Я студент з України і мені потрібна допомога

Rodinná konferencia

Stretnutie
rodinného kruhu

Unikátny a pritom veľmi prirodzený spôsob iniciácie a zapojenia rodiny, príbuzných a iných blízkych a dôležitých osôb ohrozeného dieťaťa do plánovania a riešenia nepriaznivej životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny.

Zvyčajne si rodiny svoje ťažkosti dokážu vyriešiť vlastnými silami a zužitkovať zdroje v rámci svojej sociálnej siete. Je však i mnoho rodín, ktoré majú ochromené svoje fungovanie a s náročnými životnými situáciami si bez podpory a pomoci zvonka nevedia poradiť. 

Vzťahy v rodine

Vzťahy sú to najcennejšie, čo máme. Rodinné väzby sú v našich osobných príbehoch najkľúčovejšie, ale aj najzraniteľnejšie.

Sme vzťahové bytosti a potrebujeme fungovať vo vzťahoch… Ako hovorí ozajstný znalec detskej duše majster Milan Rúfus: Čo ľudia pokazili, len ľudia môžu napraviť,… Veľa vecí sa v živote človeka pokazí…uzdravenie prichádza vždy cez vzťah. Cez vzťahy sa uzdravujú naše traumy, naše zranenia, naše úzkosti, strachy a žiale.

Pomôžme ľuďom, ktorí v nich nevedia fungovať a nemajú schopnosť vypýtať si pri riešení svojich ťažkostí od svojho okolia potrebnú pomoc a podporu. Neponúkajme vlastné riešenia.. Ponúknime rodine, ktorá sa nevie pohnúť z miesta príležitosť obnoviť svoje vzťahy, rodinné väzby, posilniť ich rodinu a získať konkrétnu pomoc od tých, ktorý im reálne potrebnú pomoc poskytnúť môžu.

Ponúknime im zorganizovať stretnutie ich rodinného kruhu.

Čo je to stretnutie rodinného kruhu (SRK)?

Stretnutie kruhu ľudí, ktorí sú prepojení so životom danej rodiny – v jeden deň na jednom mieste s jedným cieľom – hľadať to najlepšie riešenie pre deti a ich rodinu, sa stretávajú príbuzní, priatelia, kamaráti, či známi zo susedstva alebo farnosti, jednoducho všetky blízke osoby ohrozeného dieťaťa a jeho rodiny spoločne so všetkými profesionálmi, ktorí sú so životom dieťaťa alebo rodiny nejako prepojení (učitelia, lekári, prípadový a terénny sociálny pracovník, psychológ, akýkoľvek odborník, ktorý je do života dieťaťa a jeho rodiny zaangažovaný).

Príprava

Samotnému stretnutiu nevyhnutne predchádza intenzívny overený a štruktúrovaný proces prípravy. Dobrá príprava všetkých pozvaných a zúčastnených osôb je kľúčovou fázou procesu a rozhoduje o úspešnosti stretnutia. Preto sa vyhľadávaniu, sieťovaniu a dôslednej príprave všetkých blízkych osôb dieťaťa a na jeho živote zaangažovaných profesionálov cielene venuje odborne pripravený koordinátor SRK.

SRK je:

 • priestor pre ziniciovanie, zmobilizovanie a účinné využitie zdrojov rodiny a komunity
 • zodpovedný spôsob ako urobiť dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní ďalší život rodiny
 • cesta, ktorá uzdravuje a buduje vzťahy, podporuje pocit spolupatričnosti, posilňuje rodiny, prepája dostupné možnosti, mobilizuje sily
 • dôsledné hľadanie najlepšieho riešenia aktuálnej situácie dieťaťa
 • mostom medzi svetom rodiny a svetom systému

Kedy využiť SRK:

 • Kedykoľvek ide o záležitosti dieťaťa a rodiny, v ktorých je potrebné urobiť plán a prijať rozhodnutie. 
 • Keď treba zaktivizovať rodinu
 • Keď je potrebné urobiť nejaké rozhodnutie ohľadom dieťaťa a jeho rodiny
 • Keď treba urobiť plán pre dieťa a jeho rodinu

Ako rodinné konferencie fungujú na Slovensku

Na Slovensku model Stretnutí rodinného kruhu funguje od roku 2007. Našimi inšpirátormi, koučmi a mentormi boli a stále sú odborníci zo zahraničia, ktorí boli pri zrode konferencií rodinných skupín vo svojich krajinách – najmä Rob Van Pagee z Eigen Kracht, Holandsko a Marilyn Taylor z Daybreak vo Veľkej Británii.

