Я студент з України і мені потрібна допомога

Pomáhame rodinám 

projekty IA

Počas štyroch rokov prebiehala realizácia dopytovo orientovaných projektov vďaka Európskemu sociálnemu fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom PARTNER 1, 2, 3 a PODPORA 1, 2. Realizáciu projektov sme vykonávali v období od septembra 2017 do augusta 2021, okrem projektu PARTNER 3, ktorý mal trvanie od novembra 2017 do októbra 2021.

odborné tímy

Vďaka projektom sme rozšírili svoje odborné tímy o sociálnych pracovníkov, psychológov a špeciálnych pedagógov po Slovensku, čo nám umožnilo poskytnúť komplexnú odbornú pomoc ohrozeným a náhradným rodinám v projektoch. Podarilo sa nám rozšíriť svoju pôsobnosť v rámci regiónov Slovenska a poskytnúť odbornú podporu rodinám aj v obciach, kde nebola dostupná táto forma pomoci. Aj po skončení projektov sa nám podarilo udržať odborné tímy, ktoré naďalej pokračuje v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku. Poskytujú im možnosť pomoci na zlepšenie ich nepriaznivej životnej situácií a tým dávame možnosť rodine na lepší život.

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond
Operačný program Ľudské zdroje
Implementačná agentúra

PROJEKTY PRE nÁHRADNÉ RODINY

Cieľom projektu bola podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.

Pre náhradné rodiny sme realizovali tieto projekty:

Cieľovou skupinou boli:

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia, vo verejnom aj v neverejnom sektore

Názov projektu: PARTNER 1 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216
Región: SR

 • Počet klientov zapojených do projektu: 673
 • Počet realizovaných Príprav pre náhradných rodičov: 4
 • Počet zamestnancov v projekte: 11

Názov projektu: PARTNER 2 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G220
Región: BSK

 • Počet klientov zapojených do projektu: 450
 • Počet realizovaných Príprav pre náhradných rodičov: 13
 • Počet zamestnancov v projekte: 13

Názov projektu: PARTNER 3 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom a Nitrianskom kraji
ITMS2014+: 312041J010
Región: NSK, TSK

 • Počet klientov zapojených do projektu: 398
 • Počet realizovaných Príprav pre náhradných rodičov: 8
 • Počet zamestnancov v projekte: 13

PROJEKTY PRE ohrozené RODINY

Cieľom projektu bola podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Pre ohrozené rodiny sme realizovali tieto projekty:

Cieľovou skupinou boli:

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Názov projektu: PODPORA 1 – Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR

 • Počet klientov zapojených do projektu: 723
 • Počet zamestnancov v projekte: 20

Názov projektu: PODPORA 2 – Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G716 
Región: BSK

 • Počet klientov zapojených do projektu: 688
 • Počet zamestnancov v projekte: 9

PROJEKT cesta von pre mladých dospelých

Posledný projekt sme realizovali vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Cieľovou skupinou sú:

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Názov projektu: Cesta von – pomoc a podpora mladým dospelým a ich rodinám
ITMS2014+: 312041P452
Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Trvanie projektu: 11.2018 – 7.2020
Miesto realizácie projektu : Banskobystrický kraj

Ciele projektu:

 •  Vzdelávať a pripravovať mladých dospelých na samostatný život, sprevádzať ich obdobím bezprostredne po ukončení ústavnej alebo náhradnej starostlivosti a uľahčiť im tak integráciu do spoločnosti, zvýšiť kvalitu života ohrozených rodín odchovancov centier pre deti a rodiny,
 • poskytnúť inovatívny návrh pre zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by boli účinné a efektívne v relácii k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny projektu za jej aktívnej účasti.

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
ITMS2014+: 312041Y403
Trvanie projektu : september 2019 – december 2022

Cieľovou skupinou sú:

 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme,
 • deti,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

Ciele projektu:

 • Ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie:

  • komunitných centier,
  • nízkoprahových denných centier,
  • nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „KC/NDC/NSSDR“),

  na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti – t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.