Akreditácie MPSVaR SR
Podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele subjekty, organizácie, ale aj fyzické osoby, ktoré chceli poskytovať určité vybrané služby svojím klientom presne definované v tomto zákone, museli prejsť procesom akreditácie: to znamená získať od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny povolenie – akreditáciu na tieto činnosti. Preto aj Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar požiadalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o akreditáciu svojich činností a to rozhodlo, že naša Spoločnosť má v súčasnosti najširšie postavenú akreditáciu v rámci všetkých akreditovaných subjektov, čo znamená, že aj najväčšie možnosti pôsobenia v konkrétnej práci s deťmi a rodinami v ohrození. Na základe rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 7469/2006-I/21 AK z 10.04.2006 a č. 29580/2006-I/21 AK z 22.12.2006 môže Spoločnosť Úsmev ako dar na dobu 5 rokov vykonávať tieto akreditované činnosti:

  • Príprava dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 33 ods. 2 až 7 – predmetom prípravy dieťaťa, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, je poskytnutie informácii o formách náhradnej rodinnej starostlivosti a o právach dieťaťa v náhradnej a osvojiteľskej rodine. Dôležitou súčasťou prípravy je sledovanie a potvrdenie potrieb, názorov, postojov a želaní dieťaťa a facilitácia prechodu dieťaťa do náhradnej rodiny, osvojenia.
  • Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na náhradnú starostlivosť podľa § 36, 37, 38 a 40 a príprava profesionálnych rodičov podľa § 53, ods. 7, 8 a 9 – táto príprava spočíva v poskytnutí informácii o náhradnej rodinnej starostlivosti a jej formách, o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa a jeho potrebách, o právach dieťaťa v náhradnej starostlivosti, o právach a povinnostiach dospelých vyplývajúcich z náhradnej rodinnej starostlivosti a z profesionálneho vykonávania náhradnej starostlivosti, v rozvíjaní rodičovských zručností, resp. zručností pre výchovnú prácu s deťmi a mladými dospelými prostredníctvom nácviku modelových situácii. Súčasťou prípravy žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť, osvojenie či profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti je posúdenie spôsobilosti žiadateľov pre vykonávanie tejto činnosti. 
  • Sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi žiadateľom a dieťaťom podľa § 42 ods. 8 až 13 a § 43 ods. 6, 7, 8 a 9  základným kameňom náhradnej rodinnej starostlivosti je vytvorenie blízkeho, osobného vzťahu medzi dieťaťom a pestúnom alebo osvojiteľom. Uľahčenie a podpora nadviazania tohto osobného vzťahu medzi dieťaťom a evidovaným žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť sa realizuje v procese vysoko individuálnom a cieľavedomom. Pri jeho plánovaní treba zohľadniť i vek, rozumovú úroveň a potreby konkrétneho dieťaťa ale rovnako aj potreby a možnosti žiadateľa. 
  • Poskytnutie pomoci a sociálneho poradenstva dieťaťu, ktorému bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 33 ods. 9 –po umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti je dieťaťu i fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti podľa ich potreby a s ich súhlasom, poskytnutá pomoc a sociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti. V zmysle komplexného systému sprevádzania a rozvoja náhradnej rodiny je to následný krok po spojení dieťaťa s náhradnou rodinou. 
  • Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby podľa § 11 ods. 1 a 2, výkon opatrení na úpravu rodinných pomerov v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa podľa § 27 ods. 4 a vypracovanie plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie psychického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 32 ods. 3 – cieľom opatrení podľa týchto predpisov je zabezpečovať priaznivé podmienky pre psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa v podmienkach prirodzeného rodinného prostredia (v biologickej rodine). Činnosti, ktoré sledujú tento cieľ sú veľmi rozsiahle a širokospektrálne. Obsahujú diagnostiku a sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu a odhalenie ich príčin, poskytnutie alebo sprostredkovanie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej osobe pri riešení výchovných a rodinných problémov. Patrí sem aj organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole, na pomoc rodinám pri riešení výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch, organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny alebo správaním iných osôb a tiež organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú ostatných členov rodiny. Súčasťou opatrení je tiež sociálne a psychologické poradenstvo deťom a ich rodičom v procese rozvodu i po ňom. Ďalšou zložkou týchto činností je v spolupráci s obcou a príslušným orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately výkon opatrení na zabezpečenie úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo predbežným opatrením súdu dočasne zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby (sanácia biologickej rodiny) s cieľom znovu spojenia dieťaťa s jeho biologickou rodinou, vrátane vypracovávania plánu sociálnej práce s rodinou a dieťaťom, ktorého súčasťou je aj sledovanie psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. Naším cieľom je obnovenie a znovu spojenie rodiny, pokiaľ je pre dieťa bezpečným prostredím. A vzhľadom k tomu zdôrazňujeme rozvoj rodičovských zručností vrátane tréningu rodičov na potreby dieťaťa. 
  • Výchovné, sociálne a výchovno-rekreačné programy v rámci realizácie výchovných opatrení a sociálnej kurately detí podľa §12 ods. 3 a 4, §13 ods. 1, §14 ods. 1 až 3, §15 ods. 2 a 3, § 73 ods. 2 písm. e) piateho bodu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele – hlavným cieľom je prevencia, eliminovanie a zmiernenie nežiaducich a nácvik pozitívnych prejavov správania u detí, a to prostredníctvom posilňovania celoživotných vzťahov (ich kvality) s rovesníkmi, spolužiakmi ako aj s dospelými – rodičom, učiteľom, susedom. Ďalej rozvoj osobnosti, charakterových vlastností detí, vedenie detí k samostatnosti, zodpovednosti za svoje konanie, k „zdravej“ hierarchii hodnôt, rozvoj pracovných návykov, prijatie pravidiel spoločenského správania, nácvik a rozvoj sociálnych zručností, starostlivosť o osobnú hygienu a hygienu prostredia, zmysluplné trávenie voľného času. Rovnako dôležité je posilňovanie pozitívneho správania oceňovaním, vyslovovaním pochvaly, vyjadrovaním akceptácie dieťaťa.

Získanie týchto akreditácií sa v práci Spoločnosti Úsmev ako dar v roku 2006 odrazilo hlavne v komplexnosti poskytovania pomoci a poradenstva rodinám a deťom v ohrození, ale aj v zapájaní sa pracovníkov Spoločnosti do výziev v súvislosti s prioritami Úradov práce sociálnych vecí a rodiny. 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.