Я студент з України і мені потрібна допомога

Poznatky o vývine človeka tvoria prvý nevyhnutný krok k pochopeniu každého dieťaťa. Ideálne je poskytnúť dieťaťu, ktoré sa narodí, vhodné podmienky a umožniť mu prirodzený vývin. U detí, ktoré žijú v náhradnej rodinnej (alebo ústavnej) starostlivosti sa však v ich minulosti vyskytli okolnosti, ktoré negatívne ovplyvnili alebo spomalili „rast a rozvoj“ dieťaťa. Rozpoznať aj len často diskrétne prejavované disharmónie vo vývine je dôležitým predpokladom pre ich úpravu. Ale to predpokladá v prvom rade poznanie hlavných potrieb dieťaťa.

Mohli by sme z odbornej literatúry uviesť rôzne rozdelenia vývinových potrieb. Vo výcvikovom programe PRIDE sa snažíme o čo najväčšie prepojenie s praktickým životom a skúsenosťami ľudí, ktorí majú skúsenosť so starostlivosťou o deti a pri delení vývinových potrieb vychádzame z rozdelenia vývinu dieťaťa do 5 hlavných oblastí.

Tomu potom zodpovedajú aj vývinové potreby dieťaťa:

Fyzické potreby

  • ubytovanie, strava, oblečenie, teplo, fyzické prejavy ako objatie a bozky, držanie a dotyky, bezpečie

Emocionálne a psychické potreby

  • láska, opatera, pocit príslušnosti, istota, bezpečie

Sociálne potreby

  • schopnosť budovať vzťahy, komunikovať, riešiť problémy, vychádzať s druhými ľuďmi a inými kultúrami

Náučné potreby

  • usporiadanie hodnôt a morálky, učenie sa zručnostiam v živote, podpora učenia v škole

Morálne potreby

  • rozlišovanie dobra od zla

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.