Я студент з України і мені потрібна допомога

AKO poukázať 2% z daní?

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 173 165 37
Názov: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

AK STE ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 u nás vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, požiadajte nás o potvrdenie, následne nám môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené.

5. Povinnou prílohou Vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak ste u nás pomáhali ako doborovoľník. Tlačivá je potrebné doručiť do 30.04.2023 na daňový úrad. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. 

AK STE FYZICKÁ OSOBA (SZČO alebo zamestnanec, ktorý si daňové priznanie podáva sám)

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

IČO: 173 165 37
Názov: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

3. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 a daň zaplatiť najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Daňovník – právnická osoba  je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2% za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak  daňovník  neposkytne finančný dar ním určenému daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie aspoň vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený poukázať v daňovom priznaní  podiel zaplatenej dane len do výšky 1%. Uvedený spôsob poskytnutia podielovej dane sa použil prvýkrát  pri podaní za zdaňovacie obdobie 2016 a použije sa aj v r. 2017,  2018, 2019, 2020,2021 a 2022. Ustanovenia § 52i (postupné znižovanie podielu zaplatenej dane)  sa od 1. januára 2016 nepoužijú.

2. Právnická  osoba môže poskytnúť podiel zaplatenej dane najmenej 8 eur, ktorý sa zaokrúhľuje od 1.1.2020 matematicky na dve desatinné miesta. Daňovník môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však najmenej 8 eur. Ďalší prijímatelia sa v daňovom priznaní uvádzajú v osobitnej prílohe, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania právnickej osoby.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. je potrebné uviesť nasledujúce údaje o prijímateľovi: 

IČO: 173 165 37
Názov: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

CHCEME vám poďakovať

Vo vyhlásení je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka. Bez zaškrtnutia je Vaše darovanie 2% anonymné a my sa žiaľ nedozvieme, že nám pomáhate. Prosíme Vás preto o udelenie tohto súhlasu.

Podporte nás inak

Pomáhajú už 2% z Vašich daní niekde inde? Sme radi. Podporiť ohrozené rodiny, aby sa nemuseli baliť preč zo svojich domovov môžete aj prispením cez Darujme.