akadémia

aby každé dieťa

malo rodinu…

AKADÉMIA ZDRAVÉHO PRIPÚTANIA

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Freyberghov ústav a katedra prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

VŠZaSP sv. Alžbety

Predstavujeme Vám našu vzdelávaciu platformu Aby každé dieťa malo rodinu – Akadémia zdravého pripútaniav rámci ktorej Vám chceme pravidelne predstavovať naše novinky v oblasti vzdelávania odborných pracovníkov centier pre deti a rodiny, odborov SPOD, ale aj širokej odbornej verejnosti pracujúcej s rodinami.

Prinášame ponuku webinárov od našich skúsených lektorov a  odborníkov v oblastiach, ktorým sa dlhodobo venujú. Priebežne  Vás budeme informovať aj o našich ďalších vzdelávacích aktivitách – odborných seminároch, konferenciách a výcvikoch – pri ktorých sa, veríme,  stretneme čoskoro aj osobne.

Kontakt

Jana Bytčáneková
Tel.: +421 903 781 775
E-mail:

01

Pravidelné konferencie

 • Seminár sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva
 • Príprava mladých dospelých na samostatný život
 • Prenatálne dieťa
 • Mosty v sociálnoprávnej ochrane
 • Detské práva (v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska)

02

Odborné konferencie / semináre

 • Pre psychológov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre pomocných vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre sociálnych pracovníkov v Centrách pre deti a rodiny a na odboroch SPODaSK ÚPSVaR.

03

Jednodňové semináre

Počas roka organizujeme vzdelávacie semináre určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať deťom a rodinám v ťažkých situáciách. Pozrite si našu aktuálnu ponuku.

04

Výcviky

 • Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa
 • Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP Dr. Daniela Hughesa
 • Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou
 • Dieťa s FAS
 • Terapeutické rodičovstvo

05

Kurzy/výcviky akreditované MŠ SR

 • PRIDE
 • Individuálna práca s dieťaťom v CDR
 • Terénna sociálna práca

06

Vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

 • Anjelská akadémia
 • SOS

Lektori

Zoznámte sa s tímom našich skvelých lektorov

Mgr. Bezáková Zuzana

Sociálny pracovník, pedagóg

Mgr. Biznárová Magda

Psychológ, terapeut

Mgr. Hudeková Andrea

Psychológ, supervízor

Prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD.

Detský lekár, vedúci Freyberghovho ústavu a katedry prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

Doc. PhDr. Miklošková Monika, PhD.

Pedagóg, metodik a koordinátor Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

MUDr. Nosková Janka, MPH

Detský lekár, náhradný rodič, prednáša na tému FAS

01

Pravidelné konferencie

Fungujúca a stabilná rodina ONLINE

Termín: 21. 4. 2021 od 9:00 do 12:10

Konferencia biskupov Slovenska Vás pozýva na ONLINE konferenciu zameranú na oblasť rodiny, ktorú už štvrtýkrát organizuje v spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov. V tomto ročníku je spoluorganizátorom aj Teologická fakulta Trnavskej univerzity.

Viac informácií o konferencii, link na sledovanie, ako aj celý program nájdete na stránke konferencie.kbs.sk.

Seminár sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva

Termín: 20. – 11. 5. 2021
Miesto konania: Omšenie

20. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P a agendu výkonu súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyv  spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v organizačnom útvare Ministerstva spravodlivosti SR v Inštitúte vzdelávania v Omšení a v budove Justičnej akadémie SR v Omšení.

Príprava mladých dospelých na samostatný život

Predbežný termín: máj 2021

Konferencia o a pre mladých dospelých v spolupráci Domováckym parlamentom – Školou mladých lídrov, iniciatívou Domováci domovákom a združením STRECHA 

20. ročník konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane

Termín: 24. – 26. 5.2021
Miesto konania:
Účelové zariadenie NR SR v Častej – Papierničke

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a výmenu skúseností medzi zástupcami štátnej správy, riaditeľmi detských domovov, vedúcimi oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zástupcami mimovládnych organizácií a inými odborníkmi aktívnymi v pomoci deťom a rodine.