Za 16 rokov existencie členovia odborného tímu Úsmevu ako dar (ÚaD) vyškolili a metodicky viedli 30 koordinátorov, vďaka ktorým sme doteraz mohli zrealizovať Stretnutia rodinného kruhu pre 330 rodín.

Viac o rodinných konferenciách

Rodinná konferencia – STRETNUTIE RODINNÉHO KRUHU (SRK) je unikátny a pritom veľmi prirodzený spôsob iniciácie a zapojenia rodiny, príbuzných a iných blízkych a dôležitých osôb ohrozeného dieťaťa do plánovania a riešenia nepriaznivej životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny.

SRK je:
 • Uzdravujúci Proces Posilnenia rodiny a Podpory Participácie v živote dieťaťa dôležitých osôb – príbuzných, priateľov i profesionálov
 • Potvrdzujúci Pocit spoluPatričnosti
 • Prepájajúci dostupné možnosti Potrebnej Pomoci rodine
 • Napĺňajúci Potreby
 • Prinášajúci pocit satisfakcie príbuzným, priateľom ako aj zapojeným profesionálom.
Podrobne o SRK

Zapojením širokej rodiny, príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa iniciujeme v prvom kroku prirodzené zdroje rodiny, posilňujeme rodinné väzby a pocit spolupatričnosti, podporujeme rodinu žiť dôstojný život v jej prirodzených funkciách v jej prirodzených vzťahoch a komunite, ktorá ju obklopuje a ponechávame zodpovednosť za riešenie situácie na rodine a jej blízkych. Až vtedy, ak sa široká rodina a jej blízki ľudia nedokážu zmobilizovať k vytvoreniu bezpečného a komplexného plánu riešenia (za podpory všetkých dostupných zdrojov v sociálnom, školskom či zdravotníckom systéme) a situáciu nedokážu svojpomocne riešiť, prevezme iniciatívu pri vytvorení plánu riešenia situácie dieťaťa orgán sociálnoprávnej ochrany detí (SPOD), ktorý má mandát štátu chrániť práva a záujmy dieťaťa v tímovej spolupráci s rodinou, blízkymi osobami dieťaťa a ostatnými profesionálmi.

Opakovane sa presviedčame, že široká rodina a jej komunita má silu hľadať, poznávať a nachádzať riešenia i veľmi náročných situácii v živote, ak má primeranú podporu poskytnutú včas.

Včas je, keď sa rodina cíti neisto, má obavy a potrebu klásť otázky a dostať informácie.

Podporiť rodinu znamená poskytnúť jej potrebné informácie a dostupné možnosti, v úcte a rešpekte jej pomôcť hľadať odpovede na otázky, ktoré život priniesol a poskytnúť jej priestor prijať slobodné a zodpovedné rozhodnutie.

Samotnému stretnutiu nevyhnutne predchádza intenzívny overený a štruktúrovaný proces prípravy. Dobrá príprava všetkých pozvaných a zúčastnených osôb je kľúčovou fázou procesu a rozhoduje o úspešnosti stretnutia. Preto sa vyhľadávaniu, sieťovaniu a dôslednej príprave všetkých blízkych osôb dieťaťa a na jeho živote zaangažovaných profesionálov cielene venuje odborne pripravený koordinátor SRK. Ten je od rozhodovacích kompetencii systému sociálnoprávnej ochrany dieťaťa nezávislý, nemá mandát riešiť prípad a rozhodovať o budúcnosti dieťaťa. Jeho nezávislosť mu dáva priestor a možnosti čo najefektívnejšie zmobilizovať, prepojiť a zužitkovať potenciál a zdroje všetkých na živote dieťaťa zaangažovaných osôb pri hľadaní najlepšieho záujmu ohrozeného dieťaťa a pri plánovaní riešenia jeho aktuálnej životnej situácie.

