Я студент з України і мені потрібна допомога

Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Agendu náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci ÚPSVaR vedie odbor sociálnych vecí – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny. Priamo tam sa vám bude venovať sociálny pracovník, ktorý vás požiada o vyplnenie informatívneho dotazníka a postupne, spolu s vašou pomocou pripraví vašu spisovú dokumentáciu. Rozhodnutie pre náhradnú rodinnú starostlivosť nesie so sebou veľa emócii, nadšenia i obáv. Každý z nás sa v neznámych situáciách cíti neistý a potrebuje podporu a uistenie. Takže pokiaľ zatiaľ váhate prvé kroky nasmerovať na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste vášho trvalého bydliska (možno máte pocit, že to je už veľmi záväzné alebo sa len chcete ešte uistiť,…), radi Vás uvítame na regionálnej pobočke SPDDD Úsmev ako dar v rámci Vášho kraja a pomôžeme Vám s prípravou žiadostí, zodpovieme Vaše otázky. Upozorníme Vás tiež na to, akú spisovú dokumentáciu budú od Vás požadovať a ako prebieha celý prípravný proces…

Čo musí vaša spisová dokumentácia obsahovať?

  • žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť, okrem toho by žiadosť mala obsahovať formu starostlivosti o dieťa a aj predstavu o dieťati. Dôležité je aj napísať kto je žiadateľ, ak je to pár do žiadosti sa uvádzajú obidvaja ale môže byť aj jednotlivec s vyjadrení súhlasu druhého partnera,
  • dotazník žiadateľa – tento Vám dajú na príslušnom Úrade práce sociálnych veci a rodiny,
  • odpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie starší ako tri mesiace,
  • správa o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
  • doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny (napr. potvrdenie o príjme od zamestnávateľa),
  • správu o bytových pomeroch, rodinných pomeroch a sociálnych pomeroch fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom (vypracuje sociálny pracovník po osobnej návšteve u vás doma)
  • vyjadrenie obce o spôsobe života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny,
  • písomný súhlas fyzickej osoby, že určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže zisťovať, či nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností uvedených v žiadosti a spisovej dokumentácii,
  • posudok od psychológa. Takýto posudok vypracuje psychológ, ktorý má akreditáciu na jeho vypracovanie (psychológovia Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar, psychológovia pracujúci na Referáte poradensko – psychologických služieb ÚPSVaR, pracovníci ďaľších akreditovaných subjektov). Ich cieľom je posúdiť zrelosť osobnosti žiadateľa, motívy, ktoré ho viedli k rozhodnutiu stať sa náhradným rodičom a i. Záver z psychologického posudku bude tvoriť súčasť vašej žiadosti o náhradné rodičovstvo.

Zákon predpisuje aj potrebný rozsah prípravy k pestúnskej starostlivosti, osvojeniu, či profesionálnemu vykonávaniu náhradnej rodinnej starostlivosti. Potvrdenie o príprave v potrebnom rozsahu býva tiež súčasťou dokumentácie. SPDDD ÚaD ako nástroj na takúto prípravu efektívne a využíva komplexný vzdelávací program PRIDE.

Po uzavretí vašej kompletnej dokumentácie bude vaša žiadosť postúpená na odbor sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo vašom krajskom meste. Tu budete evidovaný ako žiadateľ o niektorú z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti zapísaním do zoznamu žiadateľov.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.