Я студент з України і мені потрібна допомога

akadémia

aby každé dieťa

malo rodinu…

AKADÉMIA ZDRAVÉHO PRIPÚTANIA

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Freyberghov ústav a katedra prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

VŠZaSP sv. Alžbety

Predstavujeme Vám našu vzdelávaciu platformu Aby každé dieťa malo rodinu – Akadémia zdravého pripútaniav rámci ktorej Vám chceme pravidelne predstavovať naše novinky v oblasti vzdelávania odborných pracovníkov centier pre deti a rodiny, odborov SPOD, ale aj širokej odbornej verejnosti pracujúcej s rodinami.

Prinášame ponuku webinárov od našich skúsených lektorov a  odborníkov v oblastiach, ktorým sa dlhodobo venujú. Priebežne  Vás budeme informovať aj o našich ďalších vzdelávacích aktivitách – odborných seminároch, konferenciách a výcvikoch – pri ktorých sa, veríme,  stretneme čoskoro aj osobne.

Kontakt

Adriana Zubajová
Tel.: +421 903 781 775
E-mail:

01

Jednodňové semináre/webináre

Počas roka organizujeme vzdelávacie semináre určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať deťom a rodinám v ťažkých situáciách. Pozrite si našu aktuálnu ponuku.

02

Dvojdňové tematické semináre - konferencie

 • Seminár sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva
 • Príprava mladých dospelých na samostatný život
 • Prenatálne dieťa
 • Mosty v sociálnoprávnej ochrane
 • Detské práva (v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska)

03

Dvojdňové konferencie pre jednotlivé profesie CDR a ÚPSVaR

 • Pre psychológov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre pomocných vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny
 • Pre sociálnych pracovníkov v Centrách pre deti a rodiny a na odboroch SPODaSK ÚPSVaR.

04

Výcviky

 • Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa
 • Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP Dr. Daniela Hughesa
 • Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou
 • Dieťa s FAS
 • Terapeutické rodičovstvo

05

Kurzy/výcviky akreditované MŠ SR

 • PRIDE
 • Individuálna práca s dieťaťom v CDR
 • Terénna sociálna práca

06

Vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

 • Anjelská akadémia
 • SOS

Lektori

Zoznámte sa s tímom našich skvelých lektorov

Mgr. Biznárová Magda

Psychológ, terapeut

Mgr. Hudeková Andrea

Psychológ, supervízor

Prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD.

Detský lekár, vedúci Freyberghovho ústavu a katedry prenatálnej psychológie a psychológie zdravia

MUDr. Nosková Janka, MPH

Detský lekár, náhradný rodič, prednáša na tému FAS

01

Aktuálna Ponuka jednodňových seminárov

Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou – 1.časť: Identita a sebahodnota

Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou – 1.časť: Identita a sebahodnota

Webinár

Termín: 23.2.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Na webinári sa porozprávame o tom, prečo je osobná identita a pozitívna sebahodnota bazálnou potrebou každého dieťaťa, či a do akej miery sú závislé od vzťahov detí so svojou biologickou rodinou a ako budovať pozitívne vedomie identity a sebahodnoty u detí umiestnených v náhradnej starostlivosti.

 

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Dana Pukancová

Má viac ako 40-ročnú prax v systéme náhradnej starostlivosti. Pôsobila v rôznych zariadeniach – v štátnych aj neštátnych „detských domovoch“, v diagnostickom centre a učila aj na Špeciálnej základnej škole internátnej v Trnave.

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a ako trénerka programu PRIDE a supervízorka, pripravila a sprevádzala stovky záujemcov o osvojenie, pestúnstvo i profesionálne rodičovstvo. Pracovala ako metodička pre špeciálnych pedagógov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a 7 rokov pôsobila ako manažérka odborných činností v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Momentálne sa pripravuje na lektorovanie terapeutického rodičovstva.

