Pomoc biologickým rodinám

rodina v rukachSnažíme sa svojou činnosťou a aktivitami pomáhať rodinám ešte skôr, ako začnú zlyhávať, aby sme predišli hrozbe vyňatia dieťaťa z rodiny do detského domova. Pomoc biologickým rodinám poskytujeme vo forme terénnej soc. práce, sociálneho poradenstva, prostredníctvom dlhodobého sprevádzania a podpory, ďalej vo forme finančnej i materiálnej pomoci.

Našim sociálnym pracovníkom sa úspešne darí pomôcť našim klientom a zabrániť umiestneniu detí v detských domovoch.

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Naši pracovníci pomáhajú pri rôznorodých problémoch rodín ako výchovné problémy s deťmi, bytové, finančné, problémy pri hľadaní zamestnania, podávanie návrhov na zrušenie ústavnej starostlivosti nad maloletými deťmi.

Práca s rodinami zahŕňa všetky fázy sociálnej práce:
- od vyhľadávania, cez diagnostiku, plánovanie, realizáciu plánu pre rodiny, následné dlhodobé sprevádzanie rodí,
- pomáhame rodičom pri výchove (ide najmä o rodiny, ktoré s deťmi zažívajú problémové správanie),
- pomáhame rodinám hľadať správne spôsoby komunikácie s deťmi, optimálne modely výchovy.

STRETNUTIE RODINNÉHO KRUHU
Inovatívnym prvkom v našej práci s biologickými rodinami v rámci sanácie je Stretnutie rodinného kruhu (ďalej SRK). V tomto modely práce s rodinou je hlavným aktérom samotná rodina. Klasického sociálneho pracovníka nahrádza koordinátor RSK, ktorý sprevádza rodinu počas celej konferencie. Stretnutie rodinného kruhu (ďalej srk) je stretnutie širokej rodiny, na ktorom si rodina sama tvorí plán a prijíma rozhodnutia pre vyriešenie problémov rodiny.

Kedy môžeme využiť SRK?
Keď predchádzajúce intervencie a stretnutia sociálneho pracovníka s rodičmi nevyriešilo problém a keď je potrebné urobiť rozhodnutia a plány týkajúce sa dieťaťa, vtedy vzniká priestor pre iniciovanie SRK.

SRK môže byť dobrý nápad v prípadoch ako napr.:
- keď má byť urobené dôležité rozhodnutie ohľadom ďalšej budúcnosti dieťaťa,
- keď treba určiť, kde má dieťa žiť,
- keď je potrebné zabezpečiť bezpečie dieťaťa,
- keď je potrebné rozhodnúť akú pomoc rodina potrebuje, aby vyriešila svoj problém, ktorý vyhovuje každému členovi.

Inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami predstavuje model Stretnutia rodinného kruhu.

Čo je Stretnutie rodinného kruhu?

•     Stretnutie rodinného kruhu (SRK) je stretnutím širokej rodiny, všetkých blízkych a podporných osôb v záujme ohrozeného dieťaťa.  
•     Je efektívnou súčasťou sociálnej práce s rodinou, modelom práce, ktorý posilňuje rodinné väzby a využíva potenciál širokého príbuzenstva, či iných ľudí spätých so životom dieťaťa.
•    Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu v spoločnom pláne riešenia, no do procesu rozhodovania nezasahuje.
•    Rodina a jej podporná sieť si spoločne stanoví plán riešenia problémovej situácie v prospech dieťaťa a prevezme na seba  takú  časť úloh, akú dokáže zvládnuť.
•    Model SRK rešpektuje a využíva aj  kompetenciu sociálneho pracovníka. Ten  potvrdzuje spoločný plán riešenia a zabezpečuje úlohy, ktoré mu z plánu vyplývajú.

Filozofia Stretnutia rodinného kruhu vychádza z presvedčenia, že rodina a jej podporná sieť pozná svoju situáciu najlepšie, vníma a vidí konkrétne riziká, ale aj možnosti ich riešenia. Dokáže vytvoriť bezpečný plán pre dieťa v jej strede  a rozdeliť si úlohy podľa vlastných možností. Zvonku potrebuje často len podnet, povzbudenie, pomoc pri znovu nadviazaní pretrhnutých rodinných vzťahov a vytvorení nových podporných väzieb.

„Rodina potrebuje zvonku často len podnet, povzbudenie, pomoc pri znovu nadviazaní pretrhnutých rodinných vzťahov a vytvorení nových podporných väzieb.“

Ako Stretnutie rodinného kruhu prebieha?

• Príprava procesu SRK– nezávislý koordinátor vyhľadá všetky blízke vzťahové osoby dieťaťa, osloví kompetentných profesionálov a odborníkov, absolvuje individuálne prípravné stretnutia
 
• Stretnutie rodinného kruhu

Poskytnutie informácií – stretnutie rodiny a jej blízkych osôb s pozvanými profesionálmi pracujúcimi s dieťaťom, ktorí zúčastneným objasnia podstatu a súvislosti jeho ohrozenia. Prípadový sociálny pracovník zadefinuje minimálne požiadavky, ktoré musí plán rodinného kruhu obsahovať, aby sa pre dieťa zaistilo adekvátne a bezpečné riešenie.

Rodinná rada – dôverný čas pre rodinu a blízke osoby, kedy spoločne, na základe porozumenia situácie dieťaťa, vytvárajú  konkrétny a komplexný plán riešenia problému a rozdeľujú si úlohy
Odsúhlasenie plánu – prípadový sociálny pracovník a koordinátor sa vracajú do rodinného kruhu, ktorý im predstaví svoj plán riešenia a v prípade, že zohľadňuje požiadavky bezpečia dieťaťa a zahŕňa podmienky sociálnoprávnej ochrany, sociálny pracovník plán odsúhlasí ako záväzný a pre dieťa určujúci

• Uskutočnenie plánu – rodina a blízke osoby realizujú jednotlivé úlohy, ktoré na seba prevzali, časť úloh môže byť plánom delegovaná na profesionálov.

• Hodnotiaci proces – rodinný kruh sa po istom čase opäť stretáva, aby vyhodnotil zrealizované kroky a posilnil svoju motiváciu pokračovať v stanovenom pláne, v prípade potreby ho spoločne korigoval

Kedy je vhodné využiť Stretnutie rodinného kruhu?

• Keď je ohrozené bezpečie a zdravý vývin dieťaťa
•  Keď hrozí vyňatie dieťaťa z jeho prirodzeného rodinného prostredia a následné umiestnenie do detského domova alebo iného zariadenia . alebo keď boli dieťaťu uložené výchovné opatrenia
• Keď je dieťa umiestnené v detskom domove a úprava rodinných pomerov by umožnila jeho návrat
• Keď sa vytvára individuálny plán práce s dieťaťom a sociálny plán práce s dieťaťom a jeho rodinou
• Keď dieťa v náhradnej starostlivosti nemá podporovaný a udržiavaný kontakt so svojou rodinou a inými blízkymi osobami
• Keď rodina alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, potrebuje urobiť dôležité rozhodnutie ohľadom ďalšej budúcnosti dieťaťa
• Keď je potrebné posilniť súdržnosť rodiny v záujme dieťaťa
• V akejkoľvek záťažovej situácii, ktorou rodina prechádza, a ktorá negatívne ovplyvňuje stav dieťaťa


Základné črty Stretnutia rodinného kruhu

•    V tradičnom prístupe, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva sociálny pracovník, presúva model Stretnutia rodinného kruhu zodpovednosť za hľadanie východísk na rodinný kruh.
•    Takýto prístup odhalí silné stránky rodiny a zaručí, že pomoc pre dieťa bude vychádzať z bezprostrednej znalosti problému. Bude odrazom jeho skutočných potrieb.
•    Nenahrádza rolu sociálneho pracovníka, ale odbremeňuje ho tým, že aktivizuje potenciál rodinnej a podpornej siete okolo dieťaťa.
•    Dieťaťu prospieva, keď sú  vzťahy medzi dôležitými dospelými z jeho sveta založené na rešpekte a vzájomnej spolupráci. Stretnutie rodinného kruhu tomu prirodzenou cestou napomáha.

