Я студент з України і мені потрібна допомога

OSTATNÉ KURZY, SEMINÁRE A ŠKOLENIA – Tématické jednodňové semináre

Tématické jednodňové semináre sa realizujú skupinovo, buď formou prednášky pre ľubovoľný počet účastníkov alebo nácvikom konkrétnych zručností pre max. 12 účastníkov. Seminára sa môžete zúčastniť ako jednotlivec, alebo môžeme zrealizovať seminár priamo vo Vašom zariadení – pre Vašich zamestnancov, Vami zostavenú skupinu. V prípade záujmu nás kontaktujte a seminár prispôsobíme Vašim predstavám. (Kontakt: Zuzana Okálová, tel.: 0903 781 775, email: )

Časový rozsah seminára:  6 hodín

Termíny konania seminárov: Priebežne zbierame prihlášky záujemcov, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia seminára. V prípade Vami vytvorenej skupiny je termín dohodou.

Miesto konania seminárov: Podľa dohody a prihlásených účastníkov.

Poplatok za seminár: 25€/osoba – prednáška, 35€/osoba – nácvik konkrétnych zručností (v prípade, že zostavíte samostatnú skupinu – cena dohodou)

            

Témy seminárov:

 •  Vzťahová väzba – základ

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, profesionálnych rodičov, učiteľov a iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a rodinami

Hlavné ciele seminára:
–          pochopiť význam vzťahovej väzby, jej princípy a typy
–          oboznámiť sa s predpokladmi tvorby bezpečnej vzťahovej väzby
–          získať  náhľad na dôsledky neistej vzťahovej väzby a na ďalší vývin osobnosti

 • Vzťahová väzba – pokročilí

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, profesionálnych rodičov, učiteľov a iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a rodinami

Hlavné ciele seminára:
–          prehĺbiť poznatky o princípoch bezpečnej vzťahovej väzby
–          spoznať  možnosti podpory bezpečnej vzťahovej väzby
–          oboznámiť sa s konkrétnymi nástrojmi pre prácu s dieťaťom s neistou vzťahovou väzbou
–          pochopiť  princíp prerušenia transgeneračného prenosu patologického správaniav rodine prostredníctvom bezpečných väzieb

 • Teoretické východiská a praktické zručnosti v sociálnej práci s rodinou

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, rodinných asistentov, komunitných pracovníkov.

Hlavné ciele seminára:
–          pochopiť význam rodiny pre zdravý psychosociálny vývin dieťaťa
–          oboznámiť sa so základnými východiskami pre prácu s rodinou
–          rozvoj praktických zručností pri nadväzovaní vzťahu s rodinou a riadení potencionálne konfliktných situácií
–          získať základné informáciu o plánovaní práce s rodinou

 • Vyhodnocovanie situácie v rodine (hodnotenie silných stránok a potrieb rodiny)

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, rodinných asistentov, komunitných pracovníkov, psychológov a iných odborníkov, ktorí pracujú s rodinami.

Hlavné ciele seminára:
–          oboznámiť sa s  princípmi hodnotenia rodiny a analýzou príčin krízy,
–          určenie kľúčových znakov ,
–          spoznať možnosti využitia hodnotenia pre tvorbu plánov práce s rodinou,
–          získať skúsenosť s hodnotením konkrétnej rodiny (nácvik zručnosti)

 • Konferenčný model práce s rodinou facilitačné zručnosti (PK, SRK, Rest.justice)

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, rodinných asistentov, komunitných pracovníkov, psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, učiteľov a iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a rodinami.

Hlavné ciele seminára:
–          oboznámiť sa s potenciálom konferenčného modelu práce s rodinou prostredníctvom príkladov z praxe
–          spoznať  základné princípy jednotlivých modelov,
–          pochopiť význam princípu osobnej, rodinnej a komunitnej zodpovednosti,
–          nácvik modelových situácii s cieľom rozvoja facilitačných zručností (v malých skupinách)

 • Tímová spolupráca v SPO

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, zamestnancov detských domovov, oddelení SPODaSK, obecných úradov, sudcov, psychológov a iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a rodinami.

Hlavné ciele seminára:
–          uvedomiť si význam tímovej spolupráce (cez vlastný zážitok),
–          spoznať príklady neefektívnej spolupráce,
–          identifikovať  kľúčových členov tímu pri napĺňaní potrieb dieťaťa,
–          oboznámiť sa s princípmi budovania tímu v SPO

 • Case manažment v sociálnej práci s rodinou

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, komunitných pracovníkov, rodinných asistentov a iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a rodinami.

Hlavné ciele seminára:
–          oboznámiť sa so základnými princípmi prípadového manažmentu,
–          spoznať efektívne nástroje pre case manažment
–          spoznať  príklady dobrej praxe,
–          rozvoj facilitačných a organizačných zručností – nácvik konkrétneho prípadu
–          napĺňaní potrieb dieťaťa,
–          oboznámiť sa s princípmi budovania tímu v SPO

 • Práca s ekomapou a genogramom

Seminár je určený pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborných  zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, s rodinami v kríze,…

Hlavné ciele seminára:
–          oboznámiť sa s  možnosťami využitia genogramu a ekomapy pri práci s dieťaťom a  jeho rodinou,
–          oboznámiť sa metodikou tvorby genogramu a ekomapy,
–          získať skúsenosť s tvorbou vlastného genogramu a ekomapy (nácvik),
–          rozvíjať zručnosť vo vedení rozhovoru s dieťaťom o jeho rodine (nácvik)

 • Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, psychológov a iných odborníkov, ktorí pracujú s rodinami

Hlavné ciele seminára:
–          oboznámiť sa s  princípmi a postupom tvorby plánov sociálnej práce,
–          porozumieť významu tímovej spolupráce pri tvorbe a realizácii plánu sociálnej práce,
–          uviesť príklady dobrej praxe pri tvorbe plánov sociálnej práce

 • Efektívna komunikácia s rodinou

Seminár je určený pre sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, psychológov, vychovávateľov, učiteľov, profesionálnych rodičov, ktorí prichádzajú do kontaktu s rodinou

Hlavné ciele seminára:
–          prostredníctvom vlastného zážitku si uvedomiť význam otvorenej komunikácie s rodinou pri práci s dieťaťom,
–          oboznámiť sa so základným komunikačným modelom ,
–          identifikovať faktory, ktoré podporujú a ktoré brzdia komunikáciu s rodinou,
–          demonštrovať a precvičiť nástroje efektívnej komunikácie (aktívne počúvanie, akceptácia, kongruencia, reflektovanie,…)

 • Terénna sociálna práca

Seminár je určený pre sociálnych sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, rodinných asistentov, komunitných pracovníkov

Hlavné ciele seminára:
–          oboznámiť sa s princípmi a metódami terénnej sociálnej práce,
–          identifikovať fázy terénnej sociálnej práce a ich význam (ciele),
–          zdieľať príklady dobrej praxe


 

Kontakt: Mgr. Zuzana Okálová, tel.: 0903 781 775, email:

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.