Я студент з України і мені потрібна допомога

Výzva – rodiny z BA I – BA V

Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program zameraný na rozvoj sociálnych zručností a spoločenských návykov u detí, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou, a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

Cieľ programu:
Dlhodobé odborné vedenie a pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa, alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času. Cieľom programu je aj nácvik rodičovských zručností v zmysle nášho programu PRIIDE, aby rodičia porozumeli vývinovým potrebám detí, posilnenie rodinnej súdržnosti, ponuka riešení a ako predchádzať  výchovným ťažkostiam. Vzhľadom k tomu, že projekt trvá do 10.12.2013 je pre nás veľmi dôležité stanoviť si reálne ciele, ktoré je možné s deťmi a ich rodinami v danom čase zrealizovať.

Cieľová skupina programu:
Program je určený pre 15 detí a ich rodičov alebo ľudí, ktorí sa o deti osobne starajú. Deti, s ktorými spolupracujú úseky sociálnych vecí a rodiny BA I – BA V, u ktorých sa vykonávajú opatrenia SPODaSK a nie sú vyňaté z rodiny. Deti, ktoré sú umiestnené na dobrovoľnom pobyte v krízovom zariadení alebo inom zariadení. Tieto deti majú trvalý alebo obvyklý pobyt na území mesta Bratislava. Program je určený pre deti vo veku od 8 – 16 rokov, ktoré sú z málopodnetného prostredia s problémovým správaním. Do programu môžu byť zaradené aj súrodenecké skupiny.
Zoznam účastníkov programu zabezpečí oddelenie SPOaSK v Bratislave. Nakoľko už štvrtý rok prevádzkujeme nízkoprahový klub na sociálnej ubytovni Fortuna boli by sme radi ak by mali príležitosť zúčastniť sa tohto programu aspoň niektoré deti a ich rodiny práve z tejto ubytovne.

Forma a spôsob realizácie opatrenia:
Konkrétne aktivity projektu sú rozdelené do 4 fáz:
1.    fáza: Príprava na skupinovú prácu s dieťaťom a jeho rodinou – komplexná diagnostika
2.    fáza: Skupinové cyklické aktivity pre deti a ich rodiny – jednodňové (5 stretnutí v celom projekte)
3.    fáza: skupinové cyklické aktivity pre deti a ich rodiny – víkendové (2 stretnutia v celom projekte)
4.    fáza: týždňový výchovno-rekreačný pobyt pre deti

Doplnkové aktivity v projekte:
–    psychologická starostlivosť počas celého trvania projektu
–    sociálne poradenstvo,
–    terénna sociálna práca
–    koordinačné stretnutie podporného tímu okolo rodiny (vypracovanie sociálneho plánu pre dieťa a jeho rodinu) za prítomnosti rodiny
–    realizovanie stretnutí rodinného kruhu

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.