Cena: 25 € / osoba

Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou – 2.časť: Nástroje využívané na pochopenie rodinných vzťahov

Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou – 2.časť: Nástroje využívané na pochopenie rodinných vzťahov

Webinár

Termín: 9.3.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Našim cieľom bude ponúknuť nástroje na pochopenie, rozvoj a podporu vzťahov detí s ich pôvodnou rodinou a odporučiť tipy na to, akým spôsobom sa rozprávať s dieťaťom o jeho rodičoch a s rodičmi o ich deťoch.

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Dana Pukancová

Má viac ako 40-ročnú prax v systéme náhradnej starostlivosti. Pôsobila v rôznych zariadeniach – v štátnych aj neštátnych „detských domovoch“, v diagnostickom centre a učila aj na Špeciálnej základnej škole internátnej v Trnave.

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a ako trénerka programu PRIDE a supervízorka, pripravila a sprevádzala stovky záujemcov o osvojenie, pestúnstvo i profesionálne rodičovstvo. Pracovala ako metodička pre špeciálnych pedagógov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a 7 rokov pôsobila ako manažérka odborných činností v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Momentálne sa pripravuje na lektorovanie terapeutického rodičovstva.

Cena: 25 € / osoba

Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou – 3.časť: Reakcie detí po návštevách

Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou – 3.časť: Reakcie detí po návštevách

Webinár

Termín: 30.3.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Jedným z nástrojov podpory vzťahu dieťaťa s jeho rodinou je osobný kontakt. Budeme diskutovať o príprave, bezpečí a priebehu osobného kontaktu dieťaťa s rodinou. Zameriame sa na prežívanie dieťaťa po stretnutí s jeho rodinou, príčinách jeho správania a povieme si ako ďalej efektívne reagovať a plánovať ďalšie stretnutia.

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Dana Pukancová

Má viac ako 40-ročnú prax v systéme náhradnej starostlivosti. Pôsobila v rôznych zariadeniach – v štátnych aj neštátnych „detských domovoch“, v diagnostickom centre a učila aj na Špeciálnej základnej škole internátnej v Trnave.

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a ako trénerka programu PRIDE a supervízorka, pripravila a sprevádzala stovky záujemcov o osvojenie, pestúnstvo i profesionálne rodičovstvo. Pracovala ako metodička pre špeciálnych pedagógov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a 7 rokov pôsobila ako manažérka odborných činností v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Momentálne sa pripravuje na lektorovanie terapeutického rodičovstva.

Cena: 25 € / osoba

Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou – 4.časť: Prečo a ako podporovať pozitívnu kultúrnu identitu

Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou – 4.časť: Prečo a ako podporovať pozitívnu kultúrnu identitu

Webinár

Termín: 13.4.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Na webinári sa budeme zaoberať podporou vývinu pozitívnej kultúrnej identity so zameraním na Rómov. Povieme si aké mýty a fakty ich sprevádzajú, priblížime si rôzne nástroje na podporu a budovanie pozitívnej rómskej identity.

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Dana Pukancová

Má viac ako 40-ročnú prax v systéme náhradnej starostlivosti. Pôsobila v rôznych zariadeniach – v štátnych aj neštátnych „detských domovoch“, v diagnostickom centre a učila aj na Špeciálnej základnej škole internátnej v Trnave.

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a ako trénerka programu PRIDE a supervízorka, pripravila a sprevádzala stovky záujemcov o osvojenie, pestúnstvo i profesionálne rodičovstvo. Pracovala ako metodička pre špeciálnych pedagógov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a 7 rokov pôsobila ako manažérka odborných činností v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Momentálne sa pripravuje na lektorovanie terapeutického rodičovstva.

