Я студент з України і мені потрібна допомога

Okrem tradičných letných aktivít, akými sú rozvojové pobyty pre deti z detských domovov, náhradných rodín a sociálne znevýhodneného prostredia, nezanedbávajú pracovníci nitrianskej pobočky Úsmev ako dar počas leta ani odborné činnosti, predovšetkým sanáciu biologických rodín. S otázkou, čo všetko ich práca s rodinami zahŕňa,  sme sa obrátili na sociálnu pracovníčku PhDr. Katarínu Minarovičovú, PhD.

Pobočka Úsmevu ako dar v Nitre sa tento rok zapojila do spolupráce s ÚPSVaR v Nitre na sanácii rodinného prostredia detí vyňatých z biologickej rodiny. Do projektu je zapojených 7 rodín, ktorých deti sú umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce naši pracovníci participujú na dosiahnutí zmien v rodinách tak, aby tieto boli v blízkej budúcnosti schopné prijať späť do svojej starostlivosti deti z detských domovov. Formou poradenských rozhovorov zameraných na objasnenie príčin hlavných problémov rodín a stanovením efektívneho plánu sociálnej práce eliminujú doterajšie slabé stránky rodín. Do spolupráce, tak ako po minulé roky, zapájajú partnerov z multidisciplinárneho tímu, ktorými sú predovšetkým odd. SPOD a SK v Nitre, mestské a obecné úrady podľa miesta bydliska rodičov dieťaťa, školské a zdravotnícke zariadenia. Pri práci s rodinami pracovníci používajú vybrané metódy sociálnej práce, akými sú nácvik žiaduceho správania, tréningové metódy, sociálna asistencia a samotné sprevádzanie rodín.  Využívajú aj pomoc ich širšieho príbuzenstva, ktoré v konkrétnych prípadoch rodín zohráva významnú rolu.

Spoluprácu rozvíja naša pobočka aj s Nitrianskym samosprávnym krajom. Vďaka finančnej podpore VÚC Nitra zabezpečuje prostredníctvom sociálneho poradcu poskytovanie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie. V rámci ďalšieho sociálneho projektu určeného pre obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja sa naši pracovníci podieľajú na odstránení sociálnopatologických vzťahov v rodinách, na pomoci rodine  a dieťaťu pri zlyhaní niektorej z funkcií rodiny a narušení jej stability, ako aj na pomoci mladým dospelým po odchode z náhradnej a ústavnej starostlivosti, pri začlenení sa do bežného života.

Iným projektom, ktorý našiel podporu Mestského úrad, je projekt s názvom  „Sociálna práca s rodinami Mesta Nitra ohrozenými sociálno-patologickými javmi“. Jeho hlavným cieľom je eliminácia rizikového správania vybraných klientov a pomoc pri ich stabilizovaní v sociálnom fungovaní.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.