Pomoc ohrozeným rodinám

Stretnutie Rodinného KruhuKaždá rodina prechádza z času na čas ťažkým obdobím, sú však rodiny, ktoré sa s problémami boria dlhodobo. Ak by zostala odkázaná sama na seba, mohlo by sa stať, že jej deti budú odňaté. Našou úlohou je podať ohrozenej rodine pomocnú ruku a stáť pri nej, kým sa jej situácia nezlepší. Počas roka poskytujeme konkrétnu pomoc, poradenstvo, sprevádzanie a krízovú intervenciu viac ako 300  ohrozeným rodinám. Rozšírili sme náš odborný team na 35 odborných sociálnych pracovníkov po celom Slovensku a vďaka ich práci zachránime 175 detí pre vyňatím z ich biologickej rodiny.

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Naši pracovníci pomáhajú pri rôznorodých problémoch rodín ako výchovné problémy s deťmi, bytové, finančné, problémy pri hľadaní zamestnania, podávanie návrhov na zrušenie ústavnej starostlivosti nad maloletými deťmi.

Práca s rodinami zahŕňa všetky fázy sociálnej práce:
- od vyhľadávania, cez diagnostiku, plánovanie, realizáciu plánu pre rodiny, následné dlhodobé sprevádzanie rodí,
- pomáhame rodičom pri výchove (ide najmä o rodiny, ktoré s deťmi zažívajú problémové správanie),
- pomáhame rodinám hľadať správne spôsoby komunikácie s deťmi, optimálne modely výchovy.

STRETNUTIE RODINNÉHO KRUHU

Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo je rodinná konferencia (Stretnutie rodinného kruhu), čo sa skrýva pod názvom restoratívna konferencia, školské kruhy, či iné ďalšie modely spadajúce pod restoratívne praktiky, zaujíma vás, ako má vyzerať efektívna a rodinný systém posilňujúca prípadová konferencia, v čom sa odlišuje od rodinnej konferencie a ako sa dajú tieto prístup efektívne aplikovať vo vašej práci s rodinou?

Absolvujte jednodňové vzdelávacie semináre:

- Rodinné konferencie - Stretnutia rodinného kruhu pre odborníkov pomáhajúcich profesii v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou)
- Restoratívne konferencie a efektívna práca s rizikovou mládežou
- Školské kruhy a ich prínos v práci s deťmi a mládežou v školskom prostredí
- Prípadové konferencie a ich efektívne využitie v sociálnej práci
- Restoratívne praktiky ako unikátny spôsob práce pre odborníkov pomáhajúcich profesii

a dozviete sa, aké sú ich princípy, hodnoty, rozdiely medzi nimi a prínos, ktoré znamenajú pre ohrozené deti a ich rodiny. Prihlásiť sa môžete TU.

Ak chcete získať zručnosti pri vedení - koordinovaní a facilitovaní týchto modelov práce s rodinou, prihláste sa do výcviku v niektorom z ponúkaných modulov:

Modul 1 – Koordinácia/facilitácia rodinných konferencii (RK) / Stretnutí rodinného kruhu (SRK)
Modul 2 – Koordinácia/facilitácia prípadových konferencií a stretnutí multidisciplinárnych tímov
Modul 3 – Koordinácia/facilitácia restoratívnych konferencií a stretnutí školských kruhov

Prihlásiť sa môžete TU.

Rodinné konferencie – Stretnutia rodinného kruhu

SRKJe šťastím, ak  človek môže vyrastať v láskyplnej a fungujúcej rodine. Žiaľ, mnohé rodiny nedokážu svojim deťom takéto zázemie poskytnúť. Práve im chceme byť oporou a posilňovať ich pri vytváraní zdravého prostredia, v ktorom by boli napĺňané všetky  potreby ich detí.

Inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami predstavuje model rodinných konferencií – Stretnutia rodinného kruhu.

 Pôvodný výraz rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu - Stretnutia rodinných skupín (Family group conferences) - zdôrazňuje ich  podstatu: prenechanie právomocí, zodpovednosti a zdrojov členov rodiny a okruhu ľudí okolo dieťaťa pri vytváraní plánu a uskutočňovaní rozhodnutí  do budúcnosti.  

Základná myšlienka je veľmi jednoduchá – ak máte vo svojom živote problém, ktorý sa nedá ľahko vyriešiť, požiadajte svoju podpornú sieť, aby spolu s vami porozmýšľala nad riešením problému.  Každý má svoju podpornú sociálnu sieť -  veľkú alebo malú, blízku alebo menej blízku – bez ohľadu na veci, ktoré sa stali v minulosti. Väčšina ľudí rieši svoje problémy alebo obavy práve týmto spôsobom. Ale keď sú ľudia izolovaní a myslia si, že už  nikomu na nich nezáleží, alebo keď sa sami hanbia obrátiť sa na blízkych ľudí, vtedy môže byť rodinná konferencia – Stretnutie rodinného kruhu odpoveďou.  

Čo je to Stretnutie rodinného kruhu (SRK)?

SRKRodinná konferencia - STRETNUTIE RODINNÉHO KRUHU je unikátny spôsob iniciácie a zapojenia rodiny, príbuzných a iných blízkych a dôležitých osôb ohrozeného dieťaťa do plánovania a riešenia nepriaznivej životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny. Cieľom procesu prípravy rodinnej konferencie - Stretnutia rodinného kruhu je sieťovanie všetkých blízkych ľudí dieťaťa a na jeho živote zaangažovaných profesionálov tak, aby sa čo najefektívnejšie mobilizoval a zužitkoval potenciál a zdroje všetkých na stretnutí zúčastnených pri hľadaní najlepšieho záujmu dieťaťa a pri plánovaní riešenia situácie ohrozeného dieťaťa.

Zapojením širokej rodiny, príbuzných a iných blízkych dieťaťa iniciujeme v prvom kroku prirodzené zdroje rodiny a ponechávame zodpovednosť za riešenie situácie v rodine a jej blízkej podpornej sieti. Až vtedy, ak sa široká rodina a jej blízki ľudia nedokážu zmobilizovať k vytvoreniu bezpečného a komplexného plánu riešenia (za podpory všetkých dostupných zdrojov podpory rodine v systéme sociálno-právnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately (SPODaSK) a situáciu nedokážu svojpomocne riešiť, iniciatívu pri vytvorení plánu riešenia situácie dieťaťa prevezme orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK), ktorý má mandát štátu chrániť práva a záujmy dieťaťa v tímovej spolupráci s rodinou a ostatnými profesionálmi.

Filozofia rodinnej konferencie - Stretnutia rodinného kruhu vychádza z prirodzených potrieb človeka a jeho túžby patriť do rodiny, ktorá mu dáva pocit istoty, súdržnosti, spolupatričnosti a životnej perspektívy. Ak je takýto vlastný prirodzený potenciál narušený, vtedy prichádza čas pre Stretnutie rodinného kruhu (SRK) ako novátorský prístup riešenia problémov aktivizujúci vlastné kapacity a zdroje rodiny (i širokej rodiny).

