Я студент з України і мені потрібна допомога

Pomáhame rodinám 

projekty IA

Projekty realizujeme v období od septembra 2017 až do júna 2021. Sú to dopytovo orientované projekty, ktoré nám umožňujú pokračovať v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku. 

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond
Operačný program Ľudské zdroje
Implementačná agentúra

PROJEKTY PRE nÁHRADNÉ RODINY

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia, vo verejnom aj v neverejnom sektore

Názov projektu: PARTNER 1 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216 
Región: SR

Názov projektu: PARTNER 2 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G220 
Región: BSK

Názov projektu: PARTNER 3 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom a Nitrianskom kraji
ITMS2014+: 312041J010
Región: NSK, TSK

PROJEKTY PRE ohrozené RODINY

Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Názov projektu: PODPORA 1 – Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR

Názov projektu: PODPORA 2 – Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G716 
Región: BSK

PROJEKT cesta von pre mladých dospelých

Dopytovo – orientovaný projekt v rámci Operačného programu Ľudské Zdroje.

Cieľovou skupinou sú:

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ciele projektu:

 • Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.
 • Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.
 • Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby.

Názov projektu: Cesta von – pomoc a podpora mladým dospelým a ich rodinám
ITMS2014+: 312041P452
Miesto realizácie projektu : Banskobystrický kraj

Cesta von

Cesta von

V dňoch 25.1.-27.1. a 1.2.-3.2. sme zrealizovali 2 víkendovky pre mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) v krásnom prostredí na Horehroní v RZ Poniklec. Prvej víkendovky sa zúčastnilo 22 a druhej 19 mladých dospelých, ktorí sa pripravujú...

V priestoroch rozšíreného pracoviska v Košiciach chce Spoločnosť Úsmev ako dar pomáhať väčšiemu počtu rodín v ohrození a venovať sa záujemcom o náhradné rodičovstvo

V priestoroch rozšíreného pracoviska v Košiciach chce Spoločnosť Úsmev ako dar pomáhať väčšiemu počtu rodín v ohrození a venovať sa záujemcom o náhradné rodičovstvo

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za výraznej podpory Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na celom Slovensku rozšíri svoje rady o 32 odborných pracovníkov, ktorí sa nasledujúce 4 roky budú venovať dvom...