Я студент з України і мені потрібна допомога

Odlúčenie od svojich blízkych predstavuje pre deti enormnú vzťahovú traumu. Obzvlášť závažné sú situácie, keď sa rodiny o svoje deti chcú naďalej starať, ale z rôznych príčin to nedokážu. Takéto rodiny potrebujú adresnú pomoc a dlhodobé sprevádzanie pri riešení svojej náročnej životnej situácie.

Veľký potenciál pri riešení akútnych životných situácii a zabráneniu vyňatia dieťaťa má práve konferenčný model Stretnutí rodinného kruhu. Ide o mobilizáciu blízkych aj vzdialených príbuzných ohrozeného dieťaťa a spoločné hľadanie riešenia.

„Vo svete ide o zaužívaný model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať a zaktivizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa. Tento spôsob práce so širokou rodinou a inými do života dieťaťa zaangažovanými ľuďmi vychádza z predpokladu, že rodina často vie nájsť riešenia svojej náročnej situácie sama, avšak potrebuje podporu, nasmerovanie a účinne nastavenú pomoc, ktorá zodpovedá konkrétne ich potrebám, “ hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar.

V situácii, keď sú zariadenia náhradnej starostlivosti na Slovensku plné a v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy a krízové centrá) vyrastá bez rodičov viac ako 5 000 detí, je cieľom týchto stretnutí to, aby dieťa nebolo vyňaté z rodiny alebo aby sa do rodiny vrátilo. SKR-y sa v tomto ukázali ako jeden z najúčinnejších nástrojov s úspešnosťou viac ako 92 %.

Spoločnosť Úsmev ako dar priniesla tento unikátny a účinný model sociálnej práce na Slovensko v roku 2006. Odvtedy Stretnutia rodinného kruhu pri práci s ohrozenými rodinami účinne využíva vďaka praktickým skúsenostiam interných zamestnancov, ale aj aktívnej participácii na rozpracovaní modelu v európskom i slovenskom kontexte. Tento efektívny konferenčný spôsob práce spoločne s ďalšími aktérmi implementačného procesu integruje do systému SPODaSK a svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ďalším špecialistom – koordinátorom SRK prostredníctvom akreditovaného vzdelávania. Za 16 rokov zorganizovali naši koordinátori viac ako 400 úspešných stretnutí.

V apríli 2023 sa uskutočnil Slávnostný galavečer pri príležitosti odovzdávania osvedčení z akreditovaného výcviku koordinácie a facilitácie stretnutí rodinného kruhu.

17 účastníkov úspešne absolvovalo 130 hodín výcviku, ktorého sa zúčastňovali od novembra 2022. Súčasťou výcviku boli aj metodické stretnutia, ktorých cieľom bolo prezentovanie skúseností a výstupov doterajšieho implementačného procesu od kolegov z úradov a CDR, ktorí tento vysoko účinný spôsob práce s ohrozenou rodinou aktívne využívajú a integrujú do procesu práce s ohrozenými rodinami

„Podmienky na akreditované vzdelávanie koordinátorov boli tento rok priaznivejšie ako v roku 2021. Výcviky už nie sú  limitované covid opatreniami a účastníci majú dispozícii kolegiálnu podporu koordinátorov z CDR, ktorí sú už druhý rok v praxi a od ktorých mohli noví koordinátori odpozorovať priebeh prípravy a realizáciu stretnutí rodinného kruhu. Nezanedbateľná bola podpora starších, nezávislých koordinátorov, ktorí už dlhé roky koordinujú SRKy v rámci Úsmevu ako dar. Toto všetko, spolu s teoretickou časťou vzdelávania, odborným sprevádzaním, supervíziou celého procesu a v neposlednom rade so silnou vnútornou motiváciou účastníkov vzdelávania im umožnilo dobre sa pripraviť na profesionálny výkon koordinácie SRKov,“ hovorí Stanislav Kret, hlavný metodik akretidovaného výcviku stretnutí rodinného kruhu.

Účastníci týchto stretnutí získali všetky potrebné informácie k naštartovaniu dobrej tímovej spolupráce v pokračujúcom implementačnom procese, ale aj priestor k živej diskusii a adresnej výmene praktických skúseností pri zavádzaní konferenčného modelu práce do systému SPODaSK formou Stretnutí rodinného kruhu, prípadových konferencii i ďalších možnostiach dostupných pri riešení konkrétnych prípadov v agende SPODaSK

„Z môjho pohľadu bol tento akreditovaný výcvik cenným prínosom pre mňa aj pre školiacich sa účastníkov. Metodicky a organizačne bol veľmi dobre zvládnutý. Prechod medzi jednotlivými fázami bol plynulý a z môjho pohľadu sme vyškolili veľmi šikovných koordinátorov SRK. Tento výcvik ma len viac utvrdil v tom, že SRKy sú v dnešnej dobe dôležité a verím, že kruh našich koordinátorov sa bude naďalej rozširovať,“ tvrdí Lada Petkovská, akreditovaná koordinátorka výcviku Stretnutí rodinného kruhu.

