Jeden z našich základných pilierov

DOBROVOĽNÍCTVO

Práve dobrovoľníci boli kedysi tí, ktorí začali písať našu históriu. Boli to oni, ktorí začali pracovať s deťmi v detských domovoch, dnešných centrách pre deti a rodiny (CDR). Dobrovoľníci sú dodnes neoddeliteľnou súčasťou programov a projektov Spoločnosti Úsmev ako dar. Pridaj sa k nám!

Dobrovoľníci nedostávajú plat, nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú na nezaplatenie.

Sherry Anderson

Tí, ktorí to dokážu. Tí, čo môžu urobiť viac, sú dobrovoľníci.

Neznámy autor

Urobte, čo môžete, s tým, čo máte a tam kde ste.

Theodore Roosevelt

Dobrovoľnícke programy

Sú rozdelené na 3 hlavné celky:

1. Anjelský program – dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v Centrách pre deti a rodiny – CDR (bývalých detských domovoch), v náhradných rodinách, ale tiež na spoluprácu s deťmi z biologických rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

2. Do života – program podporujúci mladých dospelých po odchode z domova na ich ceste do života.

3. Rozvoj talentov – program zameraný na rozvoj talentov, v ktorých deti z CDR, náhradných a biologických rodín vynikajú.

Anjelský program

letne pobyty 2012 012

Je to dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program, zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v Centrách pre deti a rodiny (bývalých detských domovoch), v náhradných rodinách, ale tiež na spoluprácu s deťmi z biologických rodín. Realizuje sa formou pravidelných stretnutí dobrovoľníkov s deťmi, tzv. anjelských návštev. Stretnutia prebiehajú buď priamo v centrách pre deti a rodiny alebo mimo nich – na víkendových pobytoch a v táboroch.

Anjel (dobrovoľník) zohráva v živote dieťaťa podpornú rolu. Je jeho dobrým kamarátom, spoľahlivým dôverníkom, oporou či radcom. Pomáha mu v ťažkých chvíľach, naviguje ho tým správnym smerom pri dôležitých rozhodnutiach a zároveň s ním zdieľa radostné okamihy života.

Ak sa staneš dobrovoľníkom, ktorý je našim anjelom, máš viacero možností:

  • môžeš chodiť za jedným dieťaťom alebo za skupinou detí z Centra pre deti a rodiny a pomôcť im tráviť čas zmysluplne; zameriaš sa na individuálny prístup alebo kolektívny rozvoj vzájomných vzťahov,
  • po zaškolení môžeš chodiť pomáhať do takých Centier pre deti a rodiny, kde majú detičky so špeciálnymi potrebami alebo postihnutím,
  • môžeš tiež prispieť k plnohodnotnému tráveniu času detí z ohrozených rodín tým, že budeš s nimi chodiť na výlety ale tiež doučovať ich, ak je potrebné,
  • máš možnosť vypomáhať náhradným rodinám a ich deťom zabezpečiť klubové a voľnočasové aktivity
  • môžeš byť anjelom v nízkoprahových alebo komunitných centrách, kde sa robí hlavne tvorivá činnosť a doučovanie,
  • alebo môže byť tvojim poslaním byť anjelom, ktorý vedie deti k Bohu.  Ide o špecifický program pre veriacich dobrovoľníkov.

Staň sa našim dobrovoľníkom

„Nemusíte byť skvelí, aby ste začali, ale musíte začať, aby ste boli skvelí.“

Zig Ziglar

do života

Projekt Hurááá do života

Tento program v sebe spája viacero iniciatív a projektov, ktoré majú jeden cieľ, a to podporiť mladých dospelých na ich ceste do života. Mnoho mladých ľudí z Centier pre deti a rodiny a rodín v ohrození vstupuje do života dospelých s minimálnymi životnými zručnosťami, nízkou sebadôverou a neliečenými traumami. Program má preto za cieľ podporiť ich a vytvoriť štartovaciu čiaru smerom k samostatnému životu.