• Stretnutie rodinného kruhu je mostom medzi svetom rodiny a svetom systému /umožňuje lepšie porozumieť tej druhej strane, zlepšuje komunikáciu a spoluprácu v prospech dieťaťa)
• Rodina má právo rozhodovať o svojom živote (eliminácia subjektívnych rozhodnutí profesionála/lov a nezapojenia širokej rodiny a blízkych osôb dieťaťa do riešenia jeho situácie
• Rodina najlepšie vie, čo je pre ňu dobré, SRK umožňuje akceptovať inakosť a eliminovať obavy z nevhodného, či absentujúceho riešenia v prospech dieťaťa
• SPOLOČNE urobiť rozhodnutia – vytvoriť plán – a zrealizovať ho
• Zužitkovanie potenciálu a zdrojov všetkých členov širokej rodiny a jej blízkych
• Podpora spolupatričnosti, iniciácia a posilnenie rodiny, zmobilizovanie síl.

 

Charakteristické znaky Stretnutia rodinného kruhu (rodinnej konferencie)

• Je to stretnutie širokej rodiny, blízkych a podporných osôb rodiny, výsledkom stretnutia je vytvorenie plánu riešenia situácie ohrozeného dieťaťa v súlade s najlepším záujmom dieťaťa
• Rodinná sieť najlepšie pozná situáciu, problémy aj možnosti riešenia, často iba potrebuje podnet k iniciatíve a pomoc pri obnove narušených, či prerušených vzťahov
• Členovia rodiny a blízke osoby dieťaťa robia rozhodnutia a tvoria plán riešenia pre dieťa
• Stretnutie riadi rodina, je to v prvom rade stretnutie širokej rodiny a dieťaťu blízkych osôb, pozvaní a účastní sú však aj všetci profesionáli, ktorí participujú na živote dieťaťa a jeho rodiny
• Koordinátor SRK je nezávislý a nestranný, nijakým spôsobom neovplyvňuje proces rozhodovania a výstupy zo SRK, jeho úlohou je kvalitne pripraviť a facilitovať proces prípravy a samotné Stretnutie rodinného kruhu
• Rodina musí mať zabezpečený počas SRK svoj súkromný, privátny čas na spoločné plánovanie bez účasti profesionálov systému
• Rodina má právo na všetky potrebné informácie od profesionálov a na akceptovanie ich plánu, pokiaľ splní minimálne požiadavky prípadového pracovníka.

03


Kedy využiť Stretnutie rodinného kruhu?

Rodinnú konferenciu - Stretnutie rodinného kruhu je užitočné uskutočniť kedykoľvek ide o záležitosti dieťaťa a rodiny, v ktorých je potrebné urobiť a prijať rozhodnutie. Pomáha hľadať a napĺňať najlepší záujem dieťaťa.
Stretnutie rodinného kruhu je vhodné použiť vždy, keď treba: 
- zaktivizovať rodinu a jej prirodzenú podpornú sieť (široká rodina, priatelia, komunita)
- urobiť nejaké rozhodnutie,
- urobiť plán pre dieťa a jeho rodinu.

O prínosoch Stretnutí rodinného kruhu pre rodiny v ohrození, ako ich vnímajú profesionáli – sociálni pracovníci a o príprave a samotnom priebehu rodinných konferencií - Stretnutí rodinného kruhu sa dozviete z filmu.

Dôvody usporiadania rodinnej konferencie - Stretnutia rodinného kruhu

• Bezpečné umiestnenie dieťaťa, ochrana dieťaťa
• Zachovanie, nadviazanie, zintenzívnenie väzieb pre dieťa
• Prevencia vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia
• Návrat dieťaťa do pôvodnej rodiny
• Podpora a pomoc rodine s výchovou detí
• Zabezpečenie bezpečného a stabilného bývania
• Rozvoj rodičovských zručností
• Domáce násilie
• Školské problémy – vzdelávacie a výchovné poruchy správania, šikana, záškoláctvo, prevencia závislostí
• Problémové správanie, vzťahové problémy
• Náhle zdravotné problémy v rodine

Kto dáva podnet na Stretnutie rodinného kruhu?

Podnet na uskutočnenie rodinnej konferencie - Stretnutia rodinného kruhu môže navrhnúť ktokoľvek, kto spolupracuje s rodinou dieťaťa, najčastejšie je to sociálny pracovník SPOD, samosprávy, zariadenia, alebo niekto, kto vníma ťažkosti v rodinnej situácii, napr. člen rodiny, lekár, učiteľ dieťaťa, rodinný známy, sused...

Ako Stretnutie rodinného kruhu prebieha?

Príprava procesu Stretnutia rodinného kruhu – nezávislý koordinátor vyhľadá a skontaktuje sa so všetkými blízkymi osobami dieťaťa, osloví kompetentných sociálnych pracovníkov a iných odborníkov. S každou osobou absolvuje individuálne prípravné stretnutia.

• Stretnutie rodinného kruhu
Zvyčajne trvá 2 – 3 hodiny, v závislosti od závažnosti a množstva problémov, ktorých riešenia sa hľadajú na stretnutí.
Samotné Stretnutie rodinného kruhu má 3 fázy:
1. Poskytnutie informácií – stretnutie rodiny a jej blízkych osôb s pozvanými profesionálmi pracujúcimi s dieťaťom, ktorí zúčastneným objasnia podstatu a súvislosti jeho ohrozenia. Prípadový sociálny pracovník zadefinuje minimálne požiadavky, ktoré musí plán rodinného kruhu obsahovať, aby sa pre dieťa zaistilo adekvátne a bezpečné riešenie.
2. Dôverný čas pre rodinu a blízke osoby - kľúčová časť Stretnutia rodinného kruhu, kedy členovia rodinnej sociálnej siete spoločne, na základe porozumenia potrieb dieťaťa, vytvárajú konkrétny a komplexný plán riešenia problému a rozdeľujú si úlohy.
3. Prijatie plánu – prípadový sociálny pracovník a koordinátor sa vracajú do rodinného kruhu, ktorý im predstaví svoj plán riešenia a v prípade, že zohľadňuje požiadavky bezpečia dieťaťa a zahŕňa podmienky sociálnoprávnej ochrany, sociálny pracovník plán odsúhlasí ako záväzný a pre dieťa určujúci.

• Uskutočnenie plánu
Rodina a blízke osoby realizujú jednotlivé úlohy, ktoré na seba prevzali, časť úloh môže byť plánom delegovaná na profesionálov.

• Hodnotiaci proces
Rodinný kruh sa po istom čase opäť stretáva, aby vyhodnotil zrealizované kroky a posilnil svoju motiváciu pokračovať v stanovenom pláne, v prípade potreby ho spoločne korigoval.

SRK

Z čoho vychádza Stretnutie rodinného kruhu?

Rodinná konferencia - Stretnutie rodinného kruhu ako prirodzený model práce s rodinou je postavený na tradičných hodnotách, ako je sila rodiny, rodinných väzieb a spoločnej histórie a vychádza zo zaužívaného modelu rodinných konferencií, vo svete známych ako Family Group Conferences (FGC) - Konferencie rodinných skupín alebo Rodinné skupinové konferencie, ktoré fungujú vo svete už takmer 30 rokov.