Filozofia rodinnej konferencie

Vychádza z prirodzených potrieb človeka a jeho túžby patriť do rodiny, ktorá mu dáva pocit istoty, súdržnosti, spolupatričnosti a životnej perspektívy. Ak je takýto vlastný prirodzený potenciál narušený, vtedy prichádza čas pre Stretnutie rodinného kruhu ako staronový prístup riešenia problémov aktivizujúci vlastné kapacity a prirodzené zdroje rodiny.

 Rodina má právo na potrebné informácie, ktoré je pomôžu hľadať odpovede na otázky, ktoré život priniesol a na základe dostupných možností prijať slobodné a zodpovedné rozhodnutie ohľadom budúcnosti svojej rodiny
• Rodina a jej blízki vedia, čo dieťa skutočne potrebuje a aké riešenie je pre neho dobré. Ak rodina cíti rešpekt a dostáva primeranú podporu obvykle je schopná revitalizovať svoje sily a postarať sa o dieťa vo svojom strede.

Dôvody usporiadania SRK
 • zachovanie, nadviazanie, zintenzívnenie vyživujúcich väzieb pre dieťa
 • prevencia vyňatia dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia
 • riešenie rodičovských konfliktov, ktoré poškodzujú dieťa
 • bezpečné umiestnenie dieťaťa, ochrana dieťaťa
 • podpora vzťahov medzi náhradným prostredím pre dieťa a jeho biologickou rodinou
 • podpora bezpečného návratu dieťaťa do pôvodnej rodiny
 • podpora a pomoc rodine s výchovou detí
 • zabezpečenie adekvátneho bývania rodine
 • rozvoj rodičovských zručností
 • riešenie domáceho násilia
 • prevencia a riešenie školských problémov – vzdelávacie a výchovné poruchy správania, šikana, záškoláctvo, prevencia závislostí
 • problémové správanie, vzťahové problémy v rodinnom prostredí
 • náhle zdravotné problémy v rodine
 • príprava rodiny na návrat člena rodiny z inštitucionálnej starostlivosti (výkon trestu rodiča, návrat dieťaťa z reedukačného zariadenia, …)
Kto dáva podnet na SRK?

Podnet na uskutočnenie rodinnej konferencie – Stretnutia rodinného kruhu môže navrhnúť ktokoľvek, kto pozná aktuálnu nepriaznivú situáciu dieťaťa a záleží mu na jeho budúcnosti.
Ktokoľvek, kto spolupracuje s rodinou dieťaťa, či už je to sociálny pracovník SPOD, samosprávy, zariadenia, každý, kto vníma náročnú životnú situáciu dieťaťa a jeho rodiny, napr. člen rodiny, lekár, učiteľ dieťaťa, rodinný známy, sused… stačí, ak sa telefonicky, mailom písomne alebo osobne obráti na Spoločnosť Úsmev ako dar (www.usmev.sk), ktorá zrealizuje celý proces so skúsenými vyškolenými certifikovanými koordinátormi SRK.

Ako proces realizácie rodinného kruhu prebieha?

1. Prijatie podnetu na realizáciu SRK (navrhovateľ vyplní krátky formulár, ktorý dostane k dispozícii cez koordinátora SRK v Spoločnosti Úsmev ako dar.
2. Príprava procesu Stretnutia rodinného kruhu – nezávislý koordinátor vyhľadá a kontaktuje všetky blízke osoby dieťaťa, osloví kompetentných profesionálov -sociálnych pracovníkov a iných odborníkov. S každou osobou pripravovaného rodinného kruhu (vrátane detí) zrealizuje špecifické individuálne prípravné stretnutia.
3. Stretnutie rodinného kruhu – samotné stretnutie rodinného kruhu má 3 časti:

