Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie o predĺžení akreditácie právoplatné od 5.11.2021
Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• udelenie akreditácie na výkon opatrení SPODaSK v rámci Centra pre deti a rodiny

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

• udelenie akreditácie na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva
• zmena miesta výkonu v Košiciach

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.