový a terénny sociálny pracovník, psychológ, akýkoľvek odborník, ktorý je do života dieťaťa a jeho rodiny zaangažovaný).

Príprava

Samotnému stretnutiu nevyhnutne predchádza intenzívny overený a štruktúrovaný proces prípravy. Dobrá príprava všetkých pozvaných a zúčastnených osôb je kľúčovou fázou procesu a rozhoduje o úspešnosti stretnutia. Preto sa vyhľadávaniu, sieťovaniu a dôslednej príprave všetkých blízkych osôb dieťaťa a na jeho živote zaangažovaných profesionálov cielene venuje odborne pripravený koordinátor SRK.

SRK je:

  • priestor pre ziniciovanie, zmobilizovanie a účinné využitie zdrojov rodiny a komunity
  • zodpovedný spôsob ako urobiť dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní ďalší život rodiny
  • cesta, ktorá uzdravuje a buduje vzťahy, podporuje pocit spolupatričnosti, posilňuje rodiny, prepája dostupné možnosti, mobilizuje sily
  • dôsledné hľadanie najlepšieho riešenia aktuálnej situácie dieťaťa
  • mostom medzi svetom rodiny a svetom systému

Kedy využiť SRK:

  • Kedykoľvek ide o záležitosti dieťaťa a rodiny, v ktorých je potrebné urobiť plán a prijať rozhodnutie. 
  • Keď treba zaktivizovať rodinu
  • Keď je potrebné urobiť nejaké rozhodnutie ohľadom dieťaťa a jeho rodiny
  • Keď treba urobiť plán pre dieťa a jeho rodinu

Ako rodinné konferencie fungujú na Slovensku

Na Slovensku model Stretnutí rodinného kruhu funguje od roku 2007. Našimi inšpirátormi, koučmi a mentormi boli a stále sú odborníci zo zahraničia, ktorí boli pri zrode konferencií rodinných skupín vo svojich krajinách – najmä Rob Van Pagee z Eigen Kracht, Holandsko a Marilyn Taylor z Daybreak vo Veľkej Británii.

Za 10 rokov existencie členovia odborného tímu Úsmevu ako dar (ÚaD) vyškolili a metodicky viedli 30 koordinátorov, vďaka ktorým sme doteraz mohli zrealizovať Stretnutia rodinného kruhu pre 160 rodín.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti zorganizovať rodinnú konferenciu – Stretnutie rodinného kruhu pre rodinu, ktorú máte vo svojej starostlivosti, neváhajte nás kontaktovať.