I. Poskytnutie informácií – stretnutie rodiny a jej blízkych osôb s pozvanými profesionálmi zaangažovanými na živote dieťaťa a jeho rodiny- pozvaní profesionáli objasnia čo vnímajú ako ohrozenie dieťaťa v aktuálnej situácii rodiny a dôsledky neriešenia situácie. Prípadový sociálny pracovník zadefinuje minimálne požiadavky, ktoré musí plán rodinného kruhu obsahovať, aby sa pre dieťa zaistilo adekvátne a bezpečné riešenie. Tieto požiadavky musia byť naplnené, aby plán mohol byť kompetentným sociálnym pracovníkom legitímne prijatý ako záväzný spoločný plán riešenia situácie dieťaťa.
II. Dôverný čas pre rodinu a blízke osoby dieťaťa– kľúčová časť Stretnutia rodinného kruhu, kedy členovia rodinnej sociálnej siete spoločne, na základe porozumenia potrieb dieťaťa, vytvárajú konkrétny a komplexný plán riešenia problému a spoločne si rozdeľujú úlohy.
III. Prijatie plánu – prípadový sociálny pracovník a koordinátor sa vracajú do rodinného kruhu, ktorý im predstaví svoj plán riešenia a v prípade, že zohľadňuje požiadavky bezpečia dieťaťa a zahŕňa podmienky sociálnoprávnej ochrany, sociálny pracovník plán odsúhlasí ako záväzný a pre dieťa určujúci

4. Uskutočnenie plánu – rodina a blízke osoby realizujú jednotlivé úlohy, ktoré na seba prevzali, časť úloh môže byť plánom delegovaná na profesionálov. V pláne je stanovený spôsob evaluácie a monitoringu jeho plnenia podľa požiadaviek SPOD.

5. Hodnotiaci proces – rodinný kruh sa po istom čase opäť stretáva, aby vyhodnotil zrealizované kroky a posilnil svoju motiváciu pokračovať v stanovenom pláne, v prípade potreby ho spoločne korigoval.

O tom, ako vyzerá príprava a samotné stretnutie sa dozviete z filmu (link TU)

Z čoho vychádza Stretnutie rodinného kruhu?

Rodinná konferencia – Stretnutie rodinného kruhu ako prirodzený model práce s rodinou je postavený na tradičných hodnotách, ako je sila rodiny, rodinných väzieb a spoločnej histórie a vychádza zo zaužívaného modelu rodinných konferencií, vo svete známych ako Family Group Conferences (FGC) – Konferencie rodinných skupín alebo Rodinné skupinové konferencie, ktoré fungujú vo svete už takmer 30 rokov.

Začalo sa to na Novom Zélande v roku 1989, keď sa uskutočnila prvá konferencia rodinných skupín. Predchádzala jej dlhodobá nespokojnosť pôvodných maorských obyvateľov s poskytovanou sociálnou starostlivosťou, keď neboli zapojení do plánovania riešenia problému, boli vylučovaní z rozhodovacieho procesu, cítili výraznú pozíciu moci sociálneho pracovníka, vďaka čomu zostávali v odpore a pasivite. Domorodé obyvateľstvo dôrazne žiadalo dať rodine možnosť riešiť problém, ktorý zasahuje do života dieťaťa, vlastnými zdrojmi ešte pred tým, ako do autonómie rodiny zasiahne štátny sociálny systém.

Tento model kopírujúci princípy tradičnej rodinnej rady sa za 30 rokov rozšíril na všetky kontinenty; v niektorých regiónoch Európy a v USA je dokonca možnosť usporiadať konferenciu rodinných skupín rodine ponúknutá ako zákonné právo pred intervenciou sociálneho systému (Holandsko, Veľká Británia, niektoré štáty USA).

SRK na Slovensku

Napriek pôvodnému názvu modelu – Konferencia rodinných skupín alebo Rodinná skupinová konferencia (Family group conference / FGC) – sme sa na Slovensku rozhodli používať výraz Stretnutie rodinného kruhu, ktorý jednoznačne vystihuje podstatu a filozofiu rodinných konferencií.

