Я студент з України і мені потрібна допомога

Ponuka

vzdelávacích aktivít

úsmevu

NA ROK 2024

Ponuka

vzdelávacích aktivít

úsmevu

NA ROK 2024

Viac ako 40 rokov pôsobíme v oblasti pomoci deťom z Centier pre deti a rodiny, mladým dospelým, rodinám v kríze, náhradným rodinám a v posledných rokoch aj v rozvodových rodinách a preto prinášame cez našich lektorov konferencie, webináre a jednodňové vzdelávania práve z týchto oblastí.

01

Konferencie

V roku 2024 pre vás pripravujeme dvojdňové a jednodňové tematické konferencie s cieľom priniesť nové informácie, možnosti a programy pomoci našej cieľovej skupine. Pozrite si našu aktuálnu ponuku.

02

Tematické semináre online

V spolupráci s Úradom Komisára pre deti a Fórom zamestnancov centier pre deti a rodiny SR pozývame na seminár Najlepší záujem dieťaťa – Hovoríme všetci o tom istom?

03

Online webináre

Zamerané na prácu s rodinou ambulantnú až terapeutickú
Počet účastníkov: 80 – 150
Trvanie: od 9:00 do 12:00
Suma: 29,00,- EUR na 1 účastníka

04

Jednodňové regionálne vzdelávanie

Novinkou v tomto roku bude realizovanie 48 regionálnych vzdelávaní v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave určené pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, profesionálnych rodičov a náhradných rodičov a širokú verejnosť. Kde chceme priniesť najmä rozvoj konkrétnych zručností v práci s deťmi a ich rodinami.

05

Výcviky

 • Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby – Didaktická vývinová psychoterapia Dr. Daniela Hughesa
 • Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP Dr. Daniela Hughesa
 • Terapeutické rodičovstvo

06

Kurzy/výcviky akreditované

 • PRIDE
 • Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou

07

Vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov

 • Anjelská akadémia

Lektori

Zoznámte sa s tímom našich skvelých lektorov

Mgr. Biznárová Magda

Psychológ, terapeut

Mgr. Cmurová Jana

Psychológ, hrový terapeut

Mgr. Hudeková Andrea

Psychológ, lektor, supervízor

Mgr. Jamečná Karolína

Psychológ, terapeut

Mgr. Melicherčiková Monika

Koordinátor stretnutí rodinného kruhu, sociálny pracovník

Prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD.

Detský lekár, vedúci Freyberghovho ústavu a katedry prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

MUDr. Nosková Janka, MPH

Detský lekár, náhradný rodič, prednáša na tému FAS

Mgr. Prokopová Veronika

Psychológ, lektor, supervízor

Mgr. Pukancová Dana

Špeciálny pedagóg, lektor, supervízor

01

Konferencie

Dvojdňové tematické konferencie

Ako si vybudovať bezpečný vzťah s dieťaťom - Inovatívne prístupy k podpore duševného zdravia detí a mládeže

Termín: 16.4. – 17.4. 2024
Miesto: Hotel Magnólia, Piešťany
Počet účastníkov: 80-100
Cieľ konferencie: Vytvoriť priestor na diskusiu ako kvalitne a efektívne budovať bezpečie vo vzťahu s dieťaťom. Chceme predstaviť nové a inovatívne prístupy k podpore duševného zdravia detí a mládeže, a tak hľadať možnosti riešenia aktuálnych problémov, s ktorými sa v spoločnosti stretávame.

24. ročník Konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane

Termín: 22.10. – 24.10. 2024 
Miesto: Účelové zariadenie NR SR, Častá-Papiernička
Počet účastníkov: 150

Konferencia pre vychovávateľov

Termín: 19.11. – 20.11. 2024 
Miesto: Hotel Sorea Máj, Liptovská Ján
Počet účastníkov: 130

Jednodňové tematické konferencie

Chudoba rodín a podpora dostupného bývania, zamestnania

Termín:  september 2024
Miesto: V troch mestách – Košice, Ružomberok, Bratislava

02

Tematické semináre online

Najlepší záujem dieťaťa

Termín: 14.3.2024 v čase od 09:00 do 12:30 hod.
Miesto: Online cez platformu ZOOM
Počet účastníkov: 150

Úrad Komisára pre deti v spolupráci s Úsmevom ako dar a  Fórom zamestnancov centier pre deti a rodiny SR Vás pozývajú na seminár  Najlepší záujem dieťaťa – Hovoríme všetci o tom istom?

