Я студент з України і мені потрібна допомога

Analýza súčasnej každodennej situácie na východnom Slovensku poukazuje na aktuálnu potrebu poskytovania sociálnych služieb osamelým rodičom s deťmi a mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti. Keďže súčasná kapacita krízových centier postačuje riešiť iba približne 20 % osôb z týchto skupín občanov, rozhodli sa Nadácia DeDo a Spoločnosť Úsmev ako dar vybudovať v Košiciach centrum Dorka, ktoré bude poskytovať služby vyššie uvedeným skupinám občanov.

Miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku aj v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, len sa ocitli v ťažkej situácii na Slovensku neexistuje. Otec – muž smeruje do nocľahárne, prípadne útulku, matka s deťmi do domova pre osamelých rodičov, niekedy desiatky až stovky kilometrov vzdialených od seba.

V niektorých prípadoch ich orgány činné v týchto situáciách donútia rozviesť svoje manželstvo, len aby mali strechu nad hlavou v uvedených inštitúciách…. Často krát si musia hľadať nové bývanie už po 6 mesiacoch, keďže zmluvy v týchto zariadeniach sú krátkodobé…
Nadácia DeDo a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar už niekoľko rokov spolupracujú a realizujú projekty na riešenie problematiky zaradenia sa mladých ľudí do občianskeho života po odchode z detského domova a ich ďalšieho vzdelávania.

Podarilo sa nám získať do dlhodobého bezúplatného prenájmu objekt bývalého Centra voľného času na Hemerkovej ulici v Košiciach za účelom zriadenia spomínaného centra poskytujúceho prístrešie a služby pre :

  • osamelých rodičov s deťmi a rodiny v krízových situáciách
  • pre mladých dospelých odcházajúcich z detských domovov
  • pre maloleté deti bez rodičov

Samotnú rekonštrukciu objektu realizujeme zo sponzorských darov, prostredníctvom solidarity a svojpomoci. Na rekonštrukcii sa podieľajú aj chlapci z detských domovov a otcovia rodín v kríze pod odborným stavebným vedením.

Pevne veríme, že spoločným úsilím budeme môcť reálne uskutočňovať dlhodobú a dôstojnú sanáciu rodín v kríze, ochrániť čo najviac detí v ohrození ich života a vývoji v nefunkčnej rodine a pripravovať mladých ľudí na samostatný občiansky život!

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.