V roku 2017 sa nám podarilo do pripravovanej novely zákona o SPOD a SK č. 305/2005 SPOaSK presadiť zapracovanie princípov modelu ako spôsobu zapojenia širokej rodiny a iných blízkych osôb do plánovania a rozhodovania pre dieťa, čo dovtedy nebolo pre nás zaužívanou praxou a sociálny pracovník rozhodoval a plánoval zvyčajne individuálne, s kolegami, či inými profesionálmi, bez zapojenia širokej rodiny a prirodzenej podpornej siete rodiny. Tento krok prináša podmienky pre naplnenie mandátu podporných Centier pre dieťa a rodinu. Novela zákona je platná od apríla 2018.

Niekoľko zaujímavých čísiel z histórie rodinných konferencií - Stretnutí rodinného kruhu na Slovensku...
 • 82% rodín, ktorým bolo Stretnutie rodinného kruhu (SRK) ponúknuté zorganizovať, sa dokázalo v procese prípravy stretnutia zmobilizovať a stretnúť sa s cieľom prípravy vlastného plánu riešenia
 • V 92% prípadoch bol plán, vytvorený na Stretnutí rodinného kruhu, potvrdený a schválený sociálnym pracovníkom zodpovedným za vedenie prípadu rodiny ako záväzný spoločný plán riešenia – teda úspešnosť Stretnutí rodinného kruhu môžeme vyhodnotiť ako 92%
 • V 95% sa stretnutí zúčastnili aj starí rodičia, strýkovia, ujovia a tety, bratranci, sesternice, krstní rodičia a ďalší príbuzní dieťaťa
 • 63% úloh dohodnutých počas fázy vytvárania plánu si členovia rodiny dokázali zrealizovať svojpomocne, len v 37 % potrebovali rodiny k realizácii svojho plánu riešenia pomoc profesionálov
 • 86% členov rodiny vnímalo Stretnutie rodinného kruhu ako „dobrú“ až „veľmi dobrú“ skúsenosť a odporučilo by ju ďalším rodinám
 • 93% členov rodiny sa cítilo byť skutočne vypočutí a vnímali, že ich v procese stretnutie rodinného kruhu aj zaangažovaní profesionáli „brali vážne“
 • 87% rodičov sa vyjadruje, že prostredníctvom rodinnej konferencie – Stretnutia rodinného kruhu získali väčšiu pomoc od širokej rodiny
 • 89% rodičov a detí sa vyjadrilo, že po Stretnutí rodinného kruhu dostali väčšiu podporu zo strany sociálneho pracovníka (oproti porovnávacej vzorke rodín, ktoré nemali skúsenosť s rodinnou konferenciou, kde podporu sociálneho pracovníka pociťovalo len 47%)
 • 94% rodičov bolo so „svojimi“ koordinátormi veľmi spokojní
 • 76% respondentov z radov sociálnych pracovníkov uviedlo, že rodina vypracovala lepší plán ako by navrhol samotný sociálny pracovník
 • 89% sociálnych pracovníkov chce vo svojej praxi využívať potenciál Stretnutí rodinného kruhu napriek viacerým nevýhodám, ktoré z ich pohľadu má
 • Podiel detí vrátených do rodiny po zrealizovaní rodinnej konferencie – Stretnutí rodinného kruhu je 71% (v porovnaní s 28% podielom detí vrátených do rodiny pri využití tradičných postupov sociálnej práce
 • Podiel detí vrátených do rodiny cez proces rodinnej konferencie – Stretnutia rodinného kruhu je v sledovanom období viac ako 2,5 násobná.

Zdroj: MIKLOŠKOVÁ, M., 2017. Vývoj situácie ohrozených detí na Slovensku v rokoch 2006 – 2016 a úloha Stretnutia rodinného kruhu pri sanácii rodiny. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2017, 173 s.

