Я студент з України і мені потрібна допомога

Sprievodca

Vykročiť do života je výzvou pre všetkých mladých ľudí, no pre tých z Centra pre deti a rodiny ešte väčšou. Z bezpečia detského domova totiž majú vykročiť do neznámeho sveta s ruksakom na chrbte, v ktorom si okrem pár vecí nesú svoj strach a neistotu, a ťažkou úlohou stať sa plnohodnotným členom spoločnosti. Podať pomocnú ruku a sprevádzať mladého človeka v tomto ťažkom období môžeš aj ty.

Kto je sprievodca?

Sprievodca je dobrovoľník, ktorý zdieľa svoje skúsenosti a pomáha mladému človeku v jeho živote aj po odchode z Centra pre deti a rodiny. Je bútľavou vŕbou, ktorá vie vypočuť, veľkým bratom, ktorý poradí, motivátorom, ktorý podporí, priateľom, ktorý objíme a pochopí, ktorý inšpiruje a v prípade väčších problémov naviguje na odborný tím pobočky. Vytvorí si s mladým človekom bezpečný vzťahu, ktorý pretrvá. Naše 20-ročné skúsenosti dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou z CDR na Úsmeve ako dar nám ukazujú, že najlepšie úspechy dosahujeme individuálnym prístupom. Na tomto princípe je postavený sprievodcovský program – jeden na jedného.

Kto môže byť sprievodcom?

Sprievodcom sa môžeš stať aj ty ak máš aspoň 25 rokov a stal si sa plnohodnotným členom spoločnosti. Je dôležité, aby si bol priateľský, trpezlivý, empatický, ochotný odovzdávať rady zo svojich medziľudských vzťahov, pracovných a životných skúseností. Aby si bol schopný nastaviť si hranice a vytvoriť bezpečný podporný vzťah. Z formálneho hľadiska požadujeme tvoj odpis z registra trestov. Najdôležitejšie je vytvorenie vzťahu, ktorý pretrvá.

Čo môže sprievodca zmeniť?

Môže zmeniť strach a neistotu z neznáma v bezpečie. Sprievodca je oporou mladému človeku v náročnom období jeho života. Svojim správaním a konaním môže byť motiváciou a vzorom. Je záchrannou sieťou ak sa mladý uberá nesprávnym smerom. Pevným stĺpom, keď sa búra to čo doteraz fungovalo, keď sa pretrhávajú vzťahy, keď vstupuje do neistoty, keď strach je silnejší ako ostatné pocity. Ponúka mu oporu, istotu a bezpečie. Na Slovensku je v súčasnosti približne 5 000 detí v detských domovoch. Aby spoločnosť mohla úspešne napredovať je podstatné podporiť osamostatňovanie všetkých jej členov. Byť sebestačný je výzvou pre všetkých mladých ľudí, no pre tých z Centra pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy) ešte väčšou. Z bezpečia detského domova totiž majú vykročiť do neznámeho sveta a začleniť sa do spoločnosti, v ktorej často nikoho nepoznajú. Po odchode väčšina detí stratí väzby s kamarátmi z domova, vychovávateľkami a sociálnymi pracovníčkami. Ocitajú sa na križovatke kde je jednou z ciest cesta neistoty, neschopnosti udržať si vzťahy, prácu či rešpektovať autority. Preto môžeš ako sprievodca podať pomocnú ruku v zásadnom momente, od ktorého sa väčšinou odvíja celý ďalší osud mladého človeka.

Čo môže sprievodca získať?

Mladý dospelý  ťa naučí vidieť a vnímať aj iný svet ako je ten tvoj. Ukáže ti aká realita čaká mladých z CDR, čo znamená mať odlišnú štartovaciu čiaru. Získaš cenné skúsenosti v budovaní bezpečného vzťahu, rešpektujúcej komunikácie, pochopenia a riešenia situácií, s ktorými si sa doteraz možno nestretol. Naučíš sa prijímať ľudí s ich inakosťami bez hodnotenia a posudzovania. Úsmev ti dá možnosť rozvíjať svoje životné a odborné zručnosti cez neformálne vzdelávanie, supervíziu a podporu celého odborného tímu.

Čo je úlohou sprievodcu?

Ako sprievodca si buduješ podporný vzťah s teenagerom od jeho 16 tich rokov, ktorý pretrvá aj po jeho odchode z CDR. Na začiatku cez zoznamovacie aktivity nájdeš svojho teenagera a teenager si nájde teba. Potom sa pravidelne, minimálne však 2 krát do mesiaca, stretávate a budujete váš vzťah cez výlety, zážitky, rozhovory, … tak ako si to spoločne naplánujete. Výsledkom je zdravý, podporný, motivujúci, kamarátsky vzťah, ktorý bude trvať najmä po odchode z Centra pre deti a rodiny. Budeš  svojmu mladému dospievajúcemu, a neskôr už dospelému človeku, veľkou oporou a zároveň vzorom z bežného života, ktorého súčasťou je prijatie zodpovednosti a plnenie si povinností. Pri vzniku väčších problémov budeš mať pri sebe odborný tím  pracovníkov Úsmevu ako dar.

ako to celé prebieha?

2. KROK

Stretneš sa s koordinátorom. Je veľmi dôležité poznať čo najpresnejšie očakávania obidvoch strán na začiatku spolupráce. Je to základný predpoklad úspešného, dlhodobého fungovania. Preto ti ešte pred tým ako sa staneš sprievodcom opíšeme celý program, víziu a pravidlá. Až s úplnou, obojstrannou informáciou môžeme pokračovať.

3. KROK

Ešte predtým ako sa z teba stane sprievodca absolvuješ sériu šiestich školení na témy: pravidlá, vzťahová väzba, sebareflexia, špecifikácia, nenásilná komunikácia, nastavenie hraníc, riešenie konfliktov a právne minimum. Každé školenie trvá približne dve hodiny.

4. KROK

Podpíšeš dve zmluvy. Prvá je Dobrovoľnícka zmluva a etický kodex, druhá trojstranná zmluva je medzi Úsmevom ako dar, Centrom pre deti a rodiny a tebou.

5. KROK

S tvojim teenagerom sa zoznámiš na dvoch až troch spoločných aktivitách. Stretnutia budú neformálne a budeme na nich my – úsmeváci, mladí z CDR a sprievodcovia. Na základe vzájomných sympatií si potom jeden druhého „nájdete“. Nemusí to výsť na prvý krát. Základom je obojstranné porozumenie.

6. KROK

Vašu spoločnú cestu začnete v Centre pre deti a rodiny, kde si spolu nastavíme pravidlá stretnutí. Je dôležité aby sme na začiatku všetky tri strany spolupracovali a pomáhali si. Potom si už aktivity s mladým plánujete vy. Prvého pol roka sa vyžaduje stretnutie aspoň raz za dva týždne. Naďalej ti budú k dispozícii supervízie a skupinové stretnutia sprievodcov.

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Kontaktujte nás

Regionálni koordinátori dobrovoľníctva:
Bratislavský kraj – Mária Vrábliková,
Trnavský kraj – Sabína Starychová,
Nitriansky kraj – Božena Hajdáková,
Trenčiansky kraj – Lucia Krajčíková,
Žilinský kraj – Boris Pták,
Banskobystrický kraj – Michaela Kiššová,
Východné Slovensko – Martin Macej,