Я студент з України і мені потрібна допомога

Pomoc ohrozeným rodinám v Bratislave

Centrum pre obnovu rodiny

Je zriadené ako útulok pre rodiny a deti podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poslaním centra je pomáhať rodinám a mladým dospelým v krízových životných situáciách, do ktorých sa dostali.

Kapacitu zariadenia je 20 osôb v 4 samostatných bytových jednotkách. Ochrana a podpora ohrozených rodín, ich celistvosť, funkčnosť a duchovná obnova sú základné ciele činnosti centra.

Otvorenie

Marec 2018

Pomoc rodine

Každodenným kontaktom s rodinou, ich reálnym životom zistíme, do akej miery je rodina schopná zabezpečiť potreby jednotlivých členov, s dôrazom na potreby detí. Východisko vidíme vo vytváraní dostatočne podnetného a bezpečného prostredia s takými podmienkami, ktoré im umožnia samostatný stabilný návrat do spoločnosti s využitím vlastných zdrojov a síl. Rodinám poskytujeme okrem diagnostikovania a nastavenia plánu práce a rozvoja rodiny, sprevádzanie v sociálnej, psychologickej, duchovnej a právnej oblasti, ale i rôzne vzdelávacie a psychosociálne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti rodiča, dieťaťa i rodiny ako celku.

Podmienky prijatia

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov v nepriaznivej sociálnej situácii do zariadenia sociálnych služieb, útulku – Centrum pre obnovu rodiny je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Cieľové skupiny prijímateľov sociálnych služieb v útulku – Centrum pre obnovu rodiny, sú deti a rodiny, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej krízovej životnej situácii, v sociálnej a hmotnej núdzi, v ohrození zdravia alebo bez prístrešia.

Žiadateľ sa informuje o podmienkach prijatia osobne, telefonicky alebo emailom. Kontakt vyššie.

Žiadosť do zariadenia si môže podať

  • fyzická osoba z ohrozenej rodiny od veku 18,
  • fyzické osoby v situácii sociálnej a hmotnej núdze s následkom straty bývania, alebo ktoré sa náhle ocitli v krízovej situácii a potrebujú dočasné bezpečné útočisko,
  • osamelý rodič s jedným dieťaťom alebo s viac deťmi,
  • úplná rodina.

Žiadosť o prijatie do útulku

Formulár žiadosti TU.

K žiadosti je potrebné priložiť lekárske potvrdenie. Lekárske potvrdenie na stiahnutie TU.

Vyplnenú žiadosť môžete zaslať na e-mailovú adresu

Prehľad platieb za služby v útulku si môžete pozrieť TU.

Prvý kontakt

Dôležitou súčasťou prvého kontaktu sociálneho pracovníka so žiadateľom je nadobudnutie adekvátnych a relevantných informácií o doposiaľ uskutočnených opatreniach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa s poskytovaním sociálnych služieb. Sociálny pracovník zároveň zisťuje, čo od neho žiadateľ očakáva a či jeho očakávania sú v súlade s poskytovanými sociálnymi službami zariadenia.

Ďakujeme partnerom

Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom, bez ktorých by sme toto centrum nevybudovali.

Ďakujeme darcom, ktorí nás podporili cez StartLab spolu sumou 5 199 EUR

Štefan Adamjak
Zuzana Hužvarova
Štefan Schwartz
Peter Potecky
Marek Jelo
Patrik Bóna
Tomas Bednar
rudolf keller
Jozef Soltes

Matej Kolarovsky
Igor Šprto
Juraj Červeň
Martin Bakoš
Stano M.
Peter Guštafík
Michal Scholtz
Peter Štrpka
Laura Madjiah Štorcelová 
Crossline.tv
Vanda Buckova
Andrej
Lucia Paskova
Peter Drábik
Mirka
Richard Hudec
Raimund
Matus Teplicky
Michaela Szomolanyi
Zuzana Brázdiková
Michal Sádovský
Patrik Nagy
Juraj Zlacký
Silvia
Katarina Ostrozlikova
Jozef Hajko