Я студент з України і мені потрібна допомога

Koncom roku 2013 sme spustili celoslovenský projekt SOS pre mladých dospelých na podporu osamostatnenia sa mladých ľudí  po odchode z detských domovov a ich integrácie do spoločnosti. Projekt nadväzuje na tradíciu nášho SOS programu, ktorý už od roku 1993 pomáha mladým ľuďom pri prechode z inštitucionálneho zázemia a bezpečia známeho, v istom zmysle garantovaného prostredia do samostatného života.

 „Samostatný“ má v prípade odchovancov detských domovov, bohužiaľ, často krát trpkú príchuť významu „osamotený“. Nie je zriedkavosťou, že títo čerství dospeláci sa nemajú na koho obrátiť, chýba im podpora rodiny, dostatočná kvalifikácia, širšie sociálne väzby, a tým aj vyhliadky na to, čomu hovoríme slušný životný štandard. Práve preto, aby samostatnosť nebola osamotenosťou, ale skutočnou sebestačnosťou a svojbytnosťou, rozbehli sme v siedmych krajoch Slovenska projekt SOS pre mladých dospelých. A čo to v praxi znamená? Že v siedmych slovenských mestách (Trnava, Trenčín, Nitra, Ružomberok, Banská Bystrica, Prešov a Košice) budú môcť mladí dospelí na pobočkách Úsmevu ako dar vyhľadať špecializovaných sociálnych pracovníkov, ktorí im poskytnú poradenstvo, sprevádzanie a  mentoring.

Detské domovy každoročne opúšťa približne 450 mladých dospelých. Cieľových staníc, kam tieto deti ďalej putujú, je niekoľko – pôvodná rodina, podniková ubytovňa, podnájom, príbytok partnera, alebo, v tých menej šťastných  prípadoch, azylový dom či útulok.  Ostatne menované zariadenia sú síce veľmi potrebným článkom záchrannej sociálnej siete, no spája sa s nimi riziko ovplyvnenia negatívnymi vzormi. Iný problém predstavuje pre tieto deti práca. Uplatniť sa na trhu práce a udržať si pracovné miesto je dnes náročné aj pre absolventov renomovaných škôl. Mladí ľudia, ktorí vyrastali v ústavnej starostlivosti, majú často len nižšie, prípadne špeciálne vzdelanie, a to im veľa šancí neotvára. Ich samostatnosť do veľkej miery závisí od schopnosti uživiť sa, a tu narážajú na prekážky ako vnútorné (osobnostné predpoklady a zručnosti, rôzne znevýhodnenia), tak aj vonkajšie (pripravenosť prostredia prijať týchto ľudí a nájsť im adekvátne miesto vo svojom strede).

„Obdobie, kedy sa človek osamostatňuje, zakladá si vlastnú domácnosť, vstupuje do pracovného procesu, učí sa ‘žiť zo svojho’, patrí určite k tým náročnejším. Mladí ľudia nachádzajú väčšinou podporu u svojich príbuzných, ale čo s deťmi, ktoré takúto možnosť nemajú, a navyše sú poznačené skúsenosťou detského domova? Práve im chceme podať pomocnú ruku,“ vysvetľuje manažérka Úsmevu ako dar Eva Bodnárová.

Hlavným cieľom je podporiť sociálnu inklúziu tejto skupiny mladých ľudí, viesť ich k svojpomoci a k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti pri hľadaní pozitívnych východísk. Mentori pracujú s deťmi už pred ich odchodom z detských domovov, aby boli na túto zmenu pripravení a nespadli rovnými nohami do existenciálnej neistoty. Ich úlohou je poskytnúť im pomoc v oblasti zabezpečenia vhodného bývania, vedenia domácnosti, plánovania výdavkov, hľadaní či udržaní si zamestnania, a pri nadväzovaním väzieb s okolím i s rodinou. Projekt SOS pre mladých dospelých  potrvá do augusta 2014 a my veríme, že časový horizont projektu bude zároveň horizontom úspešného začlenenia sa mladých dospelých do spoločenského a ekonomického života. No aj v prípade, že by to nestihli, na podporu Úsmevu sa môžu vždy spoľahnúť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.