Celé sa to začalo na Novom Zélande v roku 1989, keď sa uskutočnila prvá konferencia rodinných skupín. Predchádzala jej dlhodobá nespokojnosť pôvodných maorských obyvateľov s poskytovanou sociálnou starostlivosťou, keď neboli zapojení do plánovania riešenia problému, boli vylučovaní z rozhodovacieho procesu, cítili výraznú pozíciu moci sociálneho pracovníka, vďaka čomu zostávali v odpore a pasivite. Domorodé obyvateľstvo dôrazne žiadalo dať rodine možnosť riešiť problém, ktorý zasahuje do života dieťaťa, vlastnými zdrojmi ešte pred tým, ako do autonómie rodiny zasiahne štátny sociálny systém.

Tento model kopírujúci princípy tradičnej rodinnej rady sa za 30 rokov rozšíril na všetky kontinenty; v niektorých regiónoch Európy a v USA je dokonca možnosť usporiadať konferenciu rodinných skupín rodine ponúknutá ako zákonné právo pred intervenciou sociálneho systému (Holandsko, Veľká Británia, niektoré štáty USA).

Ako rodinné konferencie - Stretnutia rodinného kruhu fungujú na Slovensku?

sken pozvanka srk

Na Slovensku model Stretnutí rodinného kruhu funguje od roku 2007. Našimi inšpirátormi, koučmi a mentormi boli a stále sú odborníci zo zahraničia, ktorí boli pri zrode konferencií rodinných skupín vo svojich krajinách - najmä Rob Van Pagee z Eigen Kracht, Holandsko a Marilyn Taylor z Daybreak vo Veľkej Británii.

Napriek pôvodnému názvu modelu - Konferencia rodinných skupín alebo Rodinná skupinová konferencia (Family group conference / FGC) - sme sa na Slovensku rozhodli používať výraz Stretnutie rodinného kruhu, ktorý jednoznačne vystihuje podstatu a filozofiu rodinných konferencií.

Za 10 rokov existencie členovia odborného tímu Úsmevu ako dar (ÚaD) vyškolili a metodicky viedli 30 koordinátorov, vďaka ktorým sme doteraz mohli zrealizovať Stretnutia rodinného kruhu pre 160 rodín. Zásluhou dôkladnej osvetovej a vzdelávacej práce sú dnes už konferencie rodinných skupín všeobecne známym modelom sociálnej práce s rodinou. Správne porozumenie odlišným princípom komunikácie, rozhodovania a plánovania v takomto spôsobe práce s rodinou je však zaiste dlhodobejšou záležitosťou. Viacerí pracovníci pomáhajúcich profesii a zamestnanci školských a zdravotníckych zariadení na Slovensku majú záujem o zavedenie takéhoto rozhodovacieho modelu a majú záujem o využívanie Stretnutí rodinného kruhu vo svojej praxi.

V roku 2017 sa nám podarilo do pripravovanej novely zákona o SPOD a SK č. 305/2005 SPOaSK presadiť zapracovanie princípov modelu ako spôsobu zapojenia širokej rodiny a iných blízkych osôb do plánovania a rozhodovania pre dieťa, čo dovtedy nebolo pre nás zaužívanou praxou a sociálny pracovník rozhodoval a plánoval zvyčajne individuálne, s kolegami, či inými profesionálmi, bez zapojenia širokej rodiny a prirodzenej podpornej siete rodiny.

Tento krok prináša podmienky pre naplnenie mandátu podporných Centier pre dieťa a rodinu. Novela zákona je platná od apríla 2018.

Niekoľko zaujímavých čísiel z 10-ročnej histórie rodinných konferencií - Stretnutí rodinného kruhu na Slovensku..

• 82% rodín, ktorým bolo Stretnutie rodinného kruhu (SRK) ponúknuté zorganizovať, sa dokázalo v procese prípravy stretnutia zmobilizovať a stretnúť sa s cieľom prípravy vlastného plánu riešenia
• v 92% prípadoch bol plán, vytvorený na Stretnutí rodinného kruhu, potvrdený a schválený sociálnym pracovníkom zodpovedným za vedenie prípadu rodiny ako záväzný spoločný plán riešenia - teda úspešnosť Stretnutí rodinného kruhu môžeme vyhodnotiť ako 92%
• V 95% sa stretnutí zúčastnili aj starí rodičia, strýkovia, ujovia a tety, bratranci, sesternice, krstní rodičia a ďalší príbuzní dieťaťa
• 63% úloh dohodnutých počas fázy vytvárania plánu si členovia rodiny dokázali zrealizovať svojpomocne, len v 37 % potrebovali rodiny k realizácii svojho plánu riešenia pomoc profesionálov
• 86% členov rodiny vnímalo Stretnutie rodinného kruhu ako „dobrú“ až „veľmi dobrú“ skúsenosť a odporučilo by ju ďalším rodinám
• 93% členov rodiny sa cítilo byť skutočne vypočutí a vnímali, že ich v procese stretnutie rodinného kruhu aj zaangažovaní profesionáli „brali vážne“
• 87% rodičov sa vyjadruje, že prostredníctvom rodinnej konferencie – Stretnutia rodinného kruhu získali väčšiu pomoc od širokej rodiny
• 89% rodičov a detí sa vyjadrilo, že po Stretnutí rodinného kruhu dostali väčšiu podporu zo strany sociálneho pracovníka (oproti porovnávacej vzorke rodín, ktoré nemali skúsenosť s rodinnou konferenciou, kde podporu sociálneho pracovníka pociťovalo len 47%)
• 94% rodičov bolo so „svojimi“ koordinátormi veľmi spokojní
• 76% respondentov z radov sociálnych pracovníkov uviedlo, že rodina vypracovala lepší plán ako by navrhol samotný sociálny pracovník
• 89% sociálnych pracovníkov chce vo svojej praxi využívať potenciál Stretnutí rodinného kruhu napriek viacerým nevýhodám, ktoré z ich pohľadu má
• Podiel detí vrátených do rodiny po zrealizovaní rodinnej konferencie - Stretnutí rodinného kruhu je 71% (v porovnaní s 28% podielom detí vrátených do rodiny pri využití tradičných postupov sociálnej práce
Podiel detí vrátených do rodiny cez proces rodinnej konferencie - Stretnutia rodinného kruhu je v sledovanom období viac ako 2,5 násobná.

Autor: Monika Miklošková
Zdroj: MIKLOŠKOVÁ, M., 2017. Vývoj situácie ohrozených detí na Slovensku v rokoch 2006 - 2016 a úloha Stretnutia rodinného kruhu pri sanácii rodiny. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2017, 173 s.

