Я студент з України і мені потрібна допомога

Ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Z detského domova do rodiny vybraným detským domovom v roku 2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po šiesty krát iniciuje každoročné udeľovanie Ocenenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: ′Z detského domova do rodiny′ vybraným detským domovom (ďalej len ′ocenenie′) za prínos v oblasti konštruktívneho riešenia konkrétnej, problémovej situácie s priamou nadväznosťou na inovatívne aktivity vyvíjané v prospech dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou v detskom domove.

Skutočnú zmenu v oblasti starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, možno dosiahnuť len dôslednou realizáciou platných právnych noriem, dokumentov a Koncepcie vykonávania ústavnej starostlivosti v kombinácii s tvorivým a iniciatívnym prístupom k dosiahnutiu základného cieľa zabezpečenia rodinného prostredia, ktoré je nevyhnutné pre zdravý vývin dieťaťa.

V rámci procesu ocenenia bude v roku 2010 realizovaný monitoring detských domovov v oblasti vykonávania prioritných úloh, ktoré vyplývajú pre detské domovy, príp. určeným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z Koncepcie vykonávania ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012 (ďalej len „koncepcia“).

Ocenenie bude tvoriť plaketa venovaná detskému domovu spolu s finančnou odmenou pre vybrané detské domovy.

Realizácia ocenenia si vyžaduje zo strany detských domovov splnenie nasledujúcich úloh:

Detské domovy (ďalej len DeD)
Všetky štátne a neštátne detské domovy zriadené na území Slovenskej republiky:
1) vypracujú príklad dobrej praxe a vyplnia informačný dotazník pre DeD
2) vyplnené dotazníky spolu s vypracovanými príkladmi dobrej praxe zašlú určenému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 30. júla 2010.

Stiahni: Dotazník a príklad dobrej praxe (.doc)

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.