Podporné faktory procesu rodinnej konferencie - Stretnutia rodinného kruhu a spätné väzby od účastníkov stretnutia
 • Zlepšenie vzťahov v rodine, uvoľnenie napätia 
  „Kedysi ma odsudzovali a stále niečo vyčítali, teraz akoby to už chápali inak a stoja pri mne, aby som to zvládla, neviem, čo by som bez nich robila.“ 
 • Lepšie porozumenie problému ohrozujúcemu dieťa a jeho súvislostiam
  „Bála som sa, že mi dieťa kedykoľvek zase vezmú. Že čakajú len na nejakú chybu. Nevedela som, že mi fakt chcú pomôcť.“
 • Zaangažovanie, iniciovanie širokej podpornej siete rodiny
  „Aj finančne mi to pomáha, vždy, keď prídu na návštevu, ako sľúbili, vždy aj donesú nákup – ktorý nesľúbili…“
 • Znovu napojenie sa na predošlé podporné vzťahy alebo vytvorenie nových
  „Konečne som našla niekoho, ktorý ma prijíma takú aká som. Verí mi. Mám zase chuť to dokázať…“
 • Potvrdenie sebahodnoty členov rodiny
  „ Rozprávali sa so mnou tak, ako medzi sebou, nikto na mňa neukazoval prstom.“
 • Potvrdenie spolupatričnosti členov rodiny k širšiemu rodinnému systému
  „Viem, že mi naši vždy chceli pomôcť, ale oni sami nevedeli ako, takto pochopili ako, čo treba urobiť a spojili sa s tými, ktorí to vedia urobiť. A už nie sú takí bezmocní.“
 • Možnosť aktívne vstupovať do plánovania pre dieťa a rodinu
  „Myslel som, že nás volajú, aby sme urobili niečo, čo si na nás nachystali, nerátal som, že nič nepripravili naplánovali dopredu, že naozaj si môžeme zvoliť celkom vlastné riešenia.“
 • Možnosť pomenovať svoje emócie, pocity, obavy, nádeje
  „Tak dlho sme potrebovali hovoriť si o všetkých tých hnevoch a citoch, nechápem, že sme to už dávno neurobili, tak sme to všetci potrebovali.“
 • „Pomenované veci prestávajú mať deštruktívnu silu“
  „Najhoršie bolo, že som vedela, že všetci to vedia, ale všetci sa tvárili, že to nevedia a konečne nemusím mať hrču v bruchu, a nemusím sa tváriť, že sa nič nedeje.“
 • Potvrdenie rodičovskej role v živote svojich detí
  „Rozprávali so mnou ako by som stále bola mama, nehovorili o mne ako o nejakej, čo zlyhala, hovorili ´Vaše deti vás potrebujú´.“
 • Porozumenie rodiny potrebám svojho dieťaťa
  „Konečne chápem, prečo sme sa stále hádali, už rozumiem, čo mi stále tým trucovaním chcela povedať.“
 • Prítomnosť dieťaťa na rozhodovaní, zaistenie veku primeraného porozumenia
  „Chcela som tam byť, lebo tam boli všetci moji blízki a ja som chcela počuť, o čom sa rozprávajú spolu.“
 • Dieťa pozná svoje korene, vie, kam patrí
  „Už viem, na koho sa naozaj môžem spoľahnúť, kto bude pri mne vždy stáť.“
 • Zvýšenie dôvery voči profesionálom
  „Neverila som, že nám naozaj chcú vrátiť deti, stále som si myslela, že to ma len tak upokojujú a aj tak si urobia po svojom.“
 • Pocit akceptácie, prijatia rodiny zo strany jednotlivých subjektov systému aj s jej špecifikami
  „Vôbec sa nečudovala a nehíkala, hovorila so mnou, akoby tomu úplne rozumela a nepripadalo jej to nevhodné.“

  Zdroj: MIKLOŠKOVÁ, M., 2016. Stretnutia rodinného kruhu – Family Group Conferences. 2016. Spoločnosť Úsmev ako dar – detašované pracovisko VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 2016. 103 p. ISBN 978-80-970879-7-5