Detské práva

Prenatálne dieťa

02

Odborné semináre

II. odborný seminár s medzinárodnou účasťou s názvom OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM – MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA V PRAXI

ktorý je súčasťou konferencie MOSTY K RODINE – CHRÁŇME DETI PRED NÁSILÍM 

Termín: 20. 5. 2021 od 7:30 do 16:00 online

Ústredie  práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Spoločnosť Úsmev ako dar srdečne pozývajú na odborný seminár vysielaný online z priestorov Detašovaného pracoviska bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach.

Kompletný program nájdete TU.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY :

07. máj 2021 termín zaslania záväzných prihlášok pasívnych účastníkov vo forme návratky na podujatie z dôvodu administratívnych úkonov spojených s konaním odborného seminára – konferencie.

17. máj 2021 zaslanie prihlasovacích údajov do virtuálnej miestnosti podujatia prihláseným účastníkom (počet účastníkov je limitovaný počtom 300).

03

Aktuálna Ponuka jednodňových seminárov

Hnev u detí – praktický nácvik – časť 2

Hnev u detí – praktický nácvik – časť 2

Webinár
Termín: 7.5.2021
9:00 – 12:30
Čo sa dozviete

Praktický nácvik práce s „nahnevanými“ deťmi  zameraný na uvoľnenie napätia, prežívaného stresu,  zlepšenia komunikácie a celkovej práce s dieťaťom tak, aby dieťa dokázalo lepšie vnímať a prežívať, aby sa vedelo sa orientovať vo vlastnom prežívaní a koordinovať ho. 

Súčasťou webinára bude aktívna účasť zúčastnených, spoločne pomocou online priestoru si vyskúšajú metódy a prístupy, hry a cvičenia. Kto nebol nikdy dieťaťom, nedokáže byť dospelým a tento webinár nám umožní aspoň na chvíľu sa vrátiť do detstva. 

Určené pre
Zamestnanci CDR – psychológovia, vychovávatelia, sociálni pracovníci pracujúci s rodinou, náhradní rodičia 
Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov.

Cena: 15 € / osoba

Podpora vzťahov dieťaťa s jeho biologickou rodinou a inými blízkymi osobami – strašiak či prínos v práci CDR?

Podpora vzťahov dieťaťa s jeho biologickou rodinou a inými blízkymi osobami – strašiak či prínos v práci CDR?

Webinár

Termín: 11.5. a 27.5.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Dieťa, ktoré prichádza do starostlivosti CDR zvyčajne prežilo aspoň krátku časť svojho života vo svojej  rodine a komunite. Pre väčšinu detí  bolo kratšiu, či dlhšiu dobu tým najprirodzenejším prostredím, kde sa utvárali jeho primárne väzby. Napriek prvotným obavám je  kompetentná podpora rodinných vzťahov spravidla pozoruhodným benefitom pre dieťa, jeho rodinu  i náš vzájomný vzťah  s dieťaťom počas jeho umiestnenia v CDR.  Účastníci seminára sa dozvedia konkrétne praktické nástroje, ktorými môžeme väzby detí vhodne vyživovať a podporovať tak, aby sme systematicky uzdravovali a  posilňovali vnútorný svet dieťaťa, podporovali účinný sanačný proces rodiny a nasmerovali našu tímovú prácu s dieťaťom a jeho rodinou čo najúčelnejším spôsobom.  

Určené pre

Vychovávatelia,  profesionálni rodičia, sociálni pracovníci, psychológovia, liečební pedagógovia, terénni a ambulantní pracovníci systému SPOD

Lektori

Doc. PhDr. Miklošková Monika, PhD.

Pedagóg, metodik a koordinátor Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

Cena: 15 € / osoba

Komunikácia s náročným dieťaťom

Komunikácia s náročným dieťaťom

Webinár

Termín: 13.5.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Workshop  so zameraním na prácu s mimoriadne náročným dieťaťom, ktorého náročnosť sa prejavuje v správaní a prežívaní, kde možnými prejavmi sú vzdorovitosť, nespolupráca, nerešpektovanie autorít, pravidiel, klamanie, podvádzanie, šikana, záškoláctvo, závislosti, poruchy príjmu potravy  a pod.