Podporné faktory procesu rodinnej konferencie - Stretnutia rodinného kruhu a spätné väzby od účastníkov stretnutia

Zlepšenie vzťahov v rodine, uvoľnenie napätia 
„Kedysi ma odsudzovali a stále niečo vyčítali, teraz akoby to už chápali inak a stoja pri mne, aby som to zvládla, neviem, čo by som bez nich robila.“ 

Lepšie porozumenie problému ohrozujúcemu dieťa a jeho súvislostiam
„Bála som sa, že mi dieťa kedykoľvek zase vezmú. Že čakajú len na nejakú chybu.
Nevedela som, že mi fakt chcú pomôcť.“

• Zaangažovanie, iniciovanie širokej podpornej siete rodiny
„Aj finančne mi to pomáha, vždy, keď prídu na návštevu, ako sľúbili, vždy aj donesú nákup – ktorý nesľúbili...“

Znovu napojenie sa na predošlé podporné vzťahy alebo vytvorenie nových
„Konečne som našla niekoho, ktorý ma prijíma takú aká som. Verí mi. Mám zase chuť to dokázať...“

Potvrdenie sebahodnoty členov rodiny
„ Rozprávali sa so mnou tak, ako medzi sebou, nikto na mňa neukazoval prstom.“

• Potvrdenie spolupatričnosti členov rodiny k širšiemu rodinnému systému
„Viem, že mi naši vždy chceli pomôcť, ale oni sami nevedeli ako, takto pochopili ako, čo treba urobiť a spojili sa s tými, ktorí to vedia urobiť. A už nie sú takí bezmocní.“

Možnosť aktívne vstupovať do plánovania pre dieťa a rodinu
„Myslel som, že nás volajú, aby sme urobili niečo, čo si na nás nachystali, nerátal som, že nič nepripravili naplánovali dopredu, že naozaj si môžeme zvoliť celkom vlastné riešenia.“

Možnosť pomenovať svoje emócie, pocity, obavy, nádeje
„Tak dlho sme potrebovali hovoriť si o všetkých tých hnevoch a citoch, nechápem, že sme to už dávno neurobili, tak sme to všetci potrebovali.“

„Pomenované veci prestávajú mať deštruktívnu silu“
„Najhoršie bolo, že som vedela, že všetci to vedia, ale všetci sa tvárili, že to nevedia a konečne nemusím mať hrču v bruchu, a nemusím sa tváriť, že sa nič nedeje.“

Potvrdenie rodičovskej role v živote svojich detí
„Rozprávali so mnou ako by som stále bola mama, nehovorili o mne ako o nejakej, čo zlyhala, hovorili ´Vaše deti vás potrebujú´.“

Porozumenie rodiny potrebám svojho dieťaťa
„Konečne chápem, prečo sme sa stále hádali, už rozumiem, čo mi stále tým trucovaním chcela povedať.“

Prítomnosť dieťaťa na rozhodovaní, zaistenie veku primeraného porozumenia
„Chcela som tam byť, lebo tam boli všetci moji blízki a ja som chcela počuť, o čom sa rozprávajú spolu.“

Dieťa pozná svoje korene, vie, kam patrí
„Už viem, na koho sa naozaj môžem spoľahnúť, kto bude pri mne vždy stáť.“

Zvýšenie dôvery voči profesionálom
„Neverila som, že nám naozaj chcú vrátiť deti, stále som si myslela, že to ma len tak upokojujú a aj tak si urobia po svojom.“

Pocit akceptácie, prijatia rodiny zo strany jednotlivých subjektov systému aj s jej špecifikami
Vôbec sa nečudovala a nehíkala, hovorila so mnou, akoby tomu úplne rozumela a nepripadalo jej to nevhodné."

Autor: Monika Miklošková
Zdroj: MIKLOŠKOVÁ, M., 2016. Stretnutia rodinného kruhu - Family Group Conferences. 2016. Spoločnosť Úsmev ako dar – detašované pracovisko VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 2016. 103 p. ISBN 978-80-970879-7-5

Ako vnímajú profesionáli - sociálni pracovníci prínosy Stretnutí rodinného kruhu pre dieťa

• Stretnutie rodinného kruhu poskytuje dlhodobú prevenciu ohrozenia dieťaťa - zvyšuje povedomie o nebezpečenstve a ohrození pre dieťa v rámci širokej rodiny a komunity.

• Chráni dieťa búraním tabu a rodinných tajomstiev, eliminuje manipuláciu a účelovo nečitateľné dieťa poškodzujúce stratégie. Stretnutie rodinného kruhu vytvára priestor komunikovať aj o háklivých otázkach, v pravde, ktorá oslobodzuje, využíva princíp „všetci vedia všetko“.

• Dieťa získava potrebný priestor pre lepšie pochopenie udalostí a súvislostí v jeho živote, spracovanie a vyjadrenie svojich pocitov, potrieb a očakávaní („pomenované veci prestávajú mať deštruktívnu silu“).

• Posilňuje sebahodnotu a identitu dieťaťa - pocit prijatia svojej rodiny zo strany profesionálov aj s jej špecifikami.

• Dieťa zostáva v bezpečnom strede kruhu všetkých svojich ľudí, pre dieťa je vždy prínosom, ak sú vzťahy medzi „jeho” dospelými dobré.

• Zachováva kontinuitu v živote dieťaťa.

• Dieťa zostáva v spojení s blízkymi osobami i v prípade nutného vyňatia z rodiny, dostáva sa mu dostatočného emocionálneho sýtenia aj počas vyňatia a umiestnenia do inštitucionálnej starostlivosti.

• Po uskutočnení Stretnutia rodinného kruhu je vyššie percento detí umiestňované do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) dieťaťu blízkych osôb. Spoločné rozhodnutie rodinného systému posilňuje členov rodiny prevziať niektoré úlohy v starostlivosti o dieťa, alebo aj celkovú starostlivosť o dieťa.

• Uvoľnenie napätia medzi dieťaťom a rodičmi.

• Zvýšenie porozumenia rodičov voči svojmu dieťaťu - spoločné vyladenie sa.

• Zvýšenie dôvery voči dospelým, ktorí sú do situácie dieťaťa zapojení.

• Zaangažovanie dieťaťa do procesu plánovania a rozhodovania - zaistenie veku
primeraného porozumenia situácie.

Autor: Monika Miklošková
Zdroj: MIKLOŠKOVÁ, M., 2017. Vývoj situácie ohrozených detí na Slovensku v rokoch 2006 - 2016 a úloha Stretnutia rodinného kruhu pri sanácii rodiny. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2017, 173 s.

Spätné väzby profesionálov- sociálnych pracovníkov

• „Je veľa možností ako prijímať rozhodnutia. Pre mňa je dôležitý proces, akým sa toto rozhodovanie deje. Stretnutie rodinného kruhu bolo veľmi odlišné od množstva stretnutí, ktorých som sa dovtedy zúčastnila. Široká rodina dostala zodpovednosť a moc ovplyvniť riešenie svojej situácie.“ 

• „Vďaka tejto metóde vzniká náhľad na rodinu z iného uhla - predostrú sa nové skutočnosti, o ktorých by sme sa prostredníctvom spisových materiálov nikdy nedozvedeli.“

• „Pomáha to lepšie sa vžiť do problémov danej rodiny, ale hlavne touto formou podnietiť rodinu k tomu, aby s podporou, ktorú takto získala, nabrala novú silu hľadať riešenie problému“.

