Я студент з України і мені потрібна допомога

  • Stretnutia rodinného kruhu sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou systému SPODaSK
  • Na Slovensku začína pôsobiť prvých 10 certifikovaných koordinátorov

Odlúčenie od svojich blízkych predstavuje pre deti enormnú vzťahovú traumu, obzvlášť v prípadoch, keď sa rodiny o svoje deti chcú postarať, ale z rôznych príčin to nedokážu. Také rodiny potrebujú adresnú pomoc a sprevádzanie pri riešení svojej náročnej životnej situácie. Pomôcť im má prvých 10 certifikovaných koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu, ktorí dokážu aktivizovať širšiu rodinu dieťaťa, aby zodpovednosť za osud ohrozeného dieťaťa nemusel niesť iba jeden človek.

Spoločnosť Úsmev ako dar využíva model Stretnutí rodinného kruhu (SRK) pri pomoci ohrozeným rodinám už 12 rokov. Za tento čas zrealizovali 234 SRK-ov, ktoré pomohli 604 deťom zmeniť kvalitu života. V situácii, keď sú zariadenia náhradnej starostlivosti na Slovensku plné a v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy a krízové centrá) vyrastá bez rodičov viac ako 5 000 detí, je cieľom týchto stretnutí to, aby dieťa nebolo vyňaté z rodiny alebo aby sa do rodiny vrátilo. SKR-y sa v tomto ukázali ako jeden z najúčinnejších nástrojov s úspešnosťou viac ako 92 %. Až 294 detí mohlo vďaka tomu zostať vyrastať so svojimi blízkymi a nemuseli byť umiestnené do inštitucionálnej starostlivosti, 116 detí sa mohlo vrátiť z inštitucionálnej starostlivosti do svojich rodín a 194 deťom sa podarilo nadviazať a obnoviť väzby so svojimi blízkymi.

„V Úsmeve ako dar dlhé roky hľadáme spôsoby, ako pomôcť rodinám, aby zostali spolu a ten najúspešnejší, ktorý sme našli, je práve to, čo aj v histórii vždy fungovalo – široká rodina. Keď kedysi nastal problém v rodine, nevolala sa sociálka, lebo neexistovala, ani im neprišli pomáhať cudzí ľudia. Zvolala sa široká rodina, ktorá zasadla a problém vyriešila. Toto funguje všade vo svete. Keď zaberie široká rodina, veci sa riešia a deti môžu vyrastať vo svojich rodinách. Pre Slovákov je prirodzené využívať takúto rodinnú sieť a veríme, že rozbehom SRKov sa výrazne pomôže deťom a ohrozeným rodinám,“ priblížil Jozef Mikloško, predseda Úsmev ako dar.

Rodiny sa častokrát cítia stratené v systéme, nevedia, čo majú robiť, ako majú reagovať, keď im hrozí, že im bude dieťa odňaté. SRK-y im dávajú do rúk rozhodovacie možnosti, aby povedali, čo je pre dieťa najlepšie. Na základe praktických výsledkov využívania tohto spôsobu práce s rodinou odštartovalo MPSVR SR a Ústredie PSVR SR pilotný projekt Implementácie Stretnutí rodinného kruhu do systému sociálnoprávnej ochrany detí. Ten má podporiť účelné využívanie SKR-ov a nastaviť procesy v systéme tak, aby sa organizovanie Stretnutí rodinného kruhu stalo neoddeliteľnou súčasťou práce s rodinami v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a predchádzalo sa tak nie nevyhnutným vyňatiam detí z rodiny, či dlhodobým umiestneniam detí mimo svoju rodinu.

„Vzniknutá Sekcia rodinnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny je signálom, že chceme podporovať rodiny včasnou pomocou. Stretnutia rodinného kruhu predstavujú presne ten program, víziu a líniu, čomu sa chceme v tejto sekcii venovať, preto sa teším, že už máme prvých absolventov programu. Všetkým gratulujem a pokračujeme v pomoci rodinám,“ povedala Anna Verešová, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky na MPSVaR SR.

V rámci akreditovaného vzdelávania vyškolil Úsmev ako dar prvých 10 špecialistov – koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu z 10 štátnych Centier pre deti a rodiny (CDR Holíč, CDR Myjava, CDR Trenčín, CDR Topoľčany, CDR Martin, CDR Rimavská Sobota, CDR Poprad, CDR Sabinov, CDR Remetské Hámre, CDR Veľké Kapušany).

