Я студент з України і мені потрібна допомога

AKO poukázať 2% z daní?

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 173 165 37
Názov: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

AK STE ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 u nás vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, požiadajte nás o potvrdenie, následne nám môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené.

5. Povinnou prílohou Vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak ste u nás pomáhali ako doborovoľník. Tlačivá je potrebné doručiť do 30.04.2024 na daňový úrad.  Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. 

AK STE FYZICKÁ OSOBA (SZČO alebo zamestnanec, ktorý si daňové priznanie podáva sám)

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

IČO: 173 165 37
Názov: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

3. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 a daň zaplatiť najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Daňovník – právnická osoba  je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2% za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak  daňovník  neposkytne finančný dar ním určenému daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie aspoň vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený poukázať v daňovom priznaní  podiel zaplatenej dane len do výšky 1%. Uvedený spôsob poskytnutia podielovej dane sa použil prvýkrát  pri podaní za zdaňovacie obdobie 2016 a použije sa aj v r. 2017,  2018, 2019, 2020,2021 a 2022. Ustanovenia § 52i (postupné znižovanie podielu zaplatenej dane)  sa od 1. januára 2016 nepoužijú.

2. Právnická  osoba môže poskytnúť podiel zaplatenej dane najmenej 8 eur, ktorý sa zaokrúhľuje od 1.1.2020 matematicky na dve desatinné miesta. Daňovník môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však najmenej 8 eur. Ďalší prijímatelia sa v daňovom priznaní uvádzajú v osobitnej prílohe, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania právnickej osoby.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. je potrebné uviesť nasledujúce údaje o prijímateľovi: 

IČO: 173 165 37
Názov: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

CHCEME vám poďakovať

Vo vyhlásení je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka. Bez zaškrtnutia je Vaše darovanie 2% anonymné a my sa žiaľ nedozvieme, že nám pomáhate. Prosíme Vás preto o udelenie tohto súhlasu.

Podporte nás inak

Pomáhajú už 2% z Vašich daní niekde inde? Sme radi. Podporiť ohrozené rodiny, aby sa nemuseli baliť preč zo svojich domovov môžete aj prispením cez Darujme.