akadémia

aby každé dieťa

malo rodinu…

AKADÉMIA ZDRAVÉHO PRIPÚTANIA

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Freyberghov ústav a katedra prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

VŠZaSP sv. Alžbety

Predstavujeme Vám našu vzdelávaciu platformu Aby každé dieťa malo rodinu – Akadémia zdravého pripútaniav rámci ktorej Vám chceme pravidelne predstavovať naše novinky v oblasti vzdelávania odborných pracovníkov centier pre deti a rodiny, odborov SPOD, ale aj širokej odbornej verejnosti pracujúcej s rodinami.

Prinášame ponuku webinárov od našich skúsených lektorov a  odborníkov v oblastiach, ktorým sa dlhodobo venujú. Priebežne  Vás budeme informovať aj o našich ďalších vzdelávacích aktivitách – odborných seminároch, konferenciách a výcvikoch – pri ktorých sa, veríme,  stretneme čoskoro aj osobne.

Kontakt

Adriana Zubajová
Tel.: +421 903 781 775
E-mail:

01

Jednodňové semináre

Počas roka organizujeme vzdelávacie semináre určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať deťom a rodinám v ťažkých situáciách. Pozrite si našu aktuálnu ponuku.

02

Odborné konferencie / semináre

 • Pre psychológov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre pomocných vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre sociálnych pracovníkov v Centrách pre deti a rodiny a na odboroch SPODaSK ÚPSVaR.

03

Pravidelné konferencie

 • Seminár sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva
 • Príprava mladých dospelých na samostatný život
 • Prenatálne dieťa
 • Mosty v sociálnoprávnej ochrane
 • Detské práva (v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska)

04

Výcviky

 • Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa
 • Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP Dr. Daniela Hughesa
 • Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou
 • Dieťa s FAS
 • Terapeutické rodičovstvo

05

Kurzy/výcviky akreditované MŠ SR

 • PRIDE
 • Individuálna práca s dieťaťom v CDR
 • Terénna sociálna práca

06

Vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

 • Anjelská akadémia
 • SOS

Lektori

Zoznámte sa s tímom našich skvelých lektorov

Mgr. Bezáková Zuzana

Sociálny pracovník, pedagóg

Mgr. Biznárová Magda

Psychológ, terapeut

Mgr. Hudeková Andrea

Psychológ, supervízor

Prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD.

Detský lekár, vedúci Freyberghovho ústavu a katedry prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

Doc. PhDr. Miklošková Monika, PhD.

Pedagóg, metodik a koordinátor Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

MUDr. Nosková Janka, MPH

Detský lekár, náhradný rodič, prednáša na tému FAS

01

Aktuálna Ponuka jednodňových seminárov

Manipulátor a manipulovaní

Manipulátor a manipulovaní

Webinár

Termín: 25.11.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete
Identifikovanie manipulatívneho správania. Dotazník znakov manipulatívneho správania. Osobnosť manipulátora a manipulovaného. Manipulátor a spoločnosť. Profesie rizikové na manipulatívne správanie. Stratégie obrany pred manipuláciou. Diskusia.
Určené pre

pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov a širokú verejnosť

Lektor

Mgr. Magda Biznárová

Psychológ, terapeut

Absolventka Magisterské ho štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.

Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.

Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi.

Cena: 15 € / osoba

Spirituálny rozvoj dieťaťa

Spirituálny rozvoj dieťaťa

Webinár

Termín: 29.11.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Hlavným cieľom tohto bezplatného workshopu je výmena skúseností medzi profesionálmi, ktorí sa venujú duchovnému rozvoju detí. Hlavnými hosťami seminára budú odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s duchovným vedením detí a mládeže.

Online workshop, ktorý sa bude konať cez aplikáciu ZOOM, nadväzuje na seminár Spirituálna výchova detí, ktorý sa konal v júni 2021.

Určené pre

všetkých pracovníkov centier pre deti a rodiny, pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalších profesií, ktorí vedú deti  ku kresťanskej výchove a zabezpečujú duchovný rozvoj detí ako dôležitej súčasti ich výchovy.

