EU ESF Operačný program EVS

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Výška poskytnutého NFP: 189275,46 EUR

Názov projektu: Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou a naplnenie potreby blízkej osoby v prostredí náhradnej starostlivosti na Slovensku

ITMS2014+: 314011M018

Aktivity projektu sú rozdelené do 3 oblastí:

1. Monitoring
Ide o vytvorenie analýzy existujúceho stavu problematiky a napĺňania legislatívy Slovenskej republiky pri zabezpečovaní vzťahu klienta k blízkej osobe. monitoring aktivít verejných inštitúcií (detské domovy, ÚPSVaR, …), analýza cieľov a obsahu verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov. Analýza bude vychádzať z existujúcej legislatívnej situácie, danej medzinárodnými dohovormi SR, legislatívou EÚ a koncepciami štátu. Ďalej budeme skúmať dobré zahraničné skúsenosti, relevantné pre situáciu v Slovenskej republike.

2. Hodnotenie
Obsahom tejto časti bude miera napĺňania verejných politík alebo dopady aktivít verejných inštitúcií. Kvalitatívno-kvantitatívny výskum bude zameraný na vzťahovú väzbu detí v náhradnej starostlivosti (otec/mama) – pôjde o vzorku 400 osôb (vo veku od 16 do 25 rokov). Cieľom bude zistiť: aký efekt má realizácia práva detí podľa súčasnej legislatívy a koncepcií na reálnu vzťahovú väzbu detí s blízkymi osobami. Vzhľadom ku skutočnosti, že ide o respondentov z celého Slovenska a ich počet je relatívne vysoký, tento odborný výskum má silný sociologický rozmer. (2 odborníci z oblasti sociológie).

3. Návrh riešení
Pôjde o optimalizáciu verejných politík vedúcu k skvalitnenie a kvantitatívnemu zvýšeniu dostupnosti blízkej osoby pre klienta.

Výsledky výskumu prezentované prostredníctvom videí

Uverejnené 13.7.2020

Mgr. Andrea Hudeková – Dieťa v kontexte blízkych vzťahov a odporúčania pre prax

PhDr. et Mgr. Marek Vadrna – Význam odpustenia pre deti s dezorganizovanou vzťahovou väzbou

JUDr. Margita Medveczká – Analýza existujúcej legislatívnej situácie zameraná na právo dieťaťa na kontakt s rodinou a blízkymi osobami v kontexte vynímania detí z vlastných rodín

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. – Výsledky výskumu zameraného na blízke vzťahy a vzťahové správanie detí v CDR

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. – Výsledky výskumu zameraného na blízke vzťahy a vzťahové správanie detí v CDR

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.