akadémia

aby každé dieťa

malo rodinu…

AKADÉMIA ZDRAVÉHO PRIPÚTANIA

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Freyberghov ústav a katedra prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

VŠZaSP sv. Alžbety

Predstavujeme Vám našu vzdelávaciu platformu Aby každé dieťa malo rodinu – Akadémia zdravého pripútaniav rámci ktorej Vám chceme pravidelne predstavovať naše novinky v oblasti vzdelávania odborných pracovníkov centier pre deti a rodiny, odborov SPOD, ale aj širokej odbornej verejnosti pracujúcej s rodinami.

Prinášame ponuku webinárov od našich skúsených lektorov a  odborníkov v oblastiach, ktorým sa dlhodobo venujú. Priebežne  Vás budeme informovať aj o našich ďalších vzdelávacích aktivitách – odborných seminároch, konferenciách a výcvikoch – pri ktorých sa, veríme,  stretneme čoskoro aj osobne.

Kontakt

Jana Bytčáneková
Tel.: +421 903 781 775
E-mail:

01

Pravidelné konferencie

 • Seminár sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva
 • Príprava mladých dospelých na samostatný život
 • Prenatálne dieťa
 • Mosty v sociálnoprávnej ochrane
 • Detské práva (v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska)

02

Odborné konferencie / semináre

 • Pre psychológov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre pomocných vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre sociálnych pracovníkov v Centrách pre deti a rodiny a na odboroch SPODaSK ÚPSVaR.

03

Jednodňové semináre

Počas roka organizujeme vzdelávacie semináre určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať deťom a rodinám v ťažkých situáciách. Pozrite si našu aktuálnu ponuku.

04

Výcviky

 • Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa
 • Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP Dr. Daniela Hughesa
 • Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou
 • Dieťa s FAS
 • Terapeutické rodičovstvo

05

Kurzy/výcviky akreditované MŠ SR

 • PRIDE
 • Individuálna práca s dieťaťom v CDR
 • Terénna sociálna práca

06

Vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

 • Anjelská akadémia
 • SOS

Lektori

Zoznámte sa s tímom našich skvelých lektorov

Mgr. Bezáková Zuzana

Sociálny pracovník, pedagóg

Mgr. Biznárová Magda

Psychológ, terapeut

Mgr. Hudeková Andrea

Psychológ, supervízor

Prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD.

Detský lekár, vedúci Freyberghovho ústavu a katedry prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

Doc. PhDr. Miklošková Monika, PhD.

Pedagóg, metodik a koordinátor Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

MUDr. Nosková Janka, MPH

Detský lekár, náhradný rodič, prednáša na tému FAS

01

Pravidelné konferencie

Fungujúca a stabilná rodina ONLINE

Termín: 21. 4. 2021 od 9:00 do 12:10

Konferencia biskupov Slovenska Vás pozýva na ONLINE konferenciu zameranú na oblasť rodiny, ktorú už štvrtýkrát organizuje v spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov. V tomto ročníku je spoluorganizátorom aj Teologická fakulta Trnavskej univerzity.

Viac informácií o konferencii, link na sledovanie, ako aj celý program nájdete na stránke konferencie.kbs.sk.

Seminár sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva

Termín: 20. – 11. 5. 2021
Miesto konania: Omšenie

20. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P a agendu výkonu súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyv  spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v organizačnom útvare Ministerstva spravodlivosti SR v Inštitúte vzdelávania v Omšení a v budove Justičnej akadémie SR v Omšení.

Príprava mladých dospelých na samostatný život

Predbežný termín: máj 2021

Konferencia o a pre mladých dospelých v spolupráci Domováckym parlamentom – Školou mladých lídrov, iniciatívou Domováci domovákom a združením STRECHA 

20. ročník konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane

Termín: 24. – 26. 5.2021
Miesto konania:
Účelové zariadenie NR SR v Častej – Papierničke

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a výmenu skúseností medzi zástupcami štátnej správy, riaditeľmi detských domovov, vedúcimi oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zástupcami mimovládnych organizácií a inými odborníkmi aktívnymi v pomoci deťom a rodine.

Detské práva

Prenatálne dieťa

02

Odborné semináre

II. odborný seminár s medzinárodnou účasťou s názvom OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM – MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA V PRAXI

sa uskutočnili pod záštitou riaditeľky Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mgr. Márie VARGOVEJ, rektora VŠZASP sv. Alžbety Bratislava Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimíra KRČMÉRYHO, DrSc a predsedu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prof. MUDr. Jozefa MIKLOŠKA, PhD.

Kompletný program nájdete TU.

ZÁZNAM Z KONFERENCIE si môžete pozrieť tu:

03

Aktuálna Ponuka jednodňových seminárov

Prakticky nácvik práce s dieťaťom pri FAS , príp. pri podozrení na FAS

Prakticky nácvik práce s dieťaťom pri FAS , príp. pri podozrení na FAS

Webinár

Termín: 8.6.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Prostredníctvom webinára nahliadneme do vnímania detí s FAS, ich prežívania a schopností a zároveň si predstavíme možnosti nápravy problematických prejavov v správaní a prežívaní.

Určené pre

pracovníkov CDR, psychológov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov pracujúcich s deťmi s FAS, náhradných a profesionálnych rodičov

Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková

Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov

Cena: 15 € / osoba

Mediácia a mediačné techniky

Mediácia a mediačné techniky

Webinár
Termín: 18.6.2021
9:00 – 12:30
Čo sa dozviete

Pri odbornej práci s klientom je možné využívať mediáciu ako spôsob dosiahnutia dohody. V tomto webinári si prejdeme metódy a možnosti, ako aj nácvik zručností mediácie, ktorý nám pomôže pracovať  aj s náročnejším klientom.

