Я студент з України і мені потрібна допомога

Dostupné sociálne

nájomné bývanie

Je unikátnym integrovaným modelom skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva rodín s deťmi. Tento model vychádza z prístupu housing-first a jeho typu communal housing (koncentrované bývanie).

Dostupné

 • Počtom bytov
 • Výškou nájmu
 • Dĺžkou nájomného vzťahu

Sociálne

 • Pretože každý má mať právo na sociálnu pomoc
 • Zahŕňa sociálnu, psychologickú, právnu, zdravotnú a duchovnú podporu a sprevádzanie

Nájomné

 • Nie zadarmo
 • V prijateľnej výške
 • Na základe nájomnej zmluvy

Bývanie

 • Ako základná potreba, pretože každý má mať právo na bývanie
 • Housing First
 • Communal Housing

SOCIÁLNE BÝVANIE SO SPREVÁDZANÍM

Skutočným zmyslom je dať v prvom rade ohrozenej rodine s deťmi bezpečný a stabilný domov na dôstojnej úrovni (každá rodina s maloletými deťmi má mať pre seba byt bežného štandardu) a súčasne poskytnúť podporné služby podľa potrieb rodiny (sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické, právne, duchovné, zdravotné a ďalšie). Prístup je založený na priorizácii bývania za súčasného sprevádzania a poskytovania multidiscilinárnej pomoci rodine.

Dostupné sociálne nájomné bývanie plánujeme inovatívne realizovať formou rozptýleného bývania z dôvodu zamedzenia koncentrácie chudoby, neduhov, sociálnych problémov a sociálnej patológie, pričom odbornú pomoc týmto rodinám budú poskytovať naši pracovníci v multidisciplinárnych tímoch.

Naše projekty

Naše dlhoročné výskumy poukazujú na to, že takmer polovica detí by v zariadeniach nemusela byť umiestnená ak by rodina mala zabezpečené adekvátne bývanie. Od roku 2007 sme preto v spolupráci začali budovať sieť centier Dorka, ktoré sa dnes rozprestierajú od Košíc až po Ružomberok. A v roku 2018 sme otvorili útulok pre rodiny s deťmi v Bratislave.

Od roku 2011 prevádzkujeme vlastné sociálne bývanie v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove, vďaka čomu úspešne aplikujeme model skutočnej a fungujúcej prevencie bezdomovectva rodín s mal. deťmi známy ako Dostupné sociálne nájomné bývanie (DSNB).  

Pomoc ohrozeným rodinám

Sociálny dom sv. Norberta

Poskytuje finančne dostupné dlhodobejšie sociálne nájomné bývanie v 7 bytových jednotkách osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám s deťmi po skončení krízovej intervencie poskytovanej v niektorom z našich krízových centier.

Partnersky realizované projekty

1. ekologickÁ murovanÁ bytovka bernátovce

V spolupráci s Oázou – nádej pre nový život sme vybudovali 4 skromné murované bytové jednotky pre 4 rodiny ohrozené bezdomovectvom. 

Vincentínum Košica – Šaca

V spolupráci s Nadáciou DEDO sme pracovali na projekte budovania 1. a 2. časti centra pomoci Vincentínum v Košiciach – Šaci.

skúsenosti a nový projekt

Na základe našich dlhoročných skúseností sme sa rozhodli zapojiť do výzvy Ministersva práce, sociálnych vecí a rodiny, s projektom, ktorého cieľom je realizovať primárnu i sekundárnu prevenciu bezdomovectva rodín s mal. deťmi. Primárnym nástrojom na pomoc týmto rodinám je Dostupné sociálne nájomné bývanie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Ľudské zdroje