Projekt pre mladých dospelých

Cesta do života

Cieľom projektu je skvalitniť prípravu mladých dospelých na odchod z centra pre deti a rodiny (býv. detský domov) a zvýšiť úspešnosť ich integrácie do spoločnosti. 

Projekt ‘Cesta do života’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund – Slovakia

je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Oficiálna webová stránka Úradu vlády SR o grantoch EHP a Nórska: www.eeagrants.sk

Oficiálna webová stránka finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15-členským štátom Európskej únie: www.eeagrants.org

Pripravení len teoreticky

Mladí dospelí sú na odchod z detského domova pripravovaní do veľkej miery len teoreticky, chýbajú im praktické zručnosti a tiež skúsenosť s vybavovaním úradných záležitostí. Práve preto sa často dostávajú do náročných životných situácií – sú obeťami neférového zaobchádzania v zamestnaní (majú nevýhodné, alebo žiadne pracovné zmluvy), sú diskriminovaní pri hľadaní ubytovania, ich neznalosť zákonných povinností spôsobuje, že sa stávajú dlžníkmi na zdravotnom a sociálnom poistení a týchto dlhov sa už nedokážu zbaviť. 

Často majú problémy pri nadväzovaní a udržiavaní vzťahov – tak v súkromí ako aj v zamestnaní, aj preto často striedajú ako zamestnania tak partnerov. Chýbajú im komunikačné zručnosti – nevedia sa dostatočne odprezentovať, alebo komunikovať svoje požiadavky vhodným spôsobom. Často majú nízku sebahodnotu, čo kompenzujú správaním, ktoré paradoxne pôsobí ako prehnane sebavedomé. Ich slabá motivácia a vytrvalosť bývajú príčinou neukončenia stredoškolského vzdelania alebo častého striedania zamestnaní. 

Zámer projektu

Zámerom projektu je preto posilňovať tieto ich zručnosti avšak s ohľadom na často traumatickú minulosť a komplikovanú rodinnú históriu.

Cieľová skupina:

  • mladí vo veku od 16 do cca 21 rokov z centier pre deti a rodiny (CDR, býv. detský domov), ktorí sa pripravujú na odchod a osamostatnenie sa.

Výsledok projektu:

  • overenie týchto metód a ich rozšírenie na celé Slovensko.

Témy vzdelávania

Pri vzdelávaní mladých dospelých sa okrem toho zameriavame na témy finančnej gramotnosti, právnej gramotnosti, rodičovských zručností, kariérové poradenstvo a vyrovnanie sa s vlastnou minulosťou.

Prostredie inštitucionálnej starostlivosti nevytvára dostatočné príležitosti a prostredie na budovanie potrebných zručností na osamostatnenie sa. Keďže nevyrastali v bezpečnom rodinnom prostredí sú zraniteľnou a znevýhodnenou skupinou.  Situácia odchodu je pre mladých náročná, keďže musia riešiť niekoľko závažných problémov súčasne – bývanie, práca…

Partneri

Ďakujeme všetkým našim partnerom tohto projektu.