Seminár je určený pre pracovníkov centier pre deti a rodiny, špeciálnych výchovných zariadení, pracovníkov úradov práce sociálnych vecí a rodiny, sudcov pôsobiacich v oblasti rodinnoprávnej agendy a iné inštitúcie a orgány, pôsobiace v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 ČO SA DOZVIETE:
· najlepší záujem dieťaťa z rôznych aspektov (teoretický, právny a praktický)
· ako pracovať s najlepším záujmom dieťaťa v praxi
· prípadové štúdie

Hlavnou prednášajúcou bude JUDr. Jana Michaličková, PhD. autorka knihy Najlepšie záujmy dieťaťa publikovanej v roku 2023 pod záštitou Úradu komisára pre deti.

03

Aktuálna Ponuka online webinárov

Ťažká skúška pre dieťa – rozvod

Ťažká skúška pre dieťa – rozvod

Webinár

Termín: 21.5.2024
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete
 • krízy ako súčasť prirodzenej dynamiky rodiny
 • sprevádzanie dieťaťa rozvodovou a porozvodovou situáciou
 • konflikt lojality
 • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti 
 • najčastejšie problémy po rozvode u detí ako s nimi pracovať  
 • čo je možné využiť pre podporu dieťaťa (čo funguje a čo nie) 
 • vzťahy s novými partnermi rodičov a ich deťmi
 • systemický poriadok v nových rodinách
 • kazuistiky z praxe 
Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor
Mgr. Magda Biznárová
Psychológ, terapeut
 • Absolventka Magisterského štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.
 • Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.
 • Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.
 • Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi.

Mgr. Karolína Jamečná

Psychológ, terapeut

Pôsobí ako psychológ a terapeut v rámci psychoterapeutického výcviku vzťahovej väzby. Vo svojej práci využíva prvky DDP, PRIDE a terapeutického rodičovstva. Pracuje s náhradnými rodinami, rodinami v kríze, má skúsenosti  v práci s rodičovským konfliktom a rozvodovými rodinami.

Cena: 29 € / osoba

Autoagresia III.: Experimentovanie s psychoaktívnymi látkami ako nástroj zapadnutia do partie v puberte

Autoagresia III.: Experimentovanie s psychoaktívnymi látkami ako nástroj zapadnutia do partie v puberte

Webinár

Termín: 13.6.2024
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete
 • vnímanie partie u dieťaťa
 • dosah psychoaktívnych látok na organizmus dieťaťa a jeho metabolizmus
 • vhľad do myšlienok dieťaťa
 • vhľad do emócií dieťaťa
 • rola rodiča u dieťaťa v puberte
 • dostupnosť a trendy v experimentovaní s psychoaktívnymi látkami u detí v puberte
 • čo je možné využiť pre podporu dieťaťa (čo funguje a čo nie)
 • ako podporiť dieťa a jeho rodinu (komu a čo komunikovať, koho prizvať do spolupráce a s akými kompetenciami)
 • kazuistiky z praxe
Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

PhDr. Monika Guľašová PhD.

Psychológ, terapeut

Okrem psychológie má aj zdravotnícke vzdelanie, vedeniu worshopov a skupin so zameraním na sebarozvoj, zvládanie stresu a krízovú intervenciu sa venuje 10 rokov. Je lektorom PRIDE prípravy náhradných rodičov, v spoločnosti Úsmev ako dar sa venuje náhradným rodinám a rodinám v núdzi ako terapeut aj ako člen multidisciplinárneho tímu. Aktívne sa podieľa na svojpomocných skupinách a voľnočasových aktivitách pre náhradné rodiny na východnom Slovensku. 

