Я студент з України і мені потрібна допомога

Prevádzkovateľ komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka  povereného riadením komunitného centra (OPPRKC).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19/08/2015 o 14:00 hod. v priestoroch Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ul. SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14/08/2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Všetky informácie k výberovému konaniu si môžete stiahnuť tu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.