Я студент з України і мені потрібна допомога

Dostupné sociálne

nájomné bývanie

Naša Spoločnosť pôsobí na Slovensku už viac ako 30 rokov. Za ten čas sme prešli vývojom a neustále reagujeme na zmenené požiadavky jednotlivcov, rodín i celej spoločnosti. Organizácia pôvodne zameraná na pomoc deťom umiestneným v detských domovoch, dnes intenzívne presadzuje a pracuje na tom aby rodina zostala spolu.

Sieť centier pomoci

a sociálne bývanie

Naše dlhoročné výskumy poukazujú na to, že takmer polovica detí by v zariadeniach nemusela byť umiestnená ak by rodina mala zabezpečené adekvátne bývanie. Od roku 2007 sme preto v spolupráci začali budovať sieť centier Dorka, ktoré sa dnes rozprestierajú od Košíc až po Ružomberok. A v roku 2018 sme otvorili útulok pre rodiny s deťmi v Bratislave.

Od roku 2011 prevádzkujeme vlastné sociálne bývanie v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove, vďaka čomu úspešne aplikujeme model skutočnej a fungujúcej prevencie bezdomovectva rodín s mal. deťmi známy ako Dostupné sociálne nájomné bývanie (DSNB).  

skúsenosti a nový projekt

Na základe našich dlhoročných skúseností sme sa rozhodli zapojiť do výzvy Ministersva práce, sociálnych vecí a rodiny, s projektom, ktorého cieľom je realizovať primárnu i sekundárnu prevenciu bezdomovectva rodín s mal. deťmi. Primárnym nástrojom na pomoc týmto rodinám je Dostupné sociálne nájomné bývanie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Ľudské zdroje

Dostupné sociálne nájomné bývanie

Ide o unikátny integrovaný model skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva rodín s mal. deťmi, definovanej už aj na úrovni Európskej únie. Tento model vychádza z prístupu housing-first a jeho typu communal housing (koncentrované bývanie). Model housing-first je obrovskou zmenou v paradigme bývania, pretože nie je založený na princípe zásluhovosti, ale na princípe najprv bývanie. 

HOUSING FIRST

Skutočným zmyslom housing-first je teda dať v prvom rade ohrozenej rodine s deťmi bezpečný a stabilný domov na dôstojnej úrovni (každá rodina s maloletými deťmi má mať pre seba byt bežného štandardu) a súčasne poskytnúť podporné služby podľa potrieb rodiny (sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické, právne, duchovné, zdravotné a ďalšie). V skratke, Housing-first je založené na priorizácii bývania za súčasného sprevádzania a poskytovania multidiscilinárnej pomoci rodine. 

V našom projekte plánujeme inovatívne realizovať Dostupné sociálne nájomné bývanie formou rozptýleného bývania z dôvodu zamedzenia koncentrácie chudoby, neduhov, sociálnych problémov a sociálnej patológie, pričom odbornú pomoc týmto rodinám budú poskytovať naši pracovníci v multidisciplinárnych tímoch, zamestnaní na trvalý pracovný pomer.

Vo výsledku chceme priniesť nové empirické poznatky o modeli Dostupného sociálneho nájomného bývania formou rozptýleného bývania, ktoré budeme opäť zdieľať s ďalšími pomáhajúcimi organizáciami i štátom, s cieľom zmeny systémových opatrení, prípadne s ambíciou legislatívnych návrhov v danej oblasti.

PROJEKT SKONČIL, MY POKRAČUJEME

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar bola pôvodne zameraná na rozvoj detí umiestnených v Centrách pre deti a rodiny. Dnes prioritne pomáha rodinám, ktorým hrozí úplný rozpad a vyňatie detí do náhradnej starostlivosti.