Tieto zariadenia tak majú od 1. októbra 2020 vo svojom odbornom tíme plnohodnotného koordinátora Stretnutí rodinného kruhu, ktorý bude pre účinnejšiu prácu s rodinami využívať model sieťovania a zužitkovania potenciálu širokej rodiny a komunity. Svoje kapacity pre zorganizovanie rodinných kruhov budú vyškolení a metodicky vedení koordinátori ponúkať vo svojom regióne aj kolegom – sociálnym pracovníkom, ktorí majú mandát výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a s tým spojenú nesmiernu zodpovednosť v záujme ochrany ale aj naplnenia potrieb dieťaťa.

„Stretnutia rodinného kruhu vnímam ako veľmi dôležitú súčasť sociálno-právnej ochrany a pomoci deťom, či už na Úradoch práce, soc. vecí a rodiny alebo priamo v Centrách pre deti a rodiny. Je to skvelý nástroj, ktorý môže veľmi výrazne zabrániť tomu, aby bolo dieťa vyňaté z rodiny alebo na druhej strane, aby sme pomocou širokého okruhu rodiny pomohli deťom navrátiť sa späť do ich prirodzeného rodinného prostredia,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

Už počas prvých troch mesiacov pilotu sa v rámci 20 výcvikových Stretnutí rodinného kruhu podarilo predísť vyňatiu 36 detí z rodinného prostredia, pripravovať bezpečný návrat 28 detí do rodinného prostredia a pre 44 detí, ktoré vyrastali v inštitúciách bez vyživujúcich kontaktov so svojimi blízkymi, nadviazať pravidelné podporné vzťahy v rámci pobytov u rodiny alebo obnovy/zintenzívnenia kontaktov so súrodencami. Pre 108 detí sa tak podarilo uskutočniť pozitívnu zmenu v ich aktuálnej životnej situácii a adekvátnym spôsobom naplniť ich vzťahové a vývinové potreby.

„SRK je miesto, na ktorom je veľa emócií, krásnych emócií, vzniká tam synergický efekt. Sama som to zažila. Napríklad teta, ktorá o svojho synovca nejavila záujem 10 rokov, pretože pochádzal od matky, ktorú rodina vypudila, počas SRKu otvorene priznala, že sa za seba hanbí, že nechala synovca v detskom domove, že je to pre ňu ťažké a nevie, či si to niekedy odpustí. Jej synovec ju objal a povedal, že je rád, že sa zoznámili a že na ňu za to nemá ťažké srdce. Myslím si, že nech to už akokoľvek dopadne, ak raz Adrián odíde z domova, odíde s touto spomienkou, že sa zišlo veľa ľudí, celá rodina, aby mu pomohla, ktorá ho vždy naštartuje,“ povedala Viera Miklášová, riaditeľka CDR Topoľčany.

Vo svete ide o zaužívaný model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať a zaktivizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa. Tento spôsob práce so širokou rodinou a inými do života dieťaťa zaangažovanými ľuďmi vychádza z predpokladu, že rodina často vie nájsť riešenia svojej náročnej situácie, avšak potrebuje podporu, posilnenie a účinne nastavenú pomoc, ktorá zodpovedá ich špecifickej situácii. Rodina a jej prirodzená vzťahová sieť blízkych najlepšie pozná svoje ťažkosti i možnosti, často však potrebuje veľmi konkrétne informácie, adresnú podporu, potvrdenie svojej nezastupiteľnej role v živote dieťaťa, povzbudenie k prevzatiu iniciatívy a pomoc pri obnovení narušených vzťahov či rodičovských schopností.

„Zúčastnila som sa SRK-u, kde bolo pozvaných 15 ľudí z rodiny dieťaťa a všetci reagovali, zmobilizovali sa a urobili všetko preto, aby dieťa zostalo v rodine. Bol to silný zážitok vidieť, ako to funguje v praxi, a to ma inšpirovalo k tomu, aby som sa stala takýmto koordinátorom a mohla reálne pomáhať deťom,“ povedala Zuzana Hýllová, sociálna pracovníčka CDR Trenčín.

Vytvorenie možnosti mobilizovať zdroje samotných rodín a využívať potenciál blízkych osôb dieťaťa v systéme sociálnoprávnej ochrany detí nebude jediným opatrením na podporu rodín. MPSVR SR a Ústredie PSVR SR pripravujú aj ďalšie podmienky na rozšírenie počtu koordinátorov – praktikov realizujúcich Stretnutia rodinného kruhu v systéme SPODaSK, a ich následné nasmerovanie aj do oblasti prevencie a včasnej intervencie.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.