• „Situácie v sociálno-právnej ochrane detí vedú často rodiny a aj profesionálov k zažívaniu pocitov, akými sú chaos, zneistenie, oslabenie, často sme mimo „kontroly“ nad situáciou. Je to záležitosť dôvery – veľký skok v doterajšej praxi – požiadať obe strany, aby pracovali spoločne a dobrovoľne – v rámci Stretnutia rodinného kruhu. Je to často o navrátení dôvery a Stretnutia rodinného kruhu to robia.“

 

PRÍPADOVÉ KONFERENCIE  

Prípadové konferencie


Čo je prípadová konferencia?

Prípadová konferencia je plánované a koordinované spoločné stretnutie zástupcu/zástupcov rodiny a všetkých, odborníkov aj laikov, ktorí pre rodinu predstavujú podpornú sieť.

Cieľom stretnutia je výmena informácií, zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny, hľadanie optimálneho riešenia a plánovanie spoločného postupu, ktorý vedie k napĺňaniu potrieb dieťaťa.

Výstupom stretnutia je individuálny plán starostlivosti o dieťa.

Kedy využívať prípadové konferencie

Prípadové konferencie sa využívajú vždy, keď je potrebné:

• zabezpečiť výmenu informácii medzi členmi multidisciplinárneho tímu a rodiny
• rýchlo reagovať na vzniknutú situácie ohrozeného dieťaťa a jeho rodiny
• nájsť optimálne riešenia situácie ohrozeného dieťaťa a jeho rodiny
• prerozdeliť úlohy medzi odborníkov a rodinu
• vytvárať podpornú sieť rodiny
• mobilizovať rodinu
• hodnotiť a kontrolovať plnenie dohodnutých krokov

Princípy prípadovej konferencie

• Zameranie sa na najlepší záujem dieťaťa
• Individuálny prístup
• Objektivita, nestrannosť, nezaujatosť
• Diskrétnosť a bezpečie pre dieťa a rodinu
• Spolupráca všetkých zapojených strán, komunikácia medzi nimi

07

Možnosti využívania prípadovej konferencie

Prípadové konferencie sa využívajú kedykoľvek je potrebné riešiť situáciu dieťaťa v ohrození a jeho rodiny. Na rozdiel od rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu, kedy plán riešenia problémov si vytvára rodina sama, v prípade prípadových konferencií sa na pláne starostlivosti o dieťa podieľajú najmä členovia multidisciplinárneho tímu, ktorí s rodinou spolupracujú.

Prípadové konferencie sa využívajú:
• Ako preventívny nástroj pri práci s rodinou
• Pre nadviazanie užšej spolupráce s klientom
• V závažných prípadoch ohrozenia dieťaťa a jeho rodiny, ktoré rodina nevie alebo nechce riešiť
• Pri nezvládaní starostlivosti o dieťa zo strany rodiny
• Pri závažných výchovných a vzdelávacích problémoch dieťaťa, ktoré členovia rodiny nevedia alebo nemajú záujem zvládnuť
• V situáciách, kedy hrozí zmena prostredia dieťaťa a rodina sa nevie zmobilizovať
• Pri nezvládnutej alebo zlyhávajúcej náhradnej osobnej starostlivosti
• Ak nespolupracuje blízka ani širšia rodina

Rozdiely medzi rodinnou konferenciu – Stretnutím rodinného kruhu a prípadovou konferenciou

Rodinnú konferencia – Stretnutie rodinného kruhu sa rozhodne odporúča využiť, keď:

• rodina a jej sociálna sieť má potenciál a kapacitu na riešenie svojich problémov
• rodina a jej podporná sieť sa vie zmobilizovať a chce prevziať zodpovednosť za riešenie svojej situáciu
• dieťa v náhradnej starostlivosti nemá podporovaný a udržiavaný kontakt so svojou rodinou a inými blízkymi osobami
• je potrebné posilniť súdržnosť rodiny v záujme dieťaťa.

Proces prípadovej konferencie

I. Prípravná fáza
• Určenie cieľa prípadovej konferencie
• Zabezpečenie účasti zástupcu /zástupcov rodiny
• Zmapovanie zdrojov rodiny
• Vytvorenie a oslovenie okruhu osôb a subjektov, ktoré sú vhodné pre riešenie situácie
• Zabezpečenie vyváženej štruktúry účastníkov prípadovej konferencie
• Zabezpečenie písomných vyjadrení osôb, ktoré sa nemôžu dostaviť na stretnutie
• Dohodnutie termínu a miesta stretnutia
• Dohodnutie koordinátora / facilitátora prípadovej konferencie

II. Samotná prípadová konferencia
1. Úvod a privítanie
2. Predstavenie účastníkov
3. Predstavenie cieľa konferencie
4. Predstavenie situácie rodiny alebo dieťaťa
5. Poskytovanie informácií o súčasnej situácii a aktuálnych potrebách dieťaťa
6. Návrhy riešení a konkrétnych praktických krokov zo strán členov multidisciplinárneho tímu
7. Tvorba a finalizácia konkrétneho plánu – vymedzenie kľúčových úloh, termínov a osôb zodpovedných za ich riešenie
8. Určenie kontaktnej osoby a termínu ďalšieho stretnutia
9. Zhodnotenie stretnutia

III. Následná práca s rodinou na základe individuálneho plánu starostlivosti
• Priebežné vyhodnocovanie napĺňania cieľov
• Komunikácia s ostatnými účastníkmi stretnutia
• Poskytovanie spätnej väzby z procesu plnenia plánu
• Udržiavanie aktívnej spolupráce s účastníkmi prípadovej konferencie

 

RESTORATÍVNE KONFERENCIE A STRETNUTIA ŠKOLSKÝCH KRUHOV

Restoratívne konferencie

Čo sú restoratívne konferencie

Restoratívne konferencie, podobne ako rodinné konferencie – Stretnutia rodinného kruhu vychádzajú z princípov restoratívnej justície, ktoré sa svojim nápravným a preventívnym charakterom zameriavajú na predchádzanie a riešenie negatívnych spoločenských, komunitných, školských a rodinných problémov.

Konferenčný model tímovej skupinovej práce s rodinou a komunitou prináša potenciál pozitívne ovplyvňovať ľudské konanie, posilňovať pozitívnu osobnú identitu, motivovať k zmene, ale aj iniciovať komunitnú spolupatričnosť a v konečnom dôsledku podporovať občiansku spoločnosť.

Základným východiskom restoratívnych praktík je fakt, že ľudia sú šťastnejší, produktívnejší, ochotnejší spolupracovať a prijímať zmeny, pokiaľ autority v ich živote realizujú rozhodnutia a jednotlivé kroky s nimi, a nie pre nich.

