Я студент з України і мені потрібна допомога

Už dva a pól storočia sa u nás formuje a trvá systém náhradnej starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany detí.  Konferencia „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ spoločnosti Úsmev ako dar priniesla pohľady odborníkov na historický vývoj starostlivosti o opustené a ohrozené deti a ponúkla námety, ako systém sociálnoprávnej ochrany detí naďalej skvalitňovať, pri zohľadnení jedinečnosti, najlepšieho záujmu a vzťahovej potreby každého dieťaťa.

Po 13. krát sa na konferencii Mosty v sociálnoprávnej ochrane, ktorú Spoločnosť Úsmev ako dar usporiadala v spolupráci s Inštitútom ochrany práv dieťaťa a rodiny FZaSP TU a Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov, stretli odborníci z oblasti náhradnej starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany detí.  Konferencia sa konala v dňoch 12. – 13. novembra 2013 v Častej-Papierničke a jej ústrednou témou bolo: „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – Ako ďalej?“ Práve tento rok si totiž  pripomíname 250. výročie založenia prvého zariadenia náhradnej starostlivosti (vtedajšieho sirotinca) na území Slovenska v obci Tomášikovo.

„To, čo v súčasnosti vnímam ako pozitívum v detských domovoch, je také zcitlivenie a humanizácia ústavnej starostlivosti. Voľakedy sa za prvotné ciele považovali tie pedagogické, dnes sú naše ciele oveľa viac psychologicky orientované. To znamená, že už nejde len o to, aby dieťa malo nejaké vzdelanie, ale aby z neho vyrástol spokojný a vyrovnaný človek,“ hovorí riaditeľka detského domova v Dunajskej Strede PhDr. Katarína Výbochová.

Počas dvoch dní prednieslo svoje príspevky 20 prednášajúcich a účastníci mali možnosť pracovať v 7 workshopoch. Rezonovali tu témy ako: dieťa s poruchami správania v ústavnej starostlivosti, výchovné opatrenia v detskom domove, špecifiká sociálnej práce s rómskymi rodinami, systém sociálnej pomoci a iné.
V rámci konferencie sa v utorok 12.11. uskutočnil aj slávnostný galavečer, počas ktorého minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odovzdal cenu Z detského domova do rodiny piatim detským domovom: DeD Hnúšťa, DeD Topoľčany, DeD Ilava, DeD Snina a DeD Senec. Cena je výrazom uznania práce detských domovov za navrátenie detí do pôvodných rodín a vytvorenie podmienok, ktoré umožňujú deťom vyrastať v rodinnom prostredí.

Spoločnosť Úsmev ako dar ocenila jednotlivcov v dvoch kategóriách: za konkrétnu pomoc rodinám a deťom v ohrození a za významný prínos v oblasti náhradnej starostlivosti. Za konkrétnu pomoc boli ocenení: dlhoročný dobrovoľník spoločnosti Úsmev ako dar Jaroslav Bryndzák, dobrovoľníčka nízkoprahového klubu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia Zuzana Spiessová a profesionálna rodina Okálová. Cenu za významný prínos v oblasti náhradnej starostlivosti si odniesli: Zdeno Michalides – riaditeľ Fóra riaditeľov detských domovov, Vojtech Tkáč – bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny v období transformácie detských domovov, Helena Kasanová – riaditeľka odboru vykonávania opatrení SPODaSK  v zariadeniach ÚPSVaR, Gabriela Lachoutová z Nadácii J&T v Českej republike a Katarína Výbochová – riaditeľka DeD Dunajská Streda.

175 účastníkov konferencie – predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí, riaditelia a pracovníci detských domovov – sa venovali aj aktuálnej vyťaženosti detských domovov, ktorá v niektorých krajoch už presiahla 100%. Blíži sa zimné obdobie a detské domovy sú plné.

„Momentálne sa nachádzame na križovatke, kedy máme pred sebou, v podstate, len dve cesty. Alebo začneme veľmi reálne a veľmi intenzívne pracovať s ohrozenými rodinami v teréne, teda realizovať sanáciu rodín, alebo budeme zakladať nové detské domovy, čo, samozrejme, nikto nechce,“ uviedol predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

250 rokov od založenia prvé sirotinca na našom území teda stojíme pred výzvou skvalitniť prácu s pôvodnými rodinami tak, aby deti do systému náhradnej starostlivosti vôbec vstupovať nemuseli, alebo, ak už v detskom domove sú,  aby sa mohli čím skôr vrátiť domov.  

Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane sa konala pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera.

mosty papiernicka 2013 002mosty papiernicka 2013 003mosty papiernicka 2013 004mosty papiernicka 2013 005mosty papiernicka 2013 006mosty papiernicka 2013 007

Ďakujeme partnerom konferencie:

NR-SR   Lucka logo cervene  orchidea ok 2

 

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.
PR manažérka
mob: 0903 781 744

www.usmev.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.