Я студент з України і мені потрібна допомога

Práca

– domov –

stabilita

Projekt realizovaný od mája 2022, ktorý je financovaný v rámci OP Ľudské zdroje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, má za cieľ integráciu neaktívnych osôb do spoločnosti a na trh práce a zvýšenie kvality ich života

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Ľudské zdroje

Zóna skrytej nezamestnanosti

K realizácii projektu nás viedla dennodenná práca našich odborných poradcov v teréne, ktorí prichádzali s tým, ako veľmi vplýva na rozpad rodiny nezamestnanosť. Každodenne sme videli, ako druhá a tretia vlna pandémie ohrozila rodičov a ich deti z dôvodu straty práce, pretrvávajúcej neistoty, a opatrení štátu spojených so zabránením šírenia koronavírusu. V roku 2020 – 2021 sme na Slovensku pomáhali viac než 2 000 rodinám sprevádzaním, odbornou, finančnou a materiálnou pomocou. Vplyvom koronakrízy, v mnohých z nich, prišli rodičia o prácu a ocitli sa tak na pokraji absolútnej chudoby. Mnohé mamy i mnohí otcovia pracovali najmä v gastrosektore ako kuchári, čašníci, na čierno, na šedo, aby uživili svoje rodiny, v obchodoch s odevom (tzv. číňakoch, ale aj známych značkách). Mnohí prepadli cez záchrannú sociálnu sieť a v súčasnosti sa nachádzajú v tzv. zóne skrytej nezamestnanosti, tzn. že nie sú evidovaní na úradoch práce, soc. vecí a rodiny a nie sú ani zamestnaní.

Pri realizácii hlavnej aktivity projektu –  „Identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení„ – vychádzame zo situácie, že rodina je tvorená jednotlivcami a z globálneho hľadiska ich problémy spája nezamestnanosť a nedostatok vzdelania, ktoré im bránia pri vstupe, resp. v prístupe na trh práce.

Cieľom projektu je integrácia týchto osôb do spoločnosti a na trh práce, zvýšenie kvality ich života vďaka ich aktivizácii, teda priblíženie neaktívnych osôb k trhu práce individualizovaným odborným poradenstvom priamo v teréne s cieľom pomôcť im nájsť dlhodobé a kvalitné riešenie ich situácie.

Odborní poradcovia budú pracovať v súlade s teoretickými i praktickými poznatkami sociálnej práce a aplikáciou odborných metód, techník a postupov plánujeme pomôcť so zamestnaním sa 150 osobám. Druhotným cieľom aktivít je odborným sprevádzaním jednotlivcov ochrániť rodiny pred stratou bývania, resp. im pomôcť popri ich zapojení do procesu získať bývanie, a tak ich ochrániť pred rozpadom, bezdomovectvom, vyňatím detí z rodiny a umiestnením do centier pre deti a rodiny (predtým detských domovov), a tým zabezpečiť stabilitu. Inými slovami, ak budú mať rodičia ako jednotlivci prácu a budú zaradení v procese, rodina bude mať domov a bude mať stabilitu.

Jednoducho PRÁCA – DOMOV – STABILITA.