Restoratívna konferencia je štruktúrované osobné stretnutie medzi obeťou, páchateľom a členmi rodinnej a podpornej siete oboch strán s cieľom dosiahnutia zmierenia obete a páchateľa, vysporiadania sa s následkami deliktu a znovuzapojenia sa obete a páchateľa do miestnej komunity nahradením škody, nápravou ujmy spôsobenej deliktom a vykonaním krokov, aby sa predišlo jeho opakovaniu.

Kľúčové princípy, na ktorých sú vybudované restoratívne praktiky

1. Účasť obete aj páchateľa je na konferencii dobrovoľná.
2. Zameranie sa na škody a následnú potrebu obetí, rovnako ako spoločnosti / komunity a páchateľa.
3. Nutnosť adresne stanoviť povinnosti, ktoré vyplývajú zo spôsobených škôd.
4. Spolupráca oboch strán v procese.
5. Zapojenie tých, ktorí majú oprávnený záujem na situácii, t.j. obete, páchateľov a členov spoločnosti (komunity).
6. Snaha o nápravu spôsobených škôd.

Kľúčové princípy

Oblasti využitia restoratívnych konferencií

• Školy v prípadoch záškoláctva, disciplinárnych incidentov, vrátane násilia alebo ako preventívna stratégia vo forme hrania rolí so študentmi základných a stredných škôl.
• Polícia ako varovanie alebo vyhnutie sa súdu, najmä pri páchateľoch s prvým deliktom.
• Súdy môžu využívať konferencie ako možnosť vyhnutia sa súdnemu procesu, ako alternatívny trestný proces alebo spôsob zmierenia pre obete a páchateľov po ukončení súdneho procesu.
• Probační úradníci pre mladistvých a dospelých môžu konferenciami reagovať na rôzne porušenia podmienok probačného dohľadu.
• Nápravné a reedukačné zariadenia v prípadoch riešenia zásadných problémov a napätia pri konfliktoch a disciplinárnych opatreniach.
• Vysoké školy a univerzity môžu využívať konferencie v prípade konfliktov v internátoch a školských priestoroch a disciplinárnych priestupkov.
• Na pracoviskách možno restoratívne konferencie využiť pri priestupkoch a konfliktoch.

Napríklad, v školách, kde boli prvky restoratívneho práva uplatnené, sa spoľahlivo preukázalo zníženie prípadov nevhodného správania, šikany, násilia a trestnej činnosti medzi študentmi a zlepšenie celkovej atmosféry na vyučovaní. Každý v určitom postavení autority - od rodičov, učiteľov a polície, až po administratívnych pracovníkov a štátnych úradníkov, môže efektívne využiť znalosti z oblasti restoratívneho práva.

Kľúčoví účastníci v procese restoratívnej konferencie

Obete deliktov majú možnosť:

• byť priamo zapojené do riešenia situácie a následkov deliktu
• získať odpovede na otázky o delikte a páchateľovi
• vyjadriť sa o dopade deliktu
• prijať odškodnenie alebo náhradu škody
• prijať ospravedlnenie
• v prípade potreby obnoviť vzťah s páchateľom
• uzavrieť dohodu

Páchatelia deliktov majú možnosť:

• prijať zodpovednosť za delikt a pochopiť následky deliktu na obeť
• vyjadriť emócie (dokonca aj výčitky svedomia) pre delikt
• získať podporu pri náprave ujmy spôsobenej obeti alebo sebe a rodine
• vykonať nápravu škody alebo odškodnenie
• ospravedlniť sa obeti
• obnoviť svoj vzťah s obeťou, ak je to vhodné
• uzavrieť dohodu

Členovia komunity (sociálneho spoločenstva)
Majú svoje potreby spôsobené deliktom a zohrávajú významné úlohy v procese restoratívnej justície.

Oblasti záujmu komunít v rámci restoratívnej justície sú nasledovné:
• pozornosť venovaná ich obavám ako obetí.
• príležitosti budovať zmysel pre spoločenstvo a vzájomnú zodpovednosť
• podpora pri plnení svojich povinnosti týkajúcich sa životných podmienok ich členov, vrátane obetí a páchateľov, ako aj podmienok rozvoja zdravých sociálnych spoločenstiev
• uistenie, že sa delikt nebude opakovať a zabezpečenie preventívnych opatrení

<strong

História restoratívnych konferencií

Pôvod restoratívnych konferencií sa datuje do roku 1989, kedy bol na Novom Zélande prijatý zákon o deťoch, mladistvých a ich rodinách (Children, Young Persons and their Families´ Act), ktorý komplexne upravil trestnú aj mimotrestnú oblasť problematiky týkajúcej sa maloletých a mladistvých osôb - t. j. najmä náhradnú rodinnú starostlivosť, sociálno-právnu ochranu a riešenie trestných vecí maloletých a mladistvých.

Restoratívne konferencie ako nástroj ozdravenia vzťahov v rodine a komunite, zlepšenia vzťahov medzi rovesníkmi na školách, prevencie problémového správania a šikany, ale aj riešenia problematiky závislostí sa stali efektívnym spôsobom riešenia problémov maloletých a mladistvých osôb tak v trestnej, ako aj mimotrestnej oblasti a predstavujú najviac využívanú alternatívu trestného konania.

Na základe úspešných praktických výsledkov z Nového Zélandu sa začali restoratívne praktiky rozširovať aj do ostatných častí sveta, v súčasnosti sa využívajú najmä v Holandsku, USA, v severských krajinách, vo Veľkej Británii.

Ako prebieha restoratívna konferencia

Cieľom restoratívnych konferencií je spojiť obeť a páchateľa, ako aj členov rodiny a jej sociálnej siete.

Koordinátor konferencie je zodpovedný za prípravu strán na stretnutie, riadenie samotného stretnutia a zabezpečenie, že aj ostatné strany (policajt, právnik, probačný úradník, sociálny pracovník) sú schopné sa riadne zúčastniť tohto stretnutia. Na samotnej konferencii dáva možnosť každému účastníkovi hovoriť, avšak on sám nie je jej aktívnym účastníkom.

Samotný proces sa začína privítaním účastníkov. V úvodnej časti páchateľ pomocou otázok kladených koordinátorom vysvetli, aký skutok spáchal a ako jeho delikt ovplyvnil ostatných. Potom obeť pomocou otázok koordinátora opíše udalosť zo svojho pohľadu, svoje dojmy a ujmu, aká jej bola spôsobená. Nakoniec sa koordinátor spýta obete, aký výsledok by chcela na konferencii dosiahnuť. K tejto odpovedi sa vyjadrí páchateľ a ktokoľvek zúčastnený na stretnutí zo strany obete aj páchateľa.

Skupina potom rozhodne, čo páchateľ vykoná na nápravu spôsobenej ujmy, škody a koho asistenciu bude k tomu potrebovať. Vo všeobecnosti je výsledkom konferencie ospravedlnenie, náhrada škody, všeobecne prospešná činnosť. Dosiahnutú dohodu spíše koordinátor, podpíšu účastníci konferencie a pošle sa príslušnému úradníkovi trestnej justície.