Komplexný pohľad na dieťa od 8 do 16 rokov – 4. časť

Komplexný pohľad na dieťa od 8 do 16 rokov – 4. časť

Webinár

Termín: 2.12.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Webinár je zameraný na celkový vývin dieťaťa od osem do šestnásť a viac rokov života, analýzu jeho správania, prežívania, vnímania, dôležitosť nadviazania vzťahu s dieťaťom, výchova dieťaťa. Ďalej ako postupovať pri starostlivosti o dieťa v predškolskom veku, celkové porozumenie dieťaťa, budeme sa zaoberať spracovaniu a predchádzaniu traumy dieťaťa a komunikovať čo je najlepšie pre dieťa v takomto veku. Dôležité na tomto webinári je aktívna účasť, prispieť aj vlastnou skúsenosťou, zapájanie sa do komunikácie. Podmienkou je otvorená myseľ, dobrá nálada a interakcia medzi účastníkmi a lektorom.

Určené pre

zamestnanci CDR, vychovávatelia, psychológovia, sociálni pracovníci, profi rodičia, špeciálni pedagógovia, odborníci

Lektor

Mgr. Bezáková Zuzana

Sociálny pracovník, pedagóg

Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov.

Cena: 15 € / osoba

02

Odborné konferencie / semináre

II. odborný seminár s medzinárodnou účasťou s názvom OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM – MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA V PRAXI

ktorý bol súčasťou konferencie MOSTY K RODINE – CHRÁŇME DETI PRED NÁSILÍM

20. máj 2021

Pod záštitou riaditeľky Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mgr. Márie VARGOVEJ, rektora VŠZASP sv. Alžbety Bratislava Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimíra KRČMÉRYHO, DrSc a predsedu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prof. MUDr. Jozefa MIKLOŠKA, PhD.

Kompletný program nájdete TU.

ZÁZNAM Z KONFERENCIE si môžete pozrieť tu:

Príprava mladých dospelých na samostatnosť

26. – 27. október 2021 / Hotel Magnólia Piešťany

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu ako zlepšiť prípravu mladých dospelých na odchod z CDR, akým spôsobom vytvoriť, zefektívniť rozvoj ich napredovania a ako zlepšiť úspešnosť mladého dospelého.

Konferencia je určená pre Centrá pre detí a rodiny, domovy na polceste a mladých dospelých. Program je participovaný s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov zamestnancov detských domovov, Spoločnosťou Úsmev ako dar, Domováckym parlamentom, iniciatívou Domováci domovákom a STRECHOU – neformálnym združením organizácií pracujúcich s mladými dospelými. Veľkým prínosom budú rôzne pohľady, postrehy a podnety každej skupiny členov.

Súčasťou konferencie budú aj prednášky, workshopy a výstupy účastníkov v podobe krátkej prezentácie.

Kombinovaná konferencia bude prebiehať prezenčne, na ktorej bude do 80 účastníkov a zároveň aj online cez zoom, kde bude pripojených cca 70 ľudí cez zoom.

Záver konferencie by mal byť návrh podkladu na zmeny v plánoch osamostatňovania mladých dospelých.

Kontakt:

03

Pravidelné konferencie

Fungujúca a stabilná rodina ONLINE

Termín: 21. 4. 2021 od 9:00 do 12:10

Konferencia biskupov Slovenska Vás pozýva na ONLINE konferenciu zameranú na oblasť rodiny, ktorú už štvrtýkrát organizuje v spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov. V tomto ročníku je spoluorganizátorom aj Teologická fakulta Trnavskej univerzity.

Viac informácií o konferencii, link na sledovanie, ako aj celý program nájdete na stránke konferencie.kbs.sk.

Seminár sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva

Termín: 20. – 11. 5. 2021
Miesto konania: Omšenie

20. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P a agendu výkonu súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyv  spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v organizačnom útvare Ministerstva spravodlivosti SR v Inštitúte vzdelávania v Omšení a v budove Justičnej akadémie SR v Omšení.

Príprava mladých dospelých na samostatný život

Predbežný termín: máj 2021

Konferencia o a pre mladých dospelých v spolupráci Domováckym parlamentom – Školou mladých lídrov, iniciatívou Domováci domovákom a združením STRECHA 

20. ročník konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane

Termín: 24. – 26. 5.2021
Miesto konania:
Účelové zariadenie NR SR v Častej – Papierničke

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a výmenu skúseností medzi zástupcami štátnej správy, riaditeľmi detských domovov, vedúcimi oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zástupcami mimovládnych organizácií a inými odborníkmi aktívnymi v pomoci deťom a rodine.