Cena: 29 € / osoba

Ďalšie témy webinárov v druhom polroku:

 • Terapeutické rodičovstvo a jeho prínos v bežnom živote  lektor: Mgr. Karolína Jamečná
 • Starostlivosť o seba u pomáhajúcich profesionálov – lektor: doc. PhDr. Monika Guľašová PhD. (10.10.2024)
 • Trauma detí a terapeutické rodičovstvo – lektor: PhDr. Jana Kovařovičová
 • V čom je odlišný vývin a fungovanie mozgu u detí v CDR a náhradnej starostlivosti? – lektor: MUDr. Jana Nosková, MPH.

04

Jednodňové regionálne vzdelávanie

Každý mesiac ponúkame sériu regionálnych seminárov tematicky zameraných na dve oblasti: na prácu s rodinou a na starostlivosť o dieťa, pričom jednotlivé semináre z tých oblastí na seba čiastočne nadväzujú

Regióny

Západ - Bratislava

Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, Bratislava

Stred - Banská Bystrica

Úsmev ako dar, Severná 4, Banská Bystrica

Východ - Košice

Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice

Informácie

Cena 35 EUR

pre jedného účastníka

Maximálne 25 účastníkov

na jednom seminári

Časový harmonogram

8:30 – 13:00

I. Práca s rodinou – TSP

 • Jednodňové regionálne vzdelávanie
 • Cieľová skupina: sociálni pracovníci – CDR, SPO ale aj iní odborníci
 • Zameriava sa na získanie a rozvoj konkrétnych zručností v oblasti práce s rodinou v prirodzenom prostredí
 • 1 téma v 3 regiónoch každý mesiac

Téma: Rozhovor o rodine a rozhovor s rodinou

Zámer:

 • predstaviť rozdiely medzi súdmi a faktami o rodine a rodičoch dieťaťa
 • spoznať analýzu príčin krízy ako diagnostický nástroj
 • naučiť sa viesť rozhovor s deťmi o situácii ich rodičov
 • identifikovať silné stránky rodiny
 • analyzovať rozvojové potreby rodiny
 • získať skúsenosť s podávaním spätnej väzby rodičom
 • naučiť sa uzatvárať s rodičmi kontrakt o spolupráci

Cieľová skupina

Sociálni pracovníci – CDR, oddelení, SPODaSK, ale aj iní odborníci 

Termíny

30.4.2024Bratislava, Úsmev ako dar, Ševčenkova 21
Mgr. Dana Pukancová, Mgr. Karolína Jamečná

Téma: Jeden za všetkých ... (úvod do tímovej spolupráce)

Zámer:

 • definovať tímovú prácu a jej dôležitosť v systéme starostlivosti o dieťa
 • popísať postupov a zručnosti nevyhnutných pre efektívnu tímovú prácu
 • poukázať na spoločnú víziu, úmysel a ciele tímu
 • popísať kroky tímového rozhodovacieho procesu
 • predstaviť konflikt ako nástroja riešenia problému
 • upozorniť na vlastnú rolu a kvalifikáciu v tíme okolo dieťaťa
 • ponúknuť viacnásobný zážitok z riešenia tímových úloh

Cieľová skupina

Sociálni pracovníci – CDR, oddelení, SPODaSK, ale aj iní odborníci 

Termíny

14.5.2024Banská Bystrica, Úsmev ako dar, Severná 4
Mgr. Dana Pukancová

23.5.2024Košice, Centrum Dorka, Hemerkova 28
Mgr. Veronika Prokopová

30.5.2024Bratislava, Úsmev ako dar, Ševčenkova 21
Mgr. Dana Pukancová, Mgr. Magda Biznárová

Téma: ...a všetci za jedného (rodina ako tím)

Zámer:

 • zdôrazniť význam širšej rodiny pre dieťa
 • uviesť spôsoby motivácie rodiny k spolupráci
 • naučiť ako podporovať zodpovednosť rodiny prostredníctvom jej zdrojov a silných stránok
 • identifikovať kompetencie potrebné pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou
 • predstaviť formy zapojenia rodiny do aktívneho riešenia svojej situácie (prípadové konferencie, stretnutia rodinného kruhu)