Cena: 25 € / osoba

Sexuálna výchova v podmienkach náhradnej starostlivosti

Sexuálna výchova v podmienkach náhradnej starostlivosti

Webinár

Termín: 18.5.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Aký je priebeh normálneho sexuálneho vývinu u detí a ako u nich rozlíšiť normálne a problémové sexuálne správanie? Aké postoje dospelých môžu uľahčiť vytvorenie a rozvoj zdravých sexuálnych hodnôt u detí v náhradnej starostlivosti? Viac sa o tom porozprávame na webinári, kde si podrobnejšie rozoberieme tému sexuálnej výchovy a ukážeme si tipy a triky ako o tejto téme hovoriť s deťmi. Využijeme aj príklady dobrej praxe.

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Dana Pukancová

Má viac ako 40-ročnú prax v systéme náhradnej starostlivosti. Pôsobila v rôznych zariadeniach – v štátnych aj neštátnych „detských domovoch“, v diagnostickom centre a učila aj na Špeciálnej základnej škole internátnej v Trnave.

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a ako trénerka programu PRIDE a supervízorka, pripravila a sprevádzala stovky záujemcov o osvojenie, pestúnstvo i profesionálne rodičovstvo. Pracovala ako metodička pre špeciálnych pedagógov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a 7 rokov pôsobila ako manažérka odborných činností v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Momentálne sa pripravuje na lektorovanie terapeutického rodičovstva.

Cena: 25 € / osoba

Sexuálne zneužívané deti a ich výchova

Sexuálne zneužívané deti a ich výchova

Webinár

Termín: 8.6.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Na webinári si priblížime pojem sexuálne zneužívanie, druhy a možné príčiny sexuálneho zneužívania. Budeme diskutovať o tom, aký postoj a názor majú dospelí ľudia a aké sú ich reakcie na sexuálne zneužívanie. Preberieme symptómy a ich rozpoznanie u zneužívaných detí a zameriame sa na to, ako týmto deťom pomôcť.

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Dana Pukancová

Má viac ako 40-ročnú prax v systéme náhradnej starostlivosti. Pôsobila v rôznych zariadeniach – v štátnych aj neštátnych „detských domovoch“, v diagnostickom centre a učila aj na Špeciálnej základnej škole internátnej v Trnave.

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a ako trénerka programu PRIDE a supervízorka, pripravila a sprevádzala stovky záujemcov o osvojenie, pestúnstvo i profesionálne rodičovstvo. Pracovala ako metodička pre špeciálnych pedagógov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a 7 rokov pôsobila ako manažérka odborných činností v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Momentálne sa pripravuje na lektorovanie terapeutického rodičovstva.

Cena: 25 € / osoba

02

Dvojdňové tematické semináre - konferencie

23. ročník Konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane

Termín: 24. – 26. 10. 2023
Miesto: Účelové zariadenie NR SR v Častej – Papierničke

Konferencia je určená pre riaditeľov CDR a vedúcich SPO z celého Slovenska. Cieľom konferencie je odborná diskusia a výmena odborných i praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou medzi odborníkmi v práci s rodinou, zástupcami mimovládnych organizácií a inými odborníkmi aktívnymi v pomoci deťom a rodine. Konferencia prispeje k lepšej spolupráci medzi odborníkmi a pomôže pri skvalitňovaní práce s dieťaťom v náhradnej starostlivosti, v prevencii vynímania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti.

Príprava mladých dospelých na samostatnosť

Termín: november
Miesto: Hotel Magnólia v Piešťanoch

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov, iniciatíva Domováci domovákom, združenie STRECHA a spoločnosť Úsmev ako dar pod záštitou Úradu komisára pre detí organizuje konferenciu o mladých a pre mladých dospelých.

Konferencia je určená pre zamestnancov CDR (vychovávateľov, riaditeľov, odborných zamestnancov). Na konferencii odznejú príspevky z rôznych pohľadov na tému príprava mladých dospelých na samostatnosť a nebudú chýbať príspevky samotných  mladých dospelých z CDR.

