Я студент з України і мені потрібна допомога

Dostupné sociálne

nájomné bývanie

Naša Spoločnosť pôsobí na Slovensku už viac ako 30 rokov. Za ten čas sme prešli vývojom a neustále reagujeme na zmenené požiadavky jednotlivcov, rodín i celej spoločnosti. Organizácia pôvodne zameraná na pomoc deťom umiestneným v detských domovoch, dnes intenzívne presadzuje a pracuje na tom aby rodina zostala spolu.

Sieť centier pomoci

a sociálne bývanie

Naše dlhoročné výskumy poukazujú na to, že takmer polovica detí by v zariadeniach nemusela byť umiestnená ak by rodina mala zabezpečené adekvátne bývanie. Od roku 2007 sme preto v spolupráci začali budovať sieť centier Dorka, ktoré sa dnes rozprestierajú od Košíc až po Ružomberok. A v roku 2018 sme otvorili útulok pre rodiny s deťmi v Bratislave.

Od roku 2011 prevádzkujeme vlastné sociálne bývanie v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove, vďaka čomu úspešne aplikujeme model skutočnej a fungujúcej prevencie bezdomovectva rodín s mal. deťmi známy ako Dostupné sociálne nájomné bývanie (DSNB).  

skúsenosti a nový projekt

Na základe našich dlhoročných skúseností sme sa rozhodli zapojiť do výzvy Ministersva práce, sociálnych vecí a rodiny, s projektom, ktorého cieľom je realizovať primárnu i sekundárnu prevenciu bezdomovectva rodín s mal. deťmi. Primárnym nástrojom na pomoc týmto rodinám je Dostupné sociálne nájomné bývanie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Ľudské zdroje

Dostupné sociálne nájomné bývanie

Ide o unikátny integrovaný model skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva rodín s mal. deťmi, definovanej už aj na úrovni Európskej únie. Tento model vychádza z prístupu housing-first a jeho typu communal housing (koncentrované bývanie). Model housing-first je obrovskou zmenou v paradigme bývania, pretože nie je založený na princípe zásluhovosti, ale na princípe najprv bývanie. 

HOUSING FIRST

Skutočným zmyslom housing-first je teda dať v prvom rade ohrozenej rodine s deťmi bezpečný a stabilný domov na dôstojnej úrovni (každá rodina s maloletými deťmi má mať pre seba byt bežného štandardu) a súčasne poskytnúť podporné služby podľa potrieb rodiny (sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické, právne, duchovné, zdravotné a ďalšie). V skratke, Housing-first je založené na priorizácii bývania za súčasného sprevádzania a poskytovania multidiscilinárnej pomoci rodine. 

V našom projekte plánujeme inovatívne realizovať Dostupné sociálne nájomné bývanie formou rozptýleného bývania z dôvodu zamedzenia koncentrácie chudoby, neduhov, sociálnych problémov a sociálnej patológie, pričom odbornú pomoc týmto rodinám budú poskytovať naši pracovníci v multidisciplinárnych tímoch, zamestnaní na trvalý pracovný pomer.

Vo výsledku chceme priniesť nové empirické poznatky o modeli Dostupného sociálneho nájomného bývania formou rozptýleného bývania, ktoré budeme opäť zdieľať s ďalšími pomáhajúcimi organizáciami i štátom, s cieľom zmeny systémových opatrení, prípadne s ambíciou legislatívnych návrhov v danej oblasti.

Rodiny v núdzi,

ktorým už tento projekt pomohol

Mamke s tromi deťmi sme pomohli nájsť bývanie a presťahovať sa z 1 – izbového bytu do 3 – izbového.

Mamka so štyrmi deťmi sa tiež po mnohých ťažkostiach môže tešiť z nového bývania vďaka nášmu projektu.

Dve deti opäť s rodičmi v novom sociálnom nájomnom bývaní vďaka pomoci a podpore tohto projektu.

Veríme, že nové bývanie v Piešťanoch, odborná pomoc a sprevádzanie pomôžu vrátiť 2 – ročné dieťatko tejto mamke. 

Šťastná mamina s dvoma deťmi v novom bývaní vďaka projektu Dostupné sociálne nájomné bývanie.

kontakt

Ak by ste chceli pomôcť rodinám v núdzi s bývaním, neváhajte náš kontaktovať.