Я студент з України і мені потрібна допомога

Odbornou pomocou preč so sociálnou nocou 

Aktivity projektu, ktorý implementujeme 9-12/2023, sú zamerané na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít. Cieľom projektu je podpora odborných zamestnancov sprevádzajúcich mladých dospelých po odchode z CDR a rodiny s deťmi ohrozené bezdomovectvom s cieľom ochrániť rodiny pred rozpadom a pred vyňatím ich detí a umiestnením detí do CDR, poskytujúcich cieľovým skupinám bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo v Bratislavskom a Košickom kraji prostredníctvom multidisciplinárnych tímov.

Počas realizácie projektu sme mohli uskutočniť v Bratislavskom a Košickom kraji nasledovne:

Počet vykonaných služieb na sociálne začlenenie: 104
Počet zrealizovaných aktivít pre účastníkov projektu: 1172
Počet účastníkov, ktorí využili naše služby: 142

Naše aktivity zahŕňali:

Sociálne poradenstvo pre rodiny a jednotlivcov
Poskytovanie základných životných potrieb
Krízová intervencia a psychologická terapia
Inklúzia ohrozených skupín obyvateľstva

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Európsky sociálny fond