Pri tomto workshope je mimoriadne dôležité mať schopnosť naladiť sa na dieťa a byť ochotný hrať rolové hry,  používať hrové metódy a techniky, mať ochotu a schopnosti aktívneho počúvania a vnímania emočného prežívania dieťaťa.

Určené pre

Zamestnanci CDR – psychológovia, vychovávatelia, sociálni pracovníci pracujúci s rodinou, náhradní rodičia

Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková

vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov

Cena: 15 € / osoba

Sú deti alkoholičiek autistické, hyperaktívne, alebo zanedbané? Intro do FASD s krátkymi kazuistikami predškolákov alebo Úvod do diagnostiky FAS/FASD

Sú deti alkoholičiek autistické, hyperaktívne, alebo zanedbané? Intro do FASD s krátkymi kazuistikami predškolákov alebo Úvod do diagnostiky FAS/FASD

Webinár
Termín: 18.5.2021
9:00 – 12:30
Čo sa dozviete

Dozviete sa v čom  funguje mozog detí s FAS/FASD odlišne, čo je dôležité pri diagnostike detí s podozrením na prenatálnu expozíciu alkoholom a drogami alebo s potvrdeným užívaním a prečo odborníci bez bližšej znalosti o tomto syndróme zaraďujú deti pod iné diagnózy. Dozviete sa, aké závažné následky môže mať nediagnostikovaný FAS. 

Určené pre

Sociálni pracovníci, psychológovia a odborná verejnosť pracujúca s rodinami

https://docs.google.com/forms/d/1P98VSYK2JMNCI7w4-2GJAmCop_LKnSkqwdtuu5frUJs/viewform?edit_requested=trueSociálni pracovníci, psychológovia a odborná verejnosť pracujúca s rodinami

Lektori

MUDr. Janka Nosková, MPH

Janka Nosková  s manželom vychovala Veroniku v náhradnej starostlivosti a vďaka nej sa venovala téme vývinu mozgu a vzťahovej väzby. Od nežnej revolúcie pracuje ako pediatrička, prevádzkuje pediatrické ambulancie a detskú pohotovosť v okrese Ružomberok. Komplexnú pomoc deťom so špeciálnymi potrebami poskytuje vďaka zriadeniu Súkromných CPPPaP a CŠPP, inkluzívnej MŠ a služby včasnej intervencie a Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS. Tu sa v rámci multidiciplinárneho tímu venuje okrem iného aj diagnostike detí, ktorých matky počas tehotenstva pili alkohol a majú Fetálny alkoholový syndróm. Prednáša na tému FAS pre zdravotníkov, pedagógov a pomáhajúce profesie. 

Cena: 15 € / osoba

Zdravé sebavedomie

Zdravé sebavedomie

Webinár

Termín: 21.5.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Budeme sa zaoberať:

Pohľad na zdravé sebavedomie- nie ako idealizáciu a popieranie slabých stránok, ale realistický pohľad na seba.

Pomoc pri profesijnej orientácii.

Hľadanie rovnováhy medzi sebapresadením a potrebami ostatných.

Využitie svojho potenciálu v tímovej práci.

Rozdiely medzi mužmi a ženami v sebaprijatí.

Určené pre

Vychovávatelia a širšia verejnosť

Lektori

Mgr. Magda Biznárová

Absolventka Magisterské ho štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.

Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.

Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi.

Cena: 15 € / osoba

04

Výcviky

Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Ide o vysoko funkčný – na Slovensku prvý komplexný súbor poznatkov a praktických zručností od tvorcov a mnohoročných praktikov, ktorí sú kapacity v oblasti porúch attachmentu. Absolventom výcviku ponúka všetky potrebné nástroje na systematický proces práce pre podporu a uzdravovanie väzobného správania  (absolventi výcviku získajú medzinárodné osvedčenie – certifikát o absolvovaní DDP I a DDP II, ktorý ich oprávňuje k postupu v certifikačnom systéme DDP https://ddpnetwork.org/ddpi/practitioner-certification-ddp/.

