Я студент з України і мені потрібна допомога

Pestúnsku starostlivosť ako jednu z foriem náhradnej starostlivosti upravuje Zákon č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Do pestúnskej starostlivosti je možné zveriť iba maloleté dieťa v prípade, ak toto sleduje jeho najlepší záujem – teda ak nie je možné zabezpečiť mu riadnu výchovu inou vhodnejšou a trvalou formou a to v jeho biologickej rodine alebo osvojením.

Maloleté dieťa môže byť zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti aj manželom. Pri zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti jednému z manželov je potrebný písomný súhlas druhého manžela. Súhlas nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Na rozdiel od osvojenia a náhradnej osobnej starostlivosti má pestún nárok na príspevok na napĺňanie potrieb dieťaťa až do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo až do skončenia prípravy na budúce povolanie až do 25 roku života. Výška tohto príspevku je určená na zabezpečenie výživy a ostatných potrieb dieťaťa, ktorý ustanovuje zákon o životnom minime.

Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

Rozsah práv a povinností pestúna k maloletému dieťaťu vymedzuje súd.

Maloleté dieťa, ktoré je v ústavnej starostlivosti, môže byť pred rozhodnutím súdu o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti dočasne zverené do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom. Maloleté dieťa, nad ktorým nie je nariadená ústavná starostlivosť, môže byť takto zverené do starostlivosti budúcich pestúnov iba so súhlasom rodičov.

Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach.

Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého dieťaťa vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Rodiča majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Ak sa s pestúnom nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne na návrh niektorého z rodičov alebo pestúna súd.

Ako vzniká pestúnska starostlivosť?

 • na základe podania návrhu žiadateľa o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, rozhodnutím súdu.

Ako pestúnska starostlivosť zaniká?

 • dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
 • smrťou maloletého dieťaťa alebo pestúna,
 • umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody,
 • právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti,
 • rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti.

Do pestúnskej starostlivosti môže byť zverené dieťa:

 • ak rodičia dieťaťa nemôžu dlhodobo riadne zabezpečiť osobnú starostlivosť o svoje dieťa
 • ak rodičia dieťaťa nežijú
 • ak opatrovník, ustanovený súdom, nemá povinnosť zabezpečovať osobne dlhodobo starostlivosť o dieťa.

Aký je vzťah medzi pestúnom a dieťaťom?

 • pestún je povinný starať sa o dieťa osobne
 • má právo výchovy zvereného dieťaťa
 • má právo zastupovať dieťa a spravovať jeho záležitosti len v bežných záležitostiach
 • pestún je povinný umožniť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dohľad nad výkonom pestúnskej starostlivosti
 • pestún je povinný oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pobyt s dieťaťom v zahraničí dlhší ako jeden mesiac.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.