Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava (22. marec) – Efektívna a systémová pomoc rodinám v núdzi a deťom v náhradnej starostlivosti by nebola možná bez pomoci donorov z komerčného sektora. Organizácia Úsmev ako dar funguje  a pomáha už viac ako 3 desaťročia. Na treťom ročníku 1. Darcovskej konferencie Úsmev ako dar spolu s partnermi vyzval verejnosť, aby sa zapojila do pomoci pre tých najzraniteľnejších. Hovorili spolu o pomoci pre rodiny v kríze, budúcnosti detí v náhradnej starostlivosti a dostupnom nájom sociálnom bývaní a podpore samospráv.  

Na Slovensku žije dnes až 30 percent rodín ohrozených chudobou. „Mnoho rodín bojuje s finančnými problémami a predsudkami. Je to pre nich veľmi ťažké a vyčerpávajúce, pretože dnes rodina nerieši len otázku bývania, ale má omnoho viac starostí, ktoré sa postupne nabaľujú a ktoré potom nedokáže sama uniesť. Preto vnímame ako veľmi dôležitú prácu nášho multidisciplinárneho odborného tímu, ktorý pracuje s rodinou a sprevádza ju,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamjak.   

Veľa partnerov je súčasťou projektov Úsmevu ako dar finančne, alebo prostredníctvom rôznych dobrovoľníckych aktivít kontinuálne už desiatky rokov. Príkladom sú generálni partneri  Nadácia VSE, Eurovia SK a CANCOM Slovakia, s.r.o.. „Orientujeme sa na stavebné  projekty, ktorými môžeme pomôcť, ale zaujíma nás najmä ten ľudský rozmer pomoci,“ vyjadril sa generálny riaditeľ EUROVIA SK Róbert Šinály.  

Zdroj: Jano Dobranský

Budúcnosť detí v náhradnej starostlivosti a mladých dospelých

Z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že náklad na jedno dieťa umiestnené mimo vlastnej rodiny stojí štát 24 852 eur ročne. Mladí dospelí sú počas pobytu a pri odchode  zo zariadení  ponechaní  na pomáhajúce organizácie a donorov.  

Vďaka pomoci partnerov pripravil  Úsmev ako dar v minulom roku pre deti a mladých dospelých takmer 500 vzdelávacích a 750 voľnočasových aktivít a cez Fond Pipi dlhej pančuchy rozdal spolu viac ako 1 100 štipendií pre stredoškolákov a vysokoškolákov z Centier pre deti a rodinu a sociálne slabých rodín. K pozitívnym trendom patrí aj zamestnávanie mladých dospelých. V súčasnosti pracuje v organizácii Úsmev ako dar 22 bývalých domovákov, z toho 10 na manažérskych pozíciách.  

„Radi podporujeme organizácie, ktoré robia veci so srdcom a vidieť za nimi výsledky. Úsmev ako dar je rešpektovanou organizáciou a sme radi, že sme súčasťou jej projektov,“  zdôraznila správkyňa Nadácie Allianz Lucia Strnad Muthová. Spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o. podporila okrem iného projekt Odpadnesh, ktorý zamestnáva sociálne slabšie ženy, zároveň ekologicky upcykluje staré reklamné bannery. Chceli sme dať ľudom šancu sa ekonomicky osamostatniť,“ povedal Martin Jaroš z JTI Slovak Republic. 

Zdroj: Jano Dobranský

Pomoc rodinám v kríze 

Organizácia Úsmev ako dar dostáva denne niekoľko desiatok žiadostí o pomoc od rodín, ktoré sú v núdzi a hrozí im, že prídu o strechu nad hlavou. Ďalšou hrozbou je vyňatie detí z rodín,  ktoré následne prejdú pod ústavnú starostlivosť štátu. Pritom viac ako polovica detí žijúcich v centrách pre deti a rodiny (CDR) by sa mohla vrátiť domov, ak by sa s ich rodinami systematicky pracovalo.  

Úsmev ako dar zlepšuje životnú perspektívu týchto rodín vďaka pomoci partnerov.  Systematicky pracuje s 556 rodinami na Slovensku, v ktorých je 1390 detí. Väčšina z nich sú matky samoživiteľky.  

Aj vďaka donorom môže Úsmev ako dar zamestnávať odborných pracovníkov, ktorí pracujú s rodinami, sprevádzajú ich a pomáhajú im. „Naším cieľom je nielen dať strechu nad hlavou, ale aj pocit domova,“ poznamenala správkyňa Nadácie VSE Andrea Danihelová. 

