Я студент з України і мені потрібна допомога

zastavme bludný

kruh chudoby

mladých dospelých

Projekt realizovaný od mája 2022, ktorý je financovaný v rámci OP Ľudské zdroje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, má za cieľ predchádzať sociálnemu vylúčeniu a chudobe u mladých dospelých.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Ľudské zdroje

na osamostatnenie

nie sú pripravení

V každodennej praxi zažívame, že napriek prebiehajúcej transformácii celého systému náhradnej starostlivosti, mladí dospelí často opúšťajú brány Centier alebo náhradných rodín, v období, kedy nie sú na osamostatnenie pripravení. Ocitnú sa na okraji spoločnosti bez rodinného zázemia či hlbších sociálnych vzťahov, ohrození sociálnym vylúčením a chudobou. Prebiehajúca kríza v kontexte pandémie COVID-19 tento problém prehĺbila ešte viac. Centrá pre deti a rodiny boli, za účelom ochrany zdravia detí, na istý čas pre ľudí zvonku

uzavreté, deti mali výrazne obmedzený pohyb mimo zariadenia, boli sociálne izolované, nielen od školského prostredia ale celkovo od vonkajšieho sveta. Mladí ľudia, v období, kedy majú prirodzenú túžbu osamostatňovať sa, boli nútení tráviť všetok čas zavretí za múrmi zariadení, či náhradných rodín, bez možnosti nadväzovať, rozvíjať či prehlbovať sociálne vzťahy, čo len prispelo k problémom, ktorým sa chceme v našom projekte venovať.

V každodennej praxi zažívame, že napriek prebiehajúcej transformácii celého systému náhradnej starostlivosti, mladí dospelí často opúšťajú brány Centier alebo náhradných rodín, v období, kedy nie sú na osamostatnenie pripravení. Ocitnú sa na okraji spoločnosti bez rodinného zázemia či hlbších sociálnych vzťahov, ohrození sociálnym vylúčením a chudobou. Prebiehajúca kríza v kontexte pandémie COVID-19 tento problém prehĺbila ešte viac. Centrá pre deti a rodiny boli, za účelom ochrany zdravia detí, na istý čas pre ľudí zvonku uzavreté, deti mali výrazne obmedzený pohyb mimo zariadenia, boli sociálne izolované, nielen od školského prostredia ale celkovo od vonkajšieho sveta. Mladí ľudia, v období, kedy majú prirodzenú túžbu osamostatňovať sa, boli nútení tráviť všetok čas zavretí za múrmi zariadení, či náhradných rodín, bez možnosti nadväzovať, rozvíjať či prehlbovať sociálne vzťahy, čo len prispelo k problémom, ktorým sa chceme v našom projekte venovať.

každý potrebuje aspoň jeden pevný vzťah

Dlhodobo sa potvrdzuje, že mladí dospelí, ktorí majú opustiť brány Centier alebo svoje náhradné rodiny sa buď obávajú toho čo ich čaká alebo si vôbec neuvedomujú závažnosť situácie, do ktorej sa po ukončení poskytovania starostlivosti dostanú. Po odchode z Centier alebo náhradných rodín vyhľadávajú  služby našej organizácie najmä z dôvodov, že nemajú nikoho, na koho by sa mohli obrátiť, sú osamelí. Naše dlhodobé výskumy (Bezáková, Mikloško, Žarnay,) ukazujú, že kľúčovým faktorom pri riadnom začlenení sa do spoločnosti je schopnosť fungovať v medziľudských vzťahoch. Predpokladom toho je vysporiadanie sa s pocitmi ku svojej biologickej rodine, odpustenie a prijatie svojej životnej situácie. Okrem toho je zásadné aby mladý človek mal vytvorený aspoň jeden pevný vzťah s niekým o koho sa môže oprieť, s kým sa môže podeliť o svoje starosti aj radosti.  Ak sa človek naučí fungovať v medziľudských vzťahoch tak potom sa vie začleniť do pracovného života, vie nadviazať zdravý partnerský vzťah, má okruh priateľov a môže patriť do istého spoločenstva bežných ľudí, byť  súčasťou komunity.

cieľ projektu

Je pravda, že mnohí mladí dospelí, resp. odchovanci zariadení, sú chudobní, nezamestnaní, zadĺžení, bez peňazí, bez bývania, bez motivácie, bez pozitívnych vzorov vo svojom okolí, frustrovaní so zlyhaní či diskriminácie, ktorú zažívajú pri hľadaní si bývania alebo zamestnania, bojujúci s hanbou, nevediac riešiť konfliktné situácie, jednoducho sociálne vylúčení. Tieto problémy však majú v drvivej väčšine základ v tom, že sa cítia neprijatí, nemajú vysporiadané vzťahy so svojou biologickou rodinou, majú narušené citové väzby, nemajú spracovanú svoju životnú situáciu, nevedia kam patria.

