Я студент з України і мені потрібна допомога

o nás

Aby rodina zostala spolu

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov.

Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode z CDR. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, aby rodina ostala spolu. Buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi a Dostupné sociálne nájomné bývanie. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov. Poskytuje pomoc obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti.

q

Pomáhame rodinám v núdzi

Zmierňujeme chudobu, riešime otázky bývania a dlhodobým sprevádzaním hľadáme riešenia na zlepšenie situácie v rodine, aby deti mohli ostať s rodičmi.

Budujeme centrá pomoci

Sme spoluzakladateľmi siete centier na pomoc rodinám, podieľame sa na ich rozvoji a pre mnohé rodiny, ktoré v nich žijú hľadáme spôsob ďalšieho samostatnejšieho a dostupného bývania.

Dostupné sociálne nájomné bývanie

Je unikátnym integrovaným modelom skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva rodín s deťmi. Tento model vychádza z prístupu housing-first a jeho typu communal housing (koncentrované bývanie).

Pripravujeme a sprevádzame náhradných rodičov

Príprava prebieha prostredníctvom programu PRIDE. Zastrešujeme všetky formy náhradného rodičovstva.

Podporujeme deti a mladých v CDR

Sme im priateľmi, rozvíjame ich talenty, štipendijne podporujeme štúdium a dobrý štart do samostatného života.

Rozširujeme rodinné kruhy

Zapájame širšiu rodinu, príbuzných a iných blízkych a dôležitých osôb v živote ohrozeného dieťaťa do plánovania a riešenia jeho nepriaznivej životnej situácie.

Sieťujeme a vzdelávame

odborníkov a všetkým zainteresovaných, ktorí pracujú s ohrozenými a opustenými deťmi i dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v centrách pre deti a rodiny či v náhradných rodinách.

Robíme všetko pre to, aby sme týmto ohrozeným rodinám pomohli a aby mohli deti zostať so svojimi rodičmi.

Od roku 1975 po súčasnosť

Málokto vie, že Úsmev ako dar založili dvaja šoféri BSP Mirka Nešpora z ČS televízie v Bratislave, ktorá si zobrala pod záštitu Detský domov v Holíči, kde vyrastal jeden ich kolega.

Od roku 1975 organizovali pre deti rôzne výlety, tábory, karnevaly, športové olympiády i vianočné besiedky. V roku 1982 títo šoféri na čele s Júliusom Hronom zorganizovali PRVÝ Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar v Istropolise v Bratislave, ktorý sa odvtedy robí pravidelne každý rok a je vysielaný v televízii na Vianoce.

Od začiatku prešiel Úsmev ako dar mnohými zmenami. V roku 1991 založil Jozef Mikloško (známy pod prezývkou Jogo) občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar a úspešne s otvoreným srdcom pokračoval v tejto vízii, tj. priniesť deťom do života viac úsmevu.

Naša filozofia

Najlepší záujem dieťaťa chceme chrániť od jeho počatia až po dospelosť.

Za primárny záujem dieťaťa považujeme možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej rodine. Ak dieťa takúto možnosť nemá, je preňho najvhodnejším riešením vyrastať u príbuzných. V prípade, že nie je reálna ani táto možnosť, môže pôvodnú rodinu zastúpiť náhradná rodina vo forme osvojenia alebo pestúnstva. Pokiaľ sa nedarí naplniť ani túto alternatívu, je potrebné pre dieťa zabezpečiť starostlivosť zariadenia, ktoré preňho vytvorí prostredie čo najviac pripomínajúce to rodinné.

Naša činnosť a práca s rodinami a deťmi je založená na rozvoji rodičovských zručností, poznaní potrieb a pocitov i skúseností detí a ich bezpodmienečnom prijatí, rozvíjaní a spoznávaní i posilňovaní ich identity, ako aj na úcte k biologickej rodine detí. To všetko robíme v zmysle Deklarácie práv Dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa, schváleného Valným zhromaždením OSN dňa 20. novembra 1989, ako i pre ochranu rodiny a jej poslania v zmysle Charty práv rodiny.