Cieľom konferencie je ako skvalitniť prípravu mladých dospelých na samostatnosť, navrhnúť nové možnosti a vďaka iným príspevkom prispieť k lepšej príprave  mladých dospelých na samostatnosť.

Konferencia Prenatálne dieťa

Termín: november
Miesto: Hotel Magnólia v Piešťanoch

Spoločná konferencia pre odborníkov v oblasti ranného detstva. Téma konferencie bude so zameraním na vývin vzťahovej väzby ranného detstva a významu ranného detstva dieťaťa

Konferencia pre pomocných vychovávateľov

Termín: november
Miesto: Hotel Magnólia v Piešťanoch

04

Výcviky

Certifikovaný terapeutický výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Ide o vysoko funkčný – na Slovensku prvý komplexný súbor poznatkov a praktických zručností od tvorcov a mnohoročných praktikov, ktorí sú kapacity v oblasti porúch attachmentu. Absolventom výcviku ponúka všetky potrebné nástroje na systematický proces práce pre podporu a uzdravovanie väzobného správania  (absolventi výcviku získajú medzinárodné osvedčenie – certifikát o absolvovaní DDP I a DDP II, ktorý ich oprávňuje k postupu v certifikačnom systéme DDP https://ddpnetwork.org/ddpi/practitioner-certification-ddp/.

Okrem samotného autora Dyadic Development Psychotherapy (DDP) – Dyadickej vývinovej psychoterapie Daniela Hughesa sa na ňom spolupodieľajú viacerí skúsení odborníci – certifikovaní lektori a vedie ho aj zatiaľ jediná certifikovaná praktička DDP v strednej Európe Mgr. Jana Kovařovičová z Čiech, ktorá obdobný výcvik v spolupráci s MPSVR ČR realizovala pre českých  odborníkov v oblasti práce s ohrozenými deťmi.   

Výcvik už aktuálne prebieha.

Poradenský výcvik pre prácu s deťmi s poruchami vzťahovej väzby, ktorý vychádza z attachmentovej terapie DDP (Dyadic Development Psychotherapy – Dyadická vývinová psychoterapia) Dr. Daniela Hughesa

Program výcviku zahŕňa všetky hlavné témy, ktoré sú s témou attachmentu spojené, ako je teória attachmentu, komplexná vývojová trauma a jej vplyv na vývoj mozgu dieťaťa, lektori predstavia princípy a nástroje terapeutického rodičovstva (vychovávateľstva), ako aj jednotlivých špecializovaných terapeutických metód,  ktoré sa využívajú pri práci s deťmi s poruchami attachmentu, DDP, terapia hrou, filiálna terapia, theraplay, dotyková terapia, nie sú mienené ako terapeutický výcvik ale ako  informácia pre poradenskú prácu s využiteľnými nástrojmi, ktoré si pod supervíziou účastníci počas výcviku osvoja. Zvláštna pozornosť sa venuje spracovaniu histórie dieťaťa, kontaktom dieťaťa s jeho biologickou rodinou, školským problémom detí s poruchami attachmentu  a poruchám správania. Na takmer všetkých stretnutiach je priestor pre supervíziu využívania naučených postupov.

Výcvik je určený pre odborníkov,  ktorí s deťmi a rodinami pracujú poradensky, nie terapeuticky.

Výcvik už aktuálne prebieha.

Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou

Modulový vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=37753  je určený osobám, pracujúcim alebo so záujmom pracovať v oblasti podpory  a pomoci ohrozeným rodinám, deťom a mladým ľuďom pri príprave, vedení a hodnotení

 • rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu (SRK),
 • prípadových konferencií
 • restoratívnych konferencií a školských kruhov

Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii (príprave, vedeniu a facilitovaniu) rodinných konferencii – Stretnutí rodinného kruhu,  prípadových konferencií, restoratívnych konferencií a školských kruhov  a vyhodnocovaniu napĺňania plánu vytvoreného na stretnutiach v rámci daného modulu vzdelávacieho programu