Я студент з України і мені потрібна допомога

čo robíme

Pomáhame deťom

v centrách pre deti a rodiny

Pripravujeme pre ne podujatia a podporujeme ich rozvoj

Anjelský program

letne pobyty 2012 012

Je to dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program, zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v Centrách pre deti a rodiny (bývalých detských domovoch), v náhradných rodinách, ale tiež na spoluprácu s deťmi z biologických rodín. Realizuje sa formou pravidelných stretnutí dobrovoľníkov s deťmi, tzv. anjelských návštev. Stretnutia prebiehajú buď priamo v centrách pre deti a rodiny alebo mimo nich – na víkendových alebo viacdňových rozvojových vzdelávacích pobytoch.

Anjel (dobrovoľník) zohráva v živote dieťaťa podpornú rolu. Je jeho dobrým kamarátom, spoľahlivým dôverníkom, oporou či radcom. Pomáha mu v ťažkých chvíľach, naviguje ho tým správnym smerom pri dôležitých rozhodnutiach a zároveň s ním zdieľa radostné okamihy života.

Ak sa staneš dobrovoľníkom, ktorý je našim anjelom, máš viacero možností:

  • môžeš chodiť za jedným dieťaťom alebo za skupinou detí z Centra pre deti a rodiny a pomôcť im tráviť čas zmysluplne; zameriaš sa na individuálny prístup alebo kolektívny rozvoj vzájomných vzťahov,
  • po zaškolení môžeš chodiť pomáhať do takých Centier pre deti a rodiny, kde majú detičky so špeciálnymi potrebami alebo postihnutím,
  • môžeš tiež prispieť k plnohodnotnému tráveniu času detí z ohrozených rodín tým, že budeš s nimi chodiť na výlety ale tiež doučovať ich, ak je potrebné,
  • máš možnosť vypomáhať náhradným rodinám a ich deťom zabezpečiť klubové a voľnočasové aktivity
  • môžeš byť anjelom v nízkoprahových alebo komunitných centrách, kde sa robí hlavne tvorivá činnosť a doučovanie,
  • alebo môže byť tvojim poslaním byť anjelom, ktorý vedie deti k Bohu.  Ide o špecifický program pre veriacich dobrovoľníkov.

„Nemusíte byť skvelí, aby ste začali, ale musíte začať, aby ste boli skvelí.“

Zig Ziglar

do života

Projekt Hurááá do života

Tento program v sebe spája viacero iniciatív a projektov, ktoré majú jeden cieľ, a to podporiť mladých dospelých na ich ceste do života. Mnoho mladých ľudí z Centier pre deti a rodiny a rodín v ohrození vstupuje do života dospelých s minimálnymi životnými zručnosťami, nízkou sebadôverou a neliečenými traumami. Program má preto za cieľ podporiť ich a vytvoriť štartovaciu čiaru smerom k samostatnému životu.

1. Vzdelávanie mladých dospelých
2. Domováci domovákom
3. Domovácky parlament
4. Škola mladých lídrov

Vzdelávanie

Vzdelávanie

je neformálnym vzdelávaním mladých ľudí z CDR, náhradných rodín a rodín v kríze, kde majú účastníci možnosť nadobudnúť životné, komunikačné aj pracovné zručnosti. Realizuje sa formou zážitkových workshopov, školení. Vzdelávanie sa realizuje aj za účasti „bývalých domovákov“ (ľudí, ktoré predtým vyrastali v CDR) formou živých knižníc.  Vzdelávanie pokrýva široké spektrum tém – finančná gramotnosť, kariérne poradenstvo, bývanie, vzťahy, komunikácia atď.

Domováci domovákom

Domováci domovákom

Celoslovenská iniciatíva, ktorej cieľom je viesť domovákov (ľudí predtým vyrastajúcich v CDR) k odovzdaniu skúseností mladším domovákom prostredníctvom vzdelávacích stretnutí a živých knižníc.

Domovácky parlament

Domovácky parlament

Je zložený zo súčasných mladých dospelých ako zástupcov z radov detí a mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny. Cieľom parlamentu je reflektovať na aktuálne potreby mladých dospelých, vyjadrovať svoje pocity, názory, podávať podnety, inovatívne nápady smerom k zlepšovaniu kvalitu života detí v centrách a tým ich aj zvyšovanie kvality ich kompetencií k ľahšiemu osamostatneniu sa a začleneniu do bežného života dospelého človeka.

Škola mladých lídrov

Škola mladých lídrov

Mnoho dobrovoľníkov a zamestnancov Spoločnosti Úsmev ako dar, je z radov bývalých „domovákov“. Naše skúsenosti ukazujú, že z mladých dospelých, ktorí sa včas podchytili a dokázali spracovať svoju minulosť vyrástli šikovní mladí lídri schopní riadiť projekty a programy zamerané na pomoc iným. Preto sme si uvedomili potrebu zvyšovania kompetencií mladých ľudí z CDR v oblasti ich osobnostného a kariérneho rastu a podporiť v nich tak možnosť zaradiť sa do nášho pracovného kolektívu.

„Malé činy, ktoré človek uskutoční sú lepšie, ako veľké, ktoré len plánuje.“ 

Peter Marshall

Rozvoj talentov

2017 NKR 004

Ide o oblasť nášho pôsobenia zameranú na podporu činností, v ktorých deti z CDR, náhradných a biologických rodín vynikajú. Či už je to športové alebo tanečné nadanie, spevácky talent alebo iné umelecké zručnosti.

Jedna sa o aktivity ako sú športové hry, organizácia Najmilšieho koncertu roka a tanečných táborov, aktivity v CDR zamerané na rozvoj umeleckého potenciálu v deťoch, tzv. „Domovácke kilometre uja Peťa“, lyžiarske pobyty,…

Kontaktujte nás

Regionálni koordinátori dobrovoľníctva:
Bratislavský kraj – Mária Vrábliková,
Trnavský kraj – Sabína Starychová,
Nitriansky kraj – Božena Hajdáková,
Trenčiansky a Banskobystrický kraj – Miroslav Slemenský,
Žilinský kraj – Boris Pták,
Východné Slovensko – Anna Pilátová,