 „Nie je to len organizácia, ktorá nás oslovila svojimi aktivitami, ale hlavne ľudia, ktorí sa svojimi každodennými aktivitami a prácou starajú o ľudí v núdzi.  Sme radi, že sme spoločne našli oblasti, v ktorých aj my môžeme byt nápomocní.  Naši zamestnanci vnímajú tieto aktivity a dlhodobo sa do nich zapájajú rôznymi spôsobmi. Aktivizujeme tak ich, ako aj rodinných príslušníkov a tým sa naša pomoc znásobuje,“ dopĺňa Danihelová. Nadácia VSE je dôležitým partnerom na východnom Slovensku v otázke sociálneho bývania, podpory žien a dievčat, ale venuje sa aj novým témam a výzvam ako je zriadenie potravinovej banky, či školiaceho strediska pre ženy zo sociálne slabších skupín. „Sila nášho partnerstva je v spoločných hodnotách, vôli pomáhať  a v neposlednom rade najväčšia sila je v ľuďoch, ktorí podporujú dobrú vec a veria v to, že dobro a ľudskosť zvíťazí,“ uzatvára.  

Zdroj: Jano Dobranský

Dostupné nájomné sociálne bývanie a samospráva 

Zlá ekonomická situácia a následná strata bývania je najčastejším dôvodom toho, že deti sa ocitajú v centrách pre deti a rodiny. Kľúčovú úlohu v zabezpečení bývania by mala zohrávať aj samospráva, vo viacerých prípadoch je to však na Slovensku zatiaľ nefunkčný model. Slovensko je podľa slov riaditeľa sekcie sociálnych vecí hlavného mesta Bratislava Sergeja Káru krajina s najmenším počtom dostupného sociálneho nájomného bývania v Európskej únii.  

Jedným zo svetlých príkladov môže byť hlavné mesto Bratislava, ktoré má aktuálne vo Fonde nájomného bývania k dispozícii 900 bytov. „Môžeme byť hrdí, že po 15 rokoch  budeme mať  nový systém prideľovania bytov, ktorý začne platiť od jesene. Je primárne zameraný na zraniteľných ľudí. To znamená, že tí, ktorí sú na tom najhoršie by sa k tomu mestskému nájomnému bývaniu mali dostať najrýchlejšie. Čo zavádzame ako nový prvok je, že v momente, keď už tí ľudia bývajú, častokrát sú naďalej v ťažkých životných situáciách a potrebujú nejaký typ sociálnej podpory. V tej  chvíli  nastúpi sociálny pracovník, ktorý im pomôže si to bývanie udržať, prípadne nájsť prácu. Takisto s riešením zdravotných sociálnych, či právnych problémov. Toto považujeme za jediný funkčný nástroj ako predchádzať bezdomovectvu,“ zdôraznil Kára. Ako tiež podotkol, zároveň vzniká Mestská nájomná agentúra vďaka ktorej dokáže mesto dostať od súkromných vlastníkov byty do prenájmu za výhodnejšiu sumu.  

Zdroj: Jano Dobranský

Destinácia domov 

Úsmev ako dar je najrozsiahlejším poskytovateľom pobytových sociálnych služieb so sprevádzaním pre rodinu a deti na Slovensku, pričom prvé sociálne nájomné bývanie na Slovensku spustil už v roku 2012.  Dnes organizácia Úsmev ako dar spravuje 41 prenajatých bytových jednotiek na území Slovenska od súkromných osôb či rehoľných spoločenstiev. V spolupráci s Nadáciou DEDO vybudovali sieť centier na obnovu rodiny Dorka, ktorá má kapacitu viac ako 300 ľudí. V septembri 2023 dala organizácia  

Úsmev ako dar do prevádzky ďalšie 4 byty v Košiciach na Pereši a v apríli 2024  uvedie do prevádzky ďalšie 3 byty v bratislavskej Petržalke.  

Každé kvalitné partnerstvo je založené najmä na dôvere, férovosti a vzájomnom generovaní dobra – na týchto princípoch je postavené aj naše partnersvo s organizáciou Úsmev ako dar. Podporujeme spolu s ňou matky s deťmi, ako aj osirotené deti zasiahnuté vojnou na Ukrajine, keďže sú priamo na pomoc okolia odkázaní a miera, akou sú až devastačne zasiahnuté celé rodiny, nás zaväzuje pomáhať týmto komunitám aj naďalej,“ poznamenala Nikol Kubaská zo spoločnosti  Merck Sharp & Dohme.  

Úsmev ako dar vyzýva k filantropii a CSR aktivitám aj verejnosť. Podporiť organizáciu Úsmev ako dar je možné prostredníctvom 2 percent: 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.