Я студент з України і мені потрібна допомога

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Rozhodnutie o predĺžení akreditácie

• Rozhodnutie o zmene akreditácie – zmena účelu centra

• Udelenie akreditácie na výkon opatrení SPODaSK v rámci Centra pre deti a rodiny

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

• Udelenie akreditácie na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva

Podľa zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Udelenie akreditácie na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci  obzvlášť zraniteľnej obeti

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.