Naša organizácia v rámci svojho pôsobenia „spoluvychovala“ mnoho úspešných ľudí, ktorí vyrastali v detských domovoch (dnešných Centrách) alebo v náhradných rodinách a dnes sú zastúpení na rôznych odborných postoch či už v systéme náhradnej starostlivosti, v 3. sektore, alebo v iných pracovných sférach. Mnohí z nich majú rodiny, spoločenský život, sú prínosnou súčasťou určitej komunity a sú častokrát zdrojom pomoci pre deti a mladých dospelých.

Cieľom nášho projektu je predchádzať sociálnemu vylúčeniu a chudobe u mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na ukončenie poskytovania náhradnej starostlivosti alebo, ktorí už sú „osamostatnení“, prostredníctvom týchto aktivít:

  • Zefektívnenie prípravy mladých dospelých na osamostatnenie sa 
  • Prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb prostredníctvom tzv. peer pracovníka

V rámci projektu plánujeme realizovať aktivity pre mladých dospelých individuálnou aj skupinovou formou. Skupinové aktivity budú prebiehať prostredníctvom rozvojových, vzdelávacích pobytov zameraných na rozvoj sociálnych zručností, vzťahové uzdravenie a tvorbu plánov osamostatnenia sa. Paralelne, so zefektívnením prípravy na osamostatnenie sa, bude prebiehať aj individuálna práca s mladým dospelým, za sprevádzania peer pracovníka, pod dohľadom odborného pracovníka.  Odborní pracovníci budú využívať všetky odborné postupy, metódy a techniky v súlade s ich profesiou. Úlohou peer pracovníkov bude najmä  sprevádzanie mladého dospelého, s cieľom posilňovania a podpory mladého dospelého a prepájanie jeho sveta so „svetom odborníkov“.

cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia vo veku od 17 do 25 rokov, pre ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou, v Centrách pre deti a rodiny, konkrétne tí, ktorí sa majú pripravovať na osamostatnenie sa a tí ktorí sú už v procese osamostatňovania sa, (sú bezprostredne po ukončení poskytovania starostlivosti), resp. sú zo zariadenia vonku už dlhší čas, spĺňajú uvedenú vekovú kategóriu. Cieľovou skupinou budú aj tí, ktorí boli alebo sú umiestnení v jednotlivých formách náhradnej rodinnej starostlivosti. Zároveň sme presvedčení o tom, že riešiť plán osamostatnenia, sa jeden rok pred dovŕšením dospelosti je neskoro, preto budeme určité aktivity projektu realizovať aj pre deti od 15 rokov. 

Naším zámerom a ideálom je pomôcť 40 mladým dospelým tak, aby sa stali súčasťou fungujúcej spoločnosti a boli v maximálne možnej miere samostatní bez odkázanosti na pomoc rôznych inštitúcií či systémov dávok. Uvedomujeme si, že sa nám to nemusí podariť na 100% a tiež, že mladí dospelí budú v situáciách, kedy môžu pomoc potrebovať rovnako ako každý mladý človek, ktorý sa niekedy obráti so žiadosťou o pomoc na svoju rodinu. Mladí dospelí však rodinu nemajú, resp. nemôžu sa spoliehať na jej pomoc, preto dúfame že by sme mohli vytvoriť systém fungovania peer pracovníkov, ktorí by boli pre mladých dospelých pozitívnym vzorom, ktorí by ich sprevádzali na ich ceste k osamostatneniu sa, a úplne ideálne tak, aby sa zo súčasných samých mladých dospelých mohli niekedy stať takíto peer pracovníci pre svojich nasledovníkov. To znamená, že by boli samostatní do takej miery, že by sa mohli stať zdrojom pomoci pre druhých.

Vo finále, veríme že sa nám z nich podarí vytvoriť tím ľudí, ktorí sa bude čoraz viac rozširovať o mladších nasledovníkov a pracovať v prospech mladých dospelých.