Detské práva

Prenatálne dieťa

04

Výcviky

Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Ide o vysoko funkčný – na Slovensku prvý komplexný súbor poznatkov a praktických zručností od tvorcov a mnohoročných praktikov, ktorí sú kapacity v oblasti porúch attachmentu. Absolventom výcviku ponúka všetky potrebné nástroje na systematický proces práce pre podporu a uzdravovanie väzobného správania  (absolventi výcviku získajú medzinárodné osvedčenie – certifikát o absolvovaní DDP I a DDP II, ktorý ich oprávňuje k postupu v certifikačnom systéme DDP https://ddpnetwork.org/ddpi/practitioner-certification-ddp/.

Okrem samotného autora Dyadic Development Psychotherapy (DDP) – Dyadickej vývinovej psychoterapie Daniela Hughesa sa na ňom spolupodieľajú viacerí skúsení odborníci – certifikovaní lektori a vedie ho aj zatiaľ jediná certifikovaná praktička DDP v strednej Európe Mgr. Jana Kovařovičová z Čiech, ktorá obdobný výcvik v spolupráci s MPSVR ČR realizovala pre českých  odborníkov v oblasti práce s ohrozenými deťmi.   

Výcvik už aktuálne prebieha.

Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Program výcviku zahŕňa všetky hlavné témy, ktoré sú s témou attachmentu spojené, ako je teória attachmentu, komplexná vývojová trauma a jej vplyv na vývoj mozgu dieťaťa, lektori predstavia princípy a nástroje terapeutického rodičovstva (vychovávateľstva), ako aj jednotlivých špecializovaných terapeutických metód,  ktoré sa využívajú pri práci s deťmi s poruchami attachmentu, DDP, terapia hrou, filiálna terapia, theraplay, dotyková terapia, nie sú mienené ako terapeutický výcvik ale ako  informácia pre poradenskú prácu s využiteľnými nástrojmi, ktoré si pod supervíziou účastníci počas výcviku osvoja. Zvláštna pozornosť sa venuje spracovaniu histórie dieťaťa, kontaktom dieťaťa s jeho biologickou rodinou, školským problémom detí s poruchami attachmentu  a poruchám správania. Na takmer všetkých stretnutiach je priestor pre supervíziu využívania naučených postupov.

Výcvik je určený pre odborníkov,  ktorí s deťmi a rodinami pracujú poradensky, nie terapeuticky.

Výcvik už aktuálne prebieha.

Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou

Modulový vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=37753  je určený osobám, pracujúcim alebo so záujmom pracovať v oblasti podpory  a pomoci ohrozeným rodinám, deťom a mladým ľuďom pri príprave, vedení a hodnotení

 • rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu (SRK),
 • prípadových konferencií
 • restoratívnych konferencií a školských kruhov

Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii (príprave, vedeniu a facilitovaniu) rodinných konferencii – Stretnutí rodinného kruhu,  prípadových konferencií, restoratívnych konferencií a školských kruhov  a vyhodnocovaniu napĺňania plánu vytvoreného na stretnutiach v rámci daného modulu vzdelávacieho programu

Dieťa s FAS/FASD

Termín: máj – jún 2021
Rosah: 60 hodín

Absolvent bude vedieť identifikovať u detí príznaky indikujúce diagnózu FAS/FASD. Získa praktické poznatky o diagnózach, ktoré sú častou kombináciou a komorbiditou u detí s fetálnym alkoholovým syndrómom. Program umožňuje absolventovi  rozvoj poznatkov a zručností monitoringu neurobehaviorálnej poruchy a primárnych, sekundárnych a terciárnych príznakov s cieľom prevencie zhoršovania kvality života detí s FASD. Súčasťou vzdelávania je diagnostický nástroj a prezentácia pre každého účastníka vzdelávania.

Po skončení programu je absolvent zaškolený nielen na rozpoznanie diagnózy FASD, úlohách multidisciplinárneho diagnostického tímu v diagnostickom centre, ale predovšetkým na intervenciu v sociálnom prostredí takto postihnutého klienta

Výcvik je určený pre odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi v CDR.

Lektori

MUDr. Nosková Janka, MPH

Mgr. Bezáková Zuzana

Terapeutické rodičovstvo

Termín: september 2021 – apríl 2022
Rosah: 80 hodín

Dlhodobý 3-modulový výcvik pozostávajúci zo štyroch 3-dňových stretnutí je určený pre pracovníkov CDR a SPOD pracujúcich s deťmi a rodinami.

Lektor: Jana Kovařovicová