Я студент з України і мені потрібна допомога

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V rámci našich rozsiahlych aktivít spracúvame Vaše osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.  Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, IČO: 173 165 37, so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám.  Zameriavame sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ  tzn. určujeme ako budú osobné údaje spracúvané, za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám budú so spracúvaním pomáhať.

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

 • spracúvame Vaše osobné údaje len na základe platného právneho základu, a to predovšetkým zákonnej povinnosti, plnenia zmluvy, oprávneného záujmu, či udeleného súhlasu,
 • plníme si informačnú povinnosť pred zahájením spracúvania osobných údajov,
 • informujeme Vás o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a podporujeme ich uplatňovanie.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy 

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za min. jedným z nasledujúcich účelov:

 • Príprava dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť 
 • Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na náhradnú starostlivosť
 • Poskytnutie pomoci a sociálneho poradenstva dieťaťu, ktorému bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti
 • Výchovné, sociálne a výchovno-rekreačné programy v rámci realizácie výchovných opatrení a sociálnej kurately detí 
 • V rámci dobrovoľníctva – Anjelská akadémia a Anjelský program
 • Organizovanie benefičných koncertov
 • Organizovanie vzdelávacích konferencií a seminárov
 • Nákup a doručenie tovaru z nášho e-shopu
 • Marketing – zasielanie newsletterov

Osobné údaje sú spracúvané a základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, pre potreby uzatvorenia Zmluvy a plnenia zmluvných povinností, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme  a dodržiavame primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame zmluvne poverených sprostredkovateľov, ktorí sú takisto zodpovední chrániť Vaše údaje tak ako ako my. Sú to najmä:

 • www.smartemailing.cz
 • Spoločnosť vykonávajúca účtovníctvo a spracovanie miezd
 • Spoločnosť zabezpečujúca IT služby

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu

Osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu:   

 • Máte právo na informácie o Vašich spracúvaných osobných údajov a zásadách ich spracúvania.
 • Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní doložíme, aké osobné údaje spracúvame a prečo.
 • Pokiaľ sa u Vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme nezákonne operácie, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku voči spracúvaniu.
 • Právo na prenositeľnosť – Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam.
 • Vašim ďalším právom je právo na výmaz. V niektorých prípadoch ale nebudeme môcť Vášmu právu vyhovieť, pretože sme viazaní zákonnou povinnosťou tieto osobné údaje uchovávať.
 • Máte právo namietať voči ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov napr. pri obdržaní nášho newslettra.
 • Pokiaľ budete mať pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo  podať návrh na začatie konania na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov budeme priebežne pre Vás dopĺňať, aby ste mali k dispozícií vždy aktuálne a pravdivé informácie.

Verzia 3.0

Platnosť od 01.12.2020