Priebeh

Stretnutia školských kruhov

Časťou restoratívnych konferencií sú stretnutia školských kruhov, ktoré, ak sa správne využívajú, podporujú a posilňujú pozitívnu školskú kultúru a posilňujú pro-sociálne vzťahy v školskom prostredí.

Prostredníctvom školských kruhov členovia školskej komunity:

• majú možnosť byť vypočutí
• chápu dopady činov ostatných ľudí
• učia sa preberať zodpovednosť
• naprávajú škody, ktorých činy mohol niekto spôsobiť
• spoznávajú úlohy dôležité pre udržiavanie bezpečného školského prostredia
• budujú a rozširujú si osobné vzťahy v rámci školskej komunity
• spoznávajú jednotlivé úlohy, ktoré pozitívne prispievajú k rozvoju školskej komunity.

Kedy sa stretnutia školských kruhov využívajú

• Prevencia konfliktov medzi žiakmi / študentmi a učiteľmi alebo žiakmi / študentmi medzi sebou
• Náprava konfliktov / incidentov medzi žiakmi / študentmi a učiteľmi alebo žiakmi / študentmi navzájom

Princípy stretnutí školských kruhov

Rovnosť – umiestnenie každého účastníka do kruhu minimalizuje rozdiely medzi „učiteľom“ a „žiakom“
Očný kontakt všetkých zúčastnených po celý čas stretnutia
Pozornosť – štruktúra stretnutí školských kruhov zameriava pozornosť na účastníkov a cieľ stretnutia a znižuje mieru rozptyľovania
Prepojenie – školské kruhy navzájom prepájajú všetkých účastníkov a podporujú význam spoločného úsilia alebo cieľa
Rešpekt / zodpovednosť – treba rozhodne zastaviť neúctivé správanie, ako je rozprávanie sa so susedom alebo nevhodné neverbálne prejavy
Zaangažovanosť všetkých zúčastnených – využitie spôsobu „jeden po druhom“ zabezpečí, že každý dostane príležitosť byť vypočutý a miera dominancie niektorých účastníkov sa zníži
Začlenenie sa – v kruhu sa nikto necíti izolovaný alebo ignorovaný.

12

Formy stretnutí školských kruhov

Okrem restoratívnych kruhov, ktoré sa zameriavajú na konkrétny problém v školskom prostredí, ktorý ovplyvnil všetkých spolužiakov, školské kruhy sa zaoberajú aj inými, menej urgentnými témami, napr.

• Komunitné kruhy zamerané na budovanie sociálnych zručností a vzťahov
• Dialógové / diskusné kruhy
• Kruhy na riešenie problémov
• Kruhy na hodnotenie učebných osnov
• Kruhy hodnotiace aktuálny deň alebo vyučovaciu hodinu

Fázy procesu stretnutí školských kruhov (ŠK)

Fázy jednotlivých foriem stretnutí školských kruhov sa líšia v závislosti od miery náročnosti a závažnosti témy. Zvyčajne majú stretnutia ŠK 3 fázy:

1. Príprava stretnutia
• Koordinátor zistí, koho najviac incident / problém ovplyvnil a pozve ich na stretnutie
• Zabezpečí, aby každý zúčastnený vedel, čo má očakávať na stretnutí
• Aktívne počúva každého pozvaného, najmä tých, ktorí boli negatívne zasiahnutí problémom / incidentom
• Zabezpečí materiálne a technicky stretnutie

Niekedy sa 1. fáza udeje veľmi rýchlo, keď konflikt treba riešiť okamžite na mieste.

2. Samotné stretnutie
• Koordinátor vytvára bezpečné miesto pre všetkých účastníkov
• Stručne opíše konflikt / situáciu / problém, kvôli ktorému sa stretnutie ŠK uskutočňuje
• Zisťuje pocity, postoje každého účastníka v kruhu incidentu / konfliktu pomocou restoratívnych otázok
• Facilituje proces a reaguje podľa potreby, nezapája sa aktívne do riešenia problému
• Sumarizuje vypovedané pocity
• Pomáha účastníkom pri vytváraní dohôd s dôrazom na objasnenie špecifík: kto, čo, koľko, dokedy, akú pomoc treba zabezpečiť, rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé úlohy

3. Po stretnutí
• Vytvorenie spoločnej dohody
• Podpora a pomoc účastníkom stretnutí školského kruhu s úlohami dohodnutými na stretnutí

 

SPDDD Úsmev ako dar je členom platformy Európskej siete rodinných konferencií (European FGC Network).

European FGC Network

Darujme deťom a rodinám v núdzi Vianoce s úsmevom

Zbierka Vianoce s Úsmevom 2019 v RožňaveAj napriek tomu, že sa našej krajine darí, v mnohých častiach Slovenska rodiny s deťmi zápasia s biedou a chudobou. Následky sú často rozsiahle – strata bezpečného bývania, bezdomovectvo rodín s deťmi, odlúčenie detí od rodičov. Našim poslaním je starať sa o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných a podporovať deti, ktoré vyrastajú bez rodičov. Preto Úsmev ako dar v spolupráci s organizáciou TADAM realizuje predvianočnú zbierku na pomoc rodinám v núdzi, rozvoj sociálnych služieb, dobrovoľníckej činnosti a podporu práce s deťmi v centrách pre deti a rodiny.

Tieto spoločne vyzbierané prostriedky nám umožňujú pomáhať deťom a rodinám v ohrození celé nasledujúce mesiace po samostatnej zbierke.

Čítať viac...

Veolia darovala teplo domova

Pomoc Nadácie Veolia Slovensko rodinám v našom centre Napriek tomu, že Slovensko sa rozvíja a celková situácia rodín sa zlepšuje, vidíme, že stále viac rodín čelí vážnemu ohrozeniu a núdzi, ktoré spôsobujú rozpad vzťahov, nezamestnanosť, chorobu či stratu domova. Práve týmto rodinám pomáhame, a to najmä poskytovaním bývania, finančnou a materiálnou pomocou, ale aj odbornou starostlivosťou a sprevádzaním. Vybudovali sme sieť Centier pre obnovu rodiny v núdzi DORKA v Košiciach, Prešove a vo Zvolene a v Bratislave. Stále hľadáme spôsoby, ako správne reagovať na reálne potreby rodín v núdzi. Dlhodobé nájomné bývanie nie je len miestom, kde môžu rodiny bezpečne bývať, ale majú tu k dispozícii aj podporu odborníkov, ktorí ich denne sprevádzajú v ťažkých životných situáciách. Tento model funguje už viac ako 10 rokov a centrá Dorka denne sprevádzajú životom a poskytujú strechu nad hlavou takmer 300 ľuďom – deťom aj ich rodičom. Dlhoročné skúsenosti s ich fungovaním dokázali za rok postaviť na nohy až 80 % takýchto rodín. 

Čítať viac...

