Я студент з України і мені потрібна допомога

Košice – Do druhej polovice sa v týchto dňoch prehúpáva spoločný projekt Správne vyštartovať do života, ktorý Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach v spolupráci s košickou pobočkou Úsmev ako dar a novootvoreným Centrom pre obnovu rodiny – DORKA realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom.

Počas doterajšieho priebehu organizátori na základe prieskumu vzdelávacích potrieb vyškolili 16 mladých dobrovoľníkov

v oblasti sociálno-preventívnej práce a voľnočasových aktivít pre mládež. 10 z nich sa po ukončení kurzu základov sociálnej a edukačnej práce veľmi aktívne zapojilo do ďalšej fázy projektu – prípravy a realizácie tréningu životných a sociálnych zručností mladých chovancov detských domovov na východe Slovenska a bývalých chovancov, súčasných klientov DORKy – Centra pre obnovu rodiny.

Stretnutia, ktoré sa v týchto týždňoch rozbiehajú, budú zamerané na získanie nových, resp. rozvoj a prehĺbenie nadobudnutých životných zručností, ktoré pomôžu mladým ľuďom po odchode z detského domova ľahšie prekonávať prekážky v procese osamostatňovania sa.

Autora a foto: PaedDr. Darina Šalagovičová, Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci v Košiciach

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.