Cieľová skupina

Sociálni pracovníci – CDR, oddelení, SPODaSK, ale aj iní odborníci 

Termíny

4.6.2024Banská Bystrica, Úsmev ako dar, Severná 4
Mgr. Andrea Hudeková

11.6.2024Košice, Centrum Dorka, Hemerkova 28
Mgr. Veronika Prokopová

19.6.2024Bratislava, Úsmev ako dar, Ševčenkova 21
Mgr. Magda Biznárová

Ďalšie témy

 • September: Špecifiká  výchovy rómskeho dieťaťa
 • Október: Efektívna komunikácia s adolescentmi, mladými dospelými
 • November: Podpora emocionálneho vývinu a empatia

II. Témy týkajúce sa starostlivosti o dieťa

 • Jednodňové regionálne vzdelávanie
 • Cieľová skupina: odborní zamestnanci CDR – psychológ, špeciálny pedagóg atď.
 • 1 téma v 3 regiónoch každý mesiac

Téma : Ako hovoriť, aby deti počúvali II

Zámer:

 • predstaviť princípy efektívnej komunikácie a komunikačné štýly
 • identifikovať zložky komunikačného procesu
 • poukázať na význam neverbálnej komunikácie s deťmi a mládežou v náhradnej starostlivosti
 • uviesť spôsoby zlepšovania komunikácie s deťmi a mládežou
 • identifikovať bariéry v komunikácii s deťmi a mládežou
 • zdôrazniť konštruktívne riešeniach konfliktov a výchovných problémov
 • poskytnúť praktickú skúsenosť z vedenia efektívneho rozhovoru s dieťaťom

Cieľová skupina

Vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, profesionálni náhradní rodičia, náhradní rodičia, odborní zamestnanci CDR

Termíny

23.4.2024Bratislava, Úsmev ako dar, Ševčenkova 21
Mgr. Andrea Hudeková

30.4.2024Košice, Centrum Dorka, Hemerkova 28
Mgr. Veronika Prokopová

Téma: Psst! (sexualita dieťaťa)

Zámer:

 • vysvetliť ako sexuálne hodnoty a postoje dospelých ovplyvňujú ich schopnosť sprevádzať deti v náhradnej starostlivosti v oblasti sexuálneho vývinu
 • identifikovať priebeh normálneho sexuálneho vývinu detí a mládeže
 • poukázať na prejavy normálneho a problémového sexuálne správanie detí a mládeže
 • pomenovať postoje dospelých, ktoré môžu uľahčiť vytvorenie a rozvoj zdravých sexuálnych hodnôt, postojov a správania u detí a mládeže v náhradnej starostlivosti
 • poskytnúť postupy ako hovoriť s deťmi v náhradnej starostlivosti o sexualite
 • uviesť tipy a príklady dobrej praxe pri výchove ohrozených detí v otázkach sexuality, súkromia a partnerského života

Cieľová skupina

Vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, profesionálni náhradní rodičia, náhradní rodičia, odborní zamestnanci CDR

Termíny

3.5.2024 –  Bratislava, Úsmev ako dar, Ševčenkova 21
Mgr. Andrea Hudeková

15.5.2024Košice, Centrum Dorka, Hemerkova 28
Mgr. Dana Pukancová

28.5.2024 Banská Bystrica, Úsmev ako dar, Severná 4
Mgr. Dana Pukancová

Téma: Psst ešte raz! (Starostlivosť a výchova sexuálne zneužívaného dieťaťa)

Zámer:

 • definovať sexuálne zneužívanie
 • identifikovať symptómy sexuálneho zneužívania
 • uviesť metódy používané násilníkmi, ktorými nútia deti podriadiť sa ich praktikám
 • pomenovať pocity, ktoré sexuálne zneužívanie dieťaťa vyvoláva u dospelých
 • pomenovať pocity, ktoré môže mať sexuálne zneužívané dieťa voči človeku, ktorý ho zneužíval
 • zdôrazniť potrebu rešpektovania pocitov dieťaťa voči násilníkovi
 • pomenovať vhodné reakcie a prístup k dieťaťu, ktoré bolo sexuálne zneužívané