Určené pre

pracovníkov CDR, psychológov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov pracujúcich s rodinami, náhradných a profesionálnych rodičov, širokú verejnosť

Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková

Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov.

Cena: 15 € / osoba

Práca s dieťaťom pri poruchách učenia

Práca s dieťaťom pri poruchách učenia

Webinár

Termín: 25.6.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Záujemcom o webinár ponúkame hlbší vhľad do možných  príčin porúch učeniam, ako aj následnej komunikácie  s dieťaťom a nastavenia práce s ním. Lektorka webinára ponúka praktický návod ako zvládať  ťažkosti pri učení.

Určené pre

pracovníkov CDR, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov pracujúcich s rodinami, špeciálnych pedagógov, náhradných a profesionálnych rodičov, širokú verejnosť

Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková

Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov.

Cena: 15 € / osoba

04

Výcviky

Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Ide o vysoko funkčný – na Slovensku prvý komplexný súbor poznatkov a praktických zručností od tvorcov a mnohoročných praktikov, ktorí sú kapacity v oblasti porúch attachmentu. Absolventom výcviku ponúka všetky potrebné nástroje na systematický proces práce pre podporu a uzdravovanie väzobného správania  (absolventi výcviku získajú medzinárodné osvedčenie – certifikát o absolvovaní DDP I a DDP II, ktorý ich oprávňuje k postupu v certifikačnom systéme DDP https://ddpnetwork.org/ddpi/practitioner-certification-ddp/.

Okrem samotného autora Dyadic Development Psychotherapy (DDP) – Dyadickej vývinovej psychoterapie Daniela Hughesa sa na ňom spolupodieľajú viacerí skúsení odborníci – certifikovaní lektori a vedie ho aj zatiaľ jediná certifikovaná praktička DDP v strednej Európe Mgr. Jana Kovařovičová z Čiech, ktorá obdobný výcvik v spolupráci s MPSVR ČR realizovala pre českých  odborníkov v oblasti práce s ohrozenými deťmi.   

Výcvik už aktuálne prebieha.

Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Program výcviku zahŕňa všetky hlavné témy, ktoré sú s témou attachmentu spojené, ako je teória attachmentu, komplexná vývojová trauma a jej vplyv na vývoj mozgu dieťaťa, lektori predstavia princípy a nástroje terapeutického rodičovstva (vychovávateľstva), ako aj jednotlivých špecializovaných terapeutických metód,  ktoré sa využívajú pri práci s deťmi s poruchami attachmentu, DDP, terapia hrou, filiálna terapia, theraplay, dotyková terapia, nie sú mienené ako terapeutický výcvik ale ako  informácia pre poradenskú prácu s využiteľnými nástrojmi, ktoré si pod supervíziou účastníci počas výcviku osvoja. Zvláštna pozornosť sa venuje spracovaniu histórie dieťaťa, kontaktom dieťaťa s jeho biologickou rodinou, školským problémom detí s poruchami attachmentu  a poruchám správania. Na takmer všetkých stretnutiach je priestor pre supervíziu využívania naučených postupov.

Výcvik je určený pre odborníkov,  ktorí s deťmi a rodinami pracujú poradensky, nie terapeuticky.

Výcvik už aktuálne prebieha.

Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou

Modulový vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=37753  je určený osobám, pracujúcim alebo so záujmom pracovať v oblasti podpory  a pomoci ohrozeným rodinám, deťom a mladým ľuďom pri príprave, vedení a hodnotení

 • rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu (SRK),
 • prípadových konferencií
 • restoratívnych konferencií a školských kruhov

Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii (príprave, vedeniu a facilitovaniu) rodinných konferencii – Stretnutí rodinného kruhu,  prípadových konferencií, restoratívnych konferencií a školských kruhov  a vyhodnocovaniu napĺňania plánu vytvoreného na stretnutiach v rámci daného modulu vzdelávacieho programu

Dieťa s FAS/FASD

Termín: máj – jún 2021
Rosah: 60 hodín

Absolvent bude vedieť identifikovať u detí príznaky indikujúce diagnózu FAS/FASD. Získa praktické poznatky o diagnózach, ktoré sú častou kombináciou a komorbiditou u detí s fetálnym alkoholovým syndrómom. Program umožňuje absolventovi  rozvoj poznatkov a zručností monitoringu neurobehaviorálnej poruchy a primárnych, sekundárnych a terciárnych príznakov s cieľom prevencie zhoršovania kvality života detí s FASD. Súčasťou vzdelávania je diagnostický nástroj a prezentácia pre každého účastníka vzdelávania.

Po skončení programu je absolvent zaškolený nielen na rozpoznanie diagnózy FASD, úlohách multidisciplinárneho diagnostického tímu v diagnostickom centre, ale predovšetkým na intervenciu v sociálnom prostredí takto postihnutého klienta

Výcvik je určený pre odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi v CDR.

Lektori

MUDr. Nosková Janka, MPH

Mgr. Bezáková Zuzana

Terapeutické rodičovstvo

Termín: september 2021 – apríl 2022
Rosah: 80 hodín

Dlhodobý 3-modulový výcvik pozostávajúci zo štyroch 3-dňových stretnutí je určený pre pracovníkov CDR a SPOD pracujúcich s deťmi a rodinami.

Lektor: Jana Kovařovicová