Okrem samotného autora Dyadic Development Psychotherapy (DDP) – Dyadickej vývinovej psychoterapie Daniela Hughesa sa na ňom spolupodieľajú viacerí skúsení odborníci – certifikovaní lektori a vedie ho aj zatiaľ jediná certifikovaná praktička DDP v strednej Európe Mgr. Jana Kovařovičová z Čiech, ktorá obdobný výcvik v spolupráci s MPSVR ČR realizovala pre českých  odborníkov v oblasti práce s ohrozenými deťmi.   

Výcvik už aktuálne prebieha.

Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Program výcviku zahŕňa všetky hlavné témy, ktoré sú s témou attachmentu spojené, ako je teória attachmentu, komplexná vývojová trauma a jej vplyv na vývoj mozgu dieťaťa, lektori predstavia princípy a nástroje terapeutického rodičovstva (vychovávateľstva), ako aj jednotlivých špecializovaných terapeutických metód,  ktoré sa využívajú pri práci s deťmi s poruchami attachmentu, DDP, terapia hrou, filiálna terapia, theraplay, dotyková terapia, nie sú mienené ako terapeutický výcvik ale ako  informácia pre poradenskú prácu s využiteľnými nástrojmi, ktoré si pod supervíziou účastníci počas výcviku osvoja. Zvláštna pozornosť sa venuje spracovaniu histórie dieťaťa, kontaktom dieťaťa s jeho biologickou rodinou, školským problémom detí s poruchami attachmentu  a poruchám správania. Na takmer všetkých stretnutiach je priestor pre supervíziu využívania naučených postupov.

Výcvik je určený pre odborníkov,  ktorí s deťmi a rodinami pracujú poradensky, nie terapeuticky.

Výcvik už aktuálne prebieha.

Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou

Modulový vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=37753  je určený osobám, pracujúcim alebo so záujmom pracovať v oblasti podpory  a pomoci ohrozeným rodinám, deťom a mladým ľuďom pri príprave, vedení a hodnotení

 • rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu (SRK),
 • prípadových konferencií
 • restoratívnych konferencií a školských kruhov

Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii (príprave, vedeniu a facilitovaniu) rodinných konferencii – Stretnutí rodinného kruhu,  prípadových konferencií, restoratívnych konferencií a školských kruhov  a vyhodnocovaniu napĺňania plánu vytvoreného na stretnutiach v rámci daného modulu vzdelávacieho programu

Dieťa s FAS/FASD

Termín: máj – jún 2021
Rosah: 60 hodín

Absolvent bude vedieť identifikovať u detí príznaky indikujúce diagnózu FAS/FASD. Získa praktické poznatky o diagnózach, ktoré sú častou kombináciou a komorbiditou u detí s fetálnym alkoholovým syndrómom. Program umožňuje absolventovi  rozvoj poznatkov a zručností monitoringu neurobehaviorálnej poruchy a primárnych, sekundárnych a terciárnych príznakov s cieľom prevencie zhoršovania kvality života detí s FASD. Súčasťou vzdelávania je diagnostický nástroj a prezentácia pre každého účastníka vzdelávania.

Po skončení programu je absolvent zaškolený nielen na rozpoznanie diagnózy FASD, úlohách multidisciplinárneho diagnostického tímu v diagnostickom centre, ale predovšetkým na intervenciu v sociálnom prostredí takto postihnutého klienta

Výcvik je určený pre odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi v CDR.

Lektori

MUDr. Nosková Janka, MPH

Mgr. Bezáková Zuzana

Terapeutické rodičovstvo

Termín: september 2021 – apríl 2022
Rosah: 80 hodín

Dlhodobý 3-modulový výcvik pozostávajúci zo štyroch 3-dňových stretnutí je určený pre pracovníkov CDR a SPOD pracujúcich s deťmi a rodinami.

Lektor: Jana Kovařovicová