Ako vnímajú profesionáli - sociálni pracovníci prínosy Stretnutí rodinného kruhu pre dieťa
 • Stretnutie rodinného kruhu poskytuje dlhodobú prevenciu ohrozenia dieťaťa – zvyšuje povedomie o nebezpečenstve a ohrození pre dieťa v rámci širokej rodiny a komunity.
 •  Chráni dieťa búraním tabu a rodinných tajomstiev, eliminuje manipuláciu a účelovo nečitateľné dieťa poškodzujúce stratégie. Stretnutie rodinného kruhu vytvára priestor komunikovať aj o háklivých otázkach, v pravde, ktorá oslobodzuje, využíva princíp „všetci vedia všetko“.
 • Dieťa získava potrebný priestor pre lepšie pochopenie udalostí a súvislostí v jeho živote, spracovanie a vyjadrenie svojich pocitov, potrieb a očakávaní („pomenované veci prestávajú mať deštruktívnu silu“).
 • Posilňuje sebahodnotu a identitu dieťaťa – pocit prijatia svojej rodiny zo strany profesionálov aj s jej špecifikami.
 • Dieťa zostáva v bezpečnom strede kruhu všetkých svojich ľudí, pre dieťa je vždy prínosom, ak sú vzťahy medzi „jeho” dospelými dobré.
 • Zachováva kontinuitu v živote dieťaťa.
 • Dieťa zostáva v spojení s blízkymi osobami i v prípade nutného vyňatia z rodiny, dostáva sa mu dostatočného emocionálneho sýtenia aj počas vyňatia a umiestnenia do inštitucionálnej starostlivosti.
 • Po uskutočnení Stretnutia rodinného kruhu je vyššie percento detí umiestňované do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) dieťaťu blízkych osôb. Spoločné rozhodnutie rodinného systému posilňuje členov rodiny prevziať niektoré úlohy v starostlivosti o dieťa, alebo aj celkovú starostlivosť o dieťa.
 • Uvoľnenie napätia medzi dieťaťom a rodičmi.
 • Zvýšenie porozumenia rodičov voči svojmu dieťaťu – spoločné vyladenie sa.
 • Zvýšenie dôvery voči dospelým, ktorí sú do situácie dieťaťa zapojení.
 • Zaangažovanie dieťaťa do procesu plánovania a rozhodovania – zaistenie veku primeraného porozumenia situácie.

Zdroj: MIKLOŠKOVÁ, M., 2017. Vývoj situácie ohrozených detí na Slovensku v rokoch 2006 – 2016 a úloha Stretnutia rodinného kruhu pri sanácii rodiny. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2017, 173 s.

Spätné väzby profesionálov - sociálnych pracovníkov
 • „Je veľa možností ako prijímať rozhodnutia. Pre mňa je dôležitý proces, akým sa toto rozhodovanie deje. Stretnutie rodinného kruhu bolo veľmi odlišné od množstva stretnutí, ktorých som sa dovtedy zúčastnila. Široká rodina dostala zodpovednosť a moc ovplyvniť riešenie svojej situácie.“ 
 •  „Vďaka tejto metóde vzniká náhľad na rodinu z iného uhla – predostrú sa nové skutočnosti, o ktorých by sme sa prostredníctvom spisových materiálov nikdy nedozvedeli.“
 • „Pomáha to lepšie sa vžiť do problémov danej rodiny, ale hlavne touto formou podnietiť rodinu k tomu, aby s podporou, ktorú takto získala, nabrala novú silu hľadať riešenie problému“.
 • „Situácie v sociálno-právnej ochrane detí vedú často rodiny a aj profesionálov k zažívaniu pocitov, akými sú chaos, zneistenie, oslabenie, často sme mimo „kontroly“ nad situáciou. Je to záležitosť dôvery – veľký skok v doterajšej praxi – požiadať obe strany, aby pracovali spoločne a dobrovoľne – v rámci Stretnutia rodinného kruhu. Je to často o navrátení dôvery a Stretnutia rodinného kruhu to robia.“

Aktuality

Stále prebieha nábor koordinátorov stretnutia rodinného kruhu

Stále prebieha nábor koordinátorov stretnutia rodinného kruhu

SRK je stretnutie kruhu ľudí, ktorí sú prepojení so životom danej rodiny v núdzi. V jeden deň, na jednom mieste, s jedným cieľom – hľadať to najlepšie riešenie pre deti a ich rodinu. Stretávajú sa príbuzní, priatelia, kamaráti, či známi zo susedstva alebo farnosti,...

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti zorganizovať rodinnú konferenciu – Stretnutie rodinného kruhu pre rodinu, ktorú máte vo svojej starostlivosti, neváhajte nás kontaktovať.