„Že chcem absolvovať tento výcvik som sa rozhodla už pre dvomi rokmi, keď nám na školení sociálnych pracovníkov Úsmeváci predstavili tento projekt. Sociálna práca pre mňa znamená poslanie a tento výcvik len utvrdil moje rozhodnutie. Prednášali a školili nás ľudia, ktorí majú srdce na správnom mieste a svoju prácu tiež vnímajú ako poslanie. Spoznala som správnych ľudí a super kolegov a získala nové priateľstvá. Rozšírila som si vedomosti a pracovné zručnosti, ďakujem za príležitosť rásť profesionálne aj ľudsky. Z celého výcviku ,ktorý je perfektne zorganizovaný, mám výborný pocit, za ktorý vďačím ľuďom, ktorí ho realizujú. V porovnaní s pozíciou sociálnej pracovníčky mi pozícia koordinátorky SRK vyhovuje oveľa viac, pretože som bližšie k ľuďom, som flexibilnejšia a mám viac možností pri hľadaní pomoci a pomáhaní ľuďom. Ešte raz ďakujem a teším sa ďalšiu spoluprácu,“ hovorí Marcela Cigánková, jedna z absolventiek výcviku.

SRK-y menia kvalitu života detí, ich rodín, ale aj kvalitu výkonu opatrení SPODaSK. Ukázali sa ako jeden z najúčinnejších nástrojov podpory a posilnenia širokého rodinného systému. Je nám cťou, že môžeme byť spoločne súčasťou kreovania systému, kde má praktické zapojenie rodiny s odborným doprovodom už svoje nespochybniteľné miesto.

Na tejto vzácnej udalosti sme neodovzdávali len certifikáty. Uctili sme si aj riaditeľov a zamestnancov Centier pre deti a rodiny, ktorí ako prví začali implementovať SRKy v rámci práce s deťmi v CDR:

 • CDR Veľké Kapušany
 • CDR Remetské Hámre
 • CDR Sabinov
 • CDR Poprad
 • CDR Martin
 • CDR Myjava
 • CDR Holíč
 • CDR BA – Röntgenová
 • CDR Trenčín
 • CDR Topoľčany

Ďakujeme aj riaditeľom, ktorí sa pridali do 2. fázy implementačného procesu konferenčného modelu práce s rodinou a vytvorili pracovnú pozíciu interných koordinátorov SRK vo svojom zariadení, ktorí boli pripravovaní v akreditovanom vzdelávaní MŠ SR a aktuálne ukončili svoju odbornú prípravu na plnohodnotný výkon práce koordinátora SRK. :

 • CDR Košice – Uralská
 • CDR Dobšiná
 • CDR Svidník
 • CDR Ružomberok
 • CDR Liptovský Hrádok
 • CDR Istebné
 • CDR Hriňová
 • CDR Bytča
 • CDR Zlatovce
 • CDR Kolíňany
 • CDR Žitavce
 • CDR Kolárovo

Poďakovať je treba aj certifikovaným lektorom – mentorom akreditovaného výcviku:

 • Stanislav Kret
 • Michaela Brunclíkova
 • Monika Szatványiová
 • Jaroslav Kilian
 • Ľudmila Maitnerová

Veľmi si ceníme aj skúsených koordinátorov SRK, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a boli kolegiálnou oporou a podporou účastníkom výcviku:

 • Mgr. Jana Drenčenyová z CDR Poprad
 • Mgr. Jana Olejárová z CDR Sabinov
 • Mgr. Sylvia Čeplíková z CDR V.Kapušany
 • Mgr. Lucia Ollerová z CDR Remetské Hámre
 • Mgr. Lada Peťkovská z CDR Myjava
 • Mgr. Ivan Hanajík z CDR Martin

A hlavne gratulujeme novým certifikovaným koordinátorom SRK:

 • Katarína Adamcová z CDR Bytča
 • Zuzana Banášová z CDR Kolíňany
 • Marcela Cigánková z CDR Myjava
 • Mária Floriánová z CDR Košice – Uralská
 • Veronika Horváth-Tanka z CDR Kolárovo
 • Tetiana Lembei z CDR Remetské Hámre
 • Adriana Lukáčová z CDR Liptovský Hrádok
 • Štefan Macko z CDR Dobšiná
 • Monika Melicherčíková z CDR Hriňová
 • Michal Mikita z CDR Svidník
 • Štefan Ondriga z CDR Ružomberok
 • Andrea Skruteková z CDR Trenčín Zlatovce
 • Mária Sochová z CDR Istebné
 • Vladimír Spišák z CDR Sabinov
 • Božena Šípošová  zCDR Žitavce
 • Júlia Tomečková z CDR Holíč
 • Vivien Tóthová z CDR Veľké Kapušany

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.