Я студент з України і мені потрібна допомога

Komplexnému riešeniu pomoci rómskej komunite sa v posledných rokoch venovalo mnoho pozornosti. Realizovalo sa mnoho viac, či skôr menej úspešných projektov, no to, čo sa v tomto smere naozaj osvedčilo, je pomoc k svojpomoci.

 

Pre riešenie pomoci komunite je nutné zapojiť komunitu samotnú, sprevádzať ju a poskytnúť jej dlhodobé zručnosti, potrebné k jej posunu. Aj v prípade náhradných rodín, ktorých je v obci veľa, je pre pozitívny výsledok zapojenie komunity obrovským prínosom. A práve tento koncept sa snaží už niekoľko rokov rozvíjať Komunitné pastoračné centrum pre rodinu a deti v obci Blatné Remety.

 

Priestory centra sú zároveň sídlom Inštitútu bl. Teodora Romžu a bl. Zefirína Mallu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktoré pomáha deťom a rodiná v obci Blatné Remety. Špecifikom obce je, že viac ako 20 % jej obyvateľov tvoria deti v pestúnskej starostlivosti.

V roku 2015 sa každý týždeň realizovali v komunitnom centre vzdelávacie aktivity formou krúžkov (Krúžok šikovných rúk a Hudobno-dramatický krúžok), pričom výstupy týchto aktivít boli prezentované najmä na farských podujatiach. Každý mesiac sa organizovali aj komunitné stretnutia detí, ktoré ich viedli k sebapoznaniu a povzbudeniu ich sebavedomia. Na jeseň 2015 sa uskutočnili 3 víkendové stretnutia detí v komunitnom centre a víkendový pobyt v Stebnickej Hute (Slnečný majer) s cieľom hlbšej individuálnej a skupinovej práce s deťmi. Zároveň celoročne prebiehala misijná práca venovaná rodičom detí a celým rodinám, ktorá je kľúčovou aktivitou komunitného pastoračného centra.

 12573813 1136981926350539 1537280984824964285 n

Najväčší ohlas mali voľnočasové aktivity u detí, ktorým bol vytvorený priestor na pravidelné stretávanie sa s priateľmi, rozvoj ich talentov, rozvoj osobnosti, posilnenie vzťahov navzájom, ale aj s dobrovoľníkmi centra (dôležitosť tohto faktu podpornej vzťahovej väzby detí sa ukáže najmä v procese ich osamostatňovania, keďže ide najmä o deti z náhradných rodín, ktoré budú po ukončení náhradnej rodinnej starostlivosti čeliť náročnému procesu osamostatňovania). Prostredníctvom detí boli aktivitami centra oslovení aj ich rodičia, čo vytvorilo priestor pre misijnú prácu centra, okrem iného aj aktivity zamerané na rozvoj ich rodičovských zručností pri výchove detí. V období realizácie projektu sme zaznamenali posilnenie dobrovoľníckej základne centra.

 

Aktivity komunitného centra boli v roku 2015 realizované v rámci projektu „Komunitné centrum Blatné Remety“ s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2015.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.