Dlhoročné výskumy poukazujú na to, že takmer polovica detí by vôbec nemusela byť umiestnená v zariadeniach, ak by mala rodina zabezpečené adekvátne bývanie. Z dôvodu v súčasnosti prevládajúceho akútneho nedostatku cenovo dostupných bytov pre rodiny s deťmi je ich jedinou dôstojnejšou možnosťou nájomné bývanie. Dnes však nájomné bývanie za komerčné ceny pre rodiny predstavuje likvidačné výdavky, rovnako ako vlastné bývanie či predražené sociálne byty v niektorých mestách Slovenska. Od roku 2007 sme preto začali budovať sieť centier na pomoc rodinám, ktoré sa dnes rozprestierajú od Košíc až po Ružomberok, od roku 2011 prevádzkujeme vlastné sociálne bývanie v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove, kde už 9. rok úspešne aplikujeme model skutočnej a fungujúcej prevencie bezdomovectva rodín s deťmi, známy ako Dostupné sociálne nájomné bývanie (DSNB) a v Bratislave sme vybudovali veľmi potrebný útulok pre rodiny s deťmi, ktorý je registrovaný ako sociálna služba. 

Projekt Dostupné sociálne nájomné bývanie, ktorý sme realizovali vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje bol fúziou akútnej pomoci prostredníctvom zabezpečenia bývania a pomoci dlhodobej, v podobe sprevádzania. 

Sme na konci a boli sme úspešní. Vďaka našim kolegom sa nám podarilo nájsť dôstojné bývanie 17 rodinám s 37 deťmi. Ponúkli sme im šancu na nový začiatok, perspektívnu budúcnosť, ukázali nádej. Niektoré z nich potrebovali len preklenúť náročné životné obdobie, iné sa borili s ťažkosťami spojenými s bývaním dlhší čas. Boli aj také, ktoré si okrem jedla a oblečenia nevedeli zabezpečiť nič iné. 

V závere môžeme konštatovať, že všetky rodiny sa pohli smerom dopredu, každá iným tempom, a drvivá väčšina z nich si vie udržať získané bývanie bez našej pomoci. Dôstojné bývanie bolo cestou k ozdraveniu rodinných väzieb, k nájdeniu si trvalej práce, k vyriešeniu školských problémov, či zastaveniu domáceho násilia. Tam kde je potrebné sprevádzanie, prípadne čiastočná finančná pomoc, tam sme prítomní a pomáhame ďalej. Vidíme, že to má zmysel. Vidíme že ľudia rastú, dozrievajú, uzdravujú sa. Ďakujeme všetkým prenajímateľom, kolegom a ľuďom ochotným pomáhať. Jediná cesta, ako zabrániť vyňatiu detí spočíva v systematickej a tímovej práci.

 

Rodiny v núdzi,

ktorým tento projekt pomohol

Mamke s tromi deťmi sme pomohli nájsť bývanie a presťahovať sa z 1 – izbového bytu do 3 – izbového.

Mamka so štyrmi deťmi sa tiež po mnohých ťažkostiach môže tešiť z nového bývania vďaka nášmu projektu.

Dve deti opäť s rodičmi v novom sociálnom nájomnom bývaní vďaka pomoci a podpore tohto projektu.

Veríme, že nové bývanie v Piešťanoch, odborná pomoc a sprevádzanie pomôžu vrátiť 2 – ročné dieťatko tejto mamke. 

Šťastná mamina s dvoma deťmi v novom bývaní vďaka projektu Dostupné sociálne nájomné bývanie.

Vďaka projektu Dostupné sociálne nájomné bývanie sa rodina presťahovala z jednej izby do 4 izbového bytu. Už bývajú bez našej pomoci.

Mamina s dvoma deťmi sa vďaka projektu Dostupné sociálne nájomné bývanie postavila na vlastné nohy.

 

 

Šťastná mamina so 17 ročným synom v novom bývaní vďaka projektu Dostupné sociálne nájomné bývanie.

 

 

kontakt

Ak by ste chceli pomôcť rodinám v núdzi s bývaním, neváhajte náš kontaktovať.