„Ak máte vo svojej blízkosti alebo vo svojej starostlivosti dieťa, ktorému chcete pomôcť a forma Stretnutia rodinného kruhu Vás oslovila, neváhajte nás kontaktovať. Radi s vami v diskrétnosti preberieme vhodné kroky.“

  

Hľadáme nových spolupracovníkov na pomoc rodinám v ohrození

SRK Hladame ludiKaždá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť. Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonku. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte na školenie koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu, ktoré sa uskutoční 19. - 20. októbra 2017 na Mamateyovej 4, Bratislava - Petržalka. 

Čítať viac...

1000 € poputuje na pomoc deťom, ktoré trpia nedostatkom potravín

20170706 kosit dar kosiceKOSIT SERVICES sa pridáva k darcom, ktorí chcú pomôcť chudobným rodinám v Košickom kraji. Na nákup chýbajúcich hygienických potrieb a potravinovú pomoc ohrozeným deťom prispela spoločnosť KOSIT SERVICES sumou 1000 €. Symbolický šek si z rúk generálneho riaditeľa Ing. Mariána Christenka dnes prevzal Radoslav Dráb z občianskeho združenia Úmev ako dar, ktoré sa dlhodobo venuje pomoci deťom.

„Som veľmi rád, že môžeme aspoň trochou pomôcť asi 20-tim rodinám. Ide predsa o základne potreby a zvlášť ak ide o deti, nemalo by im nič chýbať. Dúfam, že im takto trochu vylepšíme letné prázdniny,“ povedal Ing. Marián Christenko.

Čítať viac...

Pobyt pre babičky a vnúčatá

14442798 122805934847218 1100077667 nLáska a rodinné väzby sú vzácnym pokladom, ktorý dokáže liečiť zranené detské srdiečka. Preto Úsmev podporuje budovanie väzieb a vzťahov cez rôzne pobyty.

Vďaka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sme v tomto rámci zrealizovali v termíne 23. - 25.9.2016 víkendový pobyt pre babičky a vnúčatá vo Veľkom Mederi.

Čítať viac...

Kočovníci z Ružomberka

Dňa 19.7. 2016 sa nám za podpory žilinského samosprávneho kraja podarilo zorganizovať jednodňové podujatie pre deti zo sociálne slabých rodín v Ružomberku.

Čítať viac...

Hľadáme nových spolupracovníkov na pomoc ohrozeným rodinám

SRKKaždá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť. Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte na školenie koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu, ktoré sa uskutoční 22. - 23. apríla 2016. Miesto prispôsobíme podľa možností väčšiny prihlásených.

Čítať viac...

Hľadáme spolupracovníkov - koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

logo SRK 2013SRK je inovatívny model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa. Príbuzní a ľudia spätí s životom dieťaťa  sami vytvárajú plán riešenia pre dieťa a preberajú za neho zodpovednosť. Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu, no do procesu rozhodovania nezasahuje. Rešpektuje sa tiež  kompetencia sociálneho pracovníka, ktorý plán v tomto prípade netvorí, ale potvrdzuje.

Čítať viac...

Vaša susedská pomoc sa premietla do kuchynky a práčovne pre ukrajinské rodiny

susedska pomoc1Vďaka vám sa podarila dobrá vec. Už niekoľkokrát sme vás informovali o tom, ako prostredníctvom vašich finančných darov pomáhame rodinám, ktoré so strachom o svoje životy utiekli z vojnových častí Ukrajiny a útočisko našli v hoteli Zakarpatia v Užhorode.

Čítať viac...

Slováci môžu pomôcť ľuďom na Ukrajine, ktorí prišli o svoje domovy

ukrajina utecenci 003Užhorod, 31. marec 2015 Tisícky ľudí, rodín s deťmi z východných oblastí Ukrajiny (Doneck, Luhansk) a z Krymu opustili zo strachu o život svoje domovy a utiekli čo najďalej na západ. Tu sú odkazaní na pomoc charitatívnych organizácií. Chýbajú im základné veci, od jedla cez ošatenie až po hygienické potreby. Preto sa Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Pontis rozhodli pomôcť aspoň tím, ktorí našli svoje útočisko na Zakarpatskej Ukrajine, a to prostredníctvom verejnej zbierky Dobrá Ukrajina – naša susedská pomoc. Odhadovaný počet utečencov v tejto oblasti je 7000.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.