Zodpovednosť za osud ohrozeného dieťaťa už nemusí niesť jeden človek

Stretnutie rodinného kruhu, spolupráca so širokou rodinou a inými blízkymi osobami dieťaťa je účinný spôsob ako pomôcť Väčšina rodičov túži byť dobrými rodičmi, mnohí to však nedokážu bez pomoci a podpory druhých. To ale neznamená, že nechcú. Úsmev ako dar vidí ako jedno z riešení zaangažovanie širokej rodiny a komunity do procesu plánovania a rozhodovania o dieťati v ich strede, budovanie spolupatričnosti a posilnenie vzťahov aj prostredníctvom Stretnutí rodinného kruhu. Tie môžu využiť rodiny a zodpovední profesionáli už aj na Slovensku.

Čoraz väčší počet rodín v ohrození a detí v inštitúciách volá po zmene filozofie práce s rodinou a po hľadaní nových zdrojov a ciest, ako jej pomôcť zostať spolu. Jedným z nich je aj model Stretnutí rodinného kruhu (SRK), ktoré spoločnosť Úsmev ako dar zaviedla na Slovensku do praxe. Vo svete ide o zaužívaný model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať a zaktivizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa.

Čítať viac...

Family Group Conferences in Slovakia

First experience of Family Group Conferences (FGCs) in Slovakia 

FGC european networkFirst experience in implementing the FGC model in 2007 was encouraging, bringing real solutions, while eliminating inadequate interventions, life continuum interruptions as well as the loss of both personal and family identity of the children at risk within the child protection system.

Stretnutie Rodinného KruhuThe professional team of Úsmev ako dar (UaD) got the initial information on the FGCs in 2006. Our first trainers were Marilyn Taylor, Daybreak, UK and Rob van Pagée and his co-workers from Eigen Kracht Centrale, Netherland who still have been our coaches and mentors.

After viewing the model and comparing the implementation conditions, we started to prepare the first groups of FGC coordinators and educate social workers. Over a decade, more than 30 coordinators have been trained and regularly supervised and are ready to prepare the conference whether the referral comes from the child protection body, local self government, school or the member of the child at risk broader family system. The FGC model implementation team headed by Monika Miklošková (under the Úsmev ako dar) train, coach and supervise the FGC coordinators across Slovakia and provides nation-wide supervision and teambuilding activities for the FGC coordinators.

Based on the particular needs of the Slovakia´s regions, there have been implemented educational seminars for professionals involved in the child protection system who can address a particular certified coordinator for the family at risk. Thanks to the thorough education and awareness raising, family group conferences have become a well-known model of social work with families in Slovakia.
So far, Úsmev ako dar have done more than 170 FGCs. Our results roughly copy the outputs of our more experienced foreign partners.
Based on the findings of the FGC research qualitative and quantitative study in Slovakia, which included 130 of analysed FGCs, involving 26 regional child protection authorities and 21 children's homes in the period of 2007 – 2016, we monitored supportive and risk factors of applying the FGC model in several categories.

Factors Enhancing the Family System Using Family Conferences - Family Circle Meeting, Risk Factors for Family

The identified factors of FGC benefits and threats have been categorised into those having been seen positively by the participants (professionals and members of the family network) as empowering, motivating, and those having been perceived as unpleasant and threatening by the family members and professionals during the FGC process. Naturally, a lot of FGC participants felt initial concerns about the judging nature of the conference, the guilt of the developments in their broad family, the fear of loss of control over the situation, the inability to meet expectations, the presence of people with broken relationships or contacts, or the attitude of professionals - social workers.

Čítať viac...

A čo ďalej?

Pomoc deťom a rodinámCentrum Úsmevu ako dar v Rimavskej Sobote už niekoľko mesiacov ponúka bezpečný priestor na voľnočasové aktivity a doučovanie pre deti a mladých ľudí z centier pre rodinu, náhradných rodín a z ohrozených rodín z vylúčenej rómskej komunity na okraji mesta s nedostatkom príležitostí na zmysluplné trávenie voľného času.

Ponuka voľnočasových aktivít a doučovania prebieha v svojpomocne rekonštruovaných herničkách, kde sa deti môžu okrem iného vyšantiť aj pri stolnom futbale či tenise, prečítať si zaujímavé knižky či zahrať spoločenské hry. Pravidelné aktivity pomáhajú vytvárať a prehlbovať vzájomé vzťahy v kolektíve a zapájanie mladej generácie do plánovania a organizácie aktivít bude rozvíjať ich sebaúctu, sebavedomie a vzájomný rešpekt v kolektíve.

Čítať viac...

Nadácia Veolia Slovensko plnila priania detí

Veolia SlovenskoZamestnanci spoločnosti Veolia Energia Slovensko spolu s Nadáciou Veolia Slovensko plnili pred vianočnými sviatkami priania detí s neľahkým životným osudom. Pomocou projektu Stromček prianí potešili vianočnými darčekmi 4 sociálne slabšie rodiny s deťmi z Centra pre rodinu, Úsmev ako dar v Petržalke.

Poskytnúť dočasný domov rodinám v ťažkej životnej situácii a zabrániť tak umiestneniu ich detí do detského domova, to je hlavným cieľom Centra pre rodinu, Úsmev ako dar v Petržalke. Jeho kapacita je do 15 osôb a v štyroch menších samostatných bytových jednotkách sa aktuálne nachádzajú 4 rodiny.

Čítať viac...

Aj vy môžete opäť pomôcť! Vysídlené rodiny na Zakarpatskej Ukrajine vás stále potrebujú!

Benefičný koncert Terasa pre Ukrajinu 2018Podporte aj vy Benefičný koncert Terasa pre Ukrajinu v nedeľu 30. decembra o 18:00 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Koinonia Ján Krstiteľ sa podujala aj tohto roku jeden z ich troch vianočných koncertov benefične venovať na pomoc presídleným rodinám postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine. Koncertom s tematikou posolstva Malého princa pozývajú všetkých ľudí dobrých vôle nielen na zhliadnutie výnimočného kultúrneho zážitku vyše 40 hudobníkov a účinkujúcich, ale aj vyzývajú verejnosť k vytrvalej podpore rodín postihnutých vojnovým konfliktom.

Čítať viac...

Venuj Úsmev

Venuj Úsmev 2018Úsmev ako dar pomáha ohrozeným rodinám v Banskobystrickom kraji už 17 rokov. Poskytujeme podporu, sociálne a psychologické poradenstvo ohrozeným rodinám, ktoré sa ocitli v kríze a hrozí im, že by deti museli odísť do detského domova. Okrem odbornej pomoci rodičom, ktorí často sami vyrastali v detskom domove sa však snažíme, aby ich deti zažili pokojné a bezstarostné detstvo. Uvedomujeme si, že radostné detstvo netvoria darčeky. Veríme však, že príjemné zážitky v kruhu rodiny pomáhajú utužovať vzťahy a že súdržná rodina ľahšie zvládne aj ťažké dni.  Venujeme sa mnohým deťom, ktoré si pod stromčekom nenájdu to, po čom túžili aj napriek tomu, že boli dobré. Preto sme sa rozhodli spustiť nový projekt Venuj Úsmev. Samozrejme Vianoce by boli Vianocami aj bez darčekov. Avšak aj deti z ohrozených rodín si túžia pod stromčekom niečo nájsť.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.