1. Vzdelávanie mladých dospelých
2. Sprievodcovia
3. Domováci domovákom
4. Domovácky parlament
5. Škola mladých lídrov

Vzdelávanie

Vzdelávanie

je neformálnym vzdelávaním mladých ľudí z CDR, náhradných rodín a rodín v kríze, kde majú účastníci možnosť nadobudnúť životné, komunikačné aj pracovné zručnosti. Realizuje sa formou zážitkových workshopov, školení. Vzdelávanie sa realizuje aj za účasti “bývalých domovákov” (ľudí, ktoré predtým vyrastali v CDR) formou živých knižníc.  Vzdelávanie pokrýva široké spektrum tém – finančná gramotnosť, kariérne poradenstvo, bývanie, vzťahy, komunikácia atď.

Sprievodcovia

Sprievodcovia

Sú to dobrovoľníci už pôsobiaci v praktickom (pracovnom) živote. Zameriavajú sa na vytvorenie podporného, dôverného vzťahu medzi dobrovoľníkom a mladým človekom z Centra pre deti a rodiny (býv. detský domov) v jednom z najnáročnejšom období jeho života. Týmto obdobím je čas osamostatňovania sa, tzn. odchodu z CDR a adaptácie do bežného života dospelého človeka.

Domováci domovákom

Domováci domovákom

Celoslovenská iniciatíva, ktorej cieľom je viesť domovákov (ľudí predtým vyrastajúcich v CDR) k odovzdaniu skúseností mladším domovákom prostredníctvom vzdelávacích stretnutí a živých knižníc.

Domovácky parlament

Domovácky parlament

Je zložený zo súčasných mladých dospelých ako zástupcov z radov detí a mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny. Cieľom parlamentu je reflektovať na aktuálne potreby mladých dospelých, vyjadrovať svoje pocity, názory, podávať podnety, inovatívne nápady smerom k zlepšovaniu kvalitu života detí v centrách a tým ich aj zvyšovanie kvality ich kompetencií k ľahšiemu osamostatneniu sa a začleneniu do bežného života dospelého človeka.

Škola mladých lídrov

Škola mladých lídrov

Mnoho dobrovoľníkov a zamestnancov Spoločnosti Úsmev ako dar, je z radov bývalých „domovákov“. Naše skúsenosti ukazujú, že z mladých dospelých, ktorí sa včas podchytili a dokázali spracovať svoju minulosť vyrástli šikovní mladí lídri schopní riadiť projekty a programy zamerané na pomoc iným. Preto sme si uvedomili potrebu zvyšovania kompetencií mladých ľudí z CDR v oblasti ich osobnostného a kariérneho rastu a podporiť v nich tak možnosť zaradiť sa do nášho pracovného kolektívu.

Staň sa našim dobrovoľníkom

„Malé činy, ktoré človek uskutoční sú lepšie, ako veľké, ktoré len plánuje.“ 

Peter Marshall

Rozvoj talentov

2017 NKR 004

Ide o oblasť nášho pôsobenia zameranú na podporu činností, v ktorých deti z CDR, náhradných a biologických rodín vynikajú. Či už je to športové alebo tanečné nadanie, spevácky talent alebo iné umelecké zručnosti.

Jedna sa o aktivity ako sú športové hry, organizácia Najmilšieho koncertu roka a tanečných táborov, aktivity v CDR zamerané na rozvoj umeleckého potenciálu v deťoch, tzv. „Domovácke kilometre uja Peťa”, lyžiarske pobyty,…

Dobrovoľníctvo je výzva

Tak poďte do toho a prijmitu ju! Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme a pripravíme vás na prácu s deťmi a mladými.

Ak máte záujem, prihláste sa nám prostredníctvom tohto dotazníka:

Kontaktujte nás

Regionálni koordinátori dobrovoľníctva:
Bratislavský kraj – Veronika Antalova, Trnavský kraj – Jana Cmurová,
Nitriansky kraj – Božena Hajdáková, Trenčiansky kraj – Lucia Parížková, Žilinský kraj – Boris Pták,
Banskobystrický kraj – Alena Kurajdová,
Východné Slovensko – Cynthia Sajková,