Cieľová skupina

Vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, profesionálni náhradní rodičia, náhradní rodičia, odborní zamestnanci CDR

Termíny

7.6.2024Bratislava, Úsmev ako dar, Ševčenkova 21
Mgr. Andrea Hudeková

18.6.2024Banská Bystrica, Úsmev ako dar, Severná 4
Mgr. Andrea Hudeková

20.6.2024Košice, Centrum Dorka, Hemerkova 28
PhDr. Monika Guľašová, PhD.

Ďalšie témy

 • Október: Rozhovor PACE
 • November: Porozumenie traumy dieťaťa – transgeneračný prenos
 • December: Ako si diagnostikovať rodinu a vzťahy v nej

05

Výcviky

Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Ide o vysoko funkčný – na Slovensku prvý komplexný súbor poznatkov a praktických zručností od tvorcov a mnohoročných praktikov, ktorí sú kapacity v oblasti porúch attachmentu. Absolventom výcviku ponúka všetky potrebné nástroje na systematický proces práce pre podporu a uzdravovanie väzobného správania  (absolventi výcviku získajú medzinárodné osvedčenie – certifikát o absolvovaní DDP I a DDP II, ktorý ich oprávňuje k postupu v certifikačnom systéme DDP https://ddpnetwork.org/ddpi/practitioner-certification-ddp/.

Okrem samotného autora Dyadic Development Psychotherapy (DDP) – Dyadickej vývinovej psychoterapie Daniela Hughesa sa na ňom spolupodieľajú viacerí skúsení odborníci – certifikovaní lektori a vedie ho aj zatiaľ jediná certifikovaná praktička DDP v strednej Európe Mgr. Jana Kovařovičová z Čiech, ktorá obdobný výcvik v spolupráci s MPSVR ČR realizovala pre českých  odborníkov v oblasti práce s ohrozenými deťmi.   

Výcvik plánujeme zrealizovať podľa záujmu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na .

Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Program výcviku zahŕňa všetky hlavné témy, ktoré sú s témou attachmentu spojené, ako je teória attachmentu, komplexná vývojová trauma a jej vplyv na vývoj mozgu dieťaťa, lektori predstavia princípy a nástroje terapeutického rodičovstva (vychovávateľstva), ako aj jednotlivých špecializovaných terapeutických metód,  ktoré sa využívajú pri práci s deťmi s poruchami attachmentu, DDP, terapia hrou, filiálna terapia, theraplay, dotyková terapia, nie sú mienené ako terapeutický výcvik ale ako  informácia pre poradenskú prácu s využiteľnými nástrojmi, ktoré si pod supervíziou účastníci počas výcviku osvoja. Zvláštna pozornosť sa venuje spracovaniu histórie dieťaťa, kontaktom dieťaťa s jeho biologickou rodinou, školským problémom detí s poruchami attachmentu  a poruchám správania. Na takmer všetkých stretnutiach je priestor pre supervíziu využívania naučených postupov.

Výcvik je určený pre odborníkov,  ktorí s deťmi a rodinami pracujú poradensky, nie terapeuticky.

Výcvik plánujeme zrealizovať podľa záujmu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na .

06

Kurzy / Výcviky akreditované

Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou

Modulový vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=37753  je určený osobám, pracujúcim alebo so záujmom pracovať v oblasti podpory  a pomoci ohrozeným rodinám, deťom a mladým ľuďom pri príprave, vedení a hodnotení

 • rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu (SRK),
 • prípadových konferencií
 • restoratívnych konferencií a školských kruhov

Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii (príprave, vedeniu a facilitovaniu) rodinných konferencii – Stretnutí rodinného kruhu,  prípadových konferencií, restoratívnych konferencií a školských kruhov  a vyhodnocovaniu napĺňania plánu vytvoreného na stretnutiach v rámci daného modulu vzdelávacieho programu.

V roku 2024 prebehne príprava koordinátorov SRK. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na .