Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Číslo spisu
2023/15248:2-C2903
Vybavuje
oddelenie celoživotného vzdelávania
Bratislava
27. 11. 2023
Logo
ROZHODNUTIE
Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť účastníka konania Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava o vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania po preskúmaní žiadosti o vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania na základe splnenia podmienok akreditácie podľa § 10 uvedeného zákona vydáva potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou Modul – Koordinácia a facilitácia rodinných konferencii – Stretnutí rodinného kruhu – 130 hod. Modul – Koordinácia a facilitácia restoratívnych konferencií a školských kruhov – 150 hod. Modul – Koordinácia a facilitácia prípadových konferencií a stretnutí multidisciplinárnych tímov – 30 hod. Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1500/2023/140/1
Odôvodnenie
Nakoľko sa žiadateľovi vyhovuje v plnom rozsahu od odôvodnenia sa podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upúšťa.
Poučenie
V zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania sa podľa § 12 ods. 6 uvedeného zákona vydáva na päť rokov.
Karol Jakubík
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania
Doručuje sa
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika