Я студент з України і мені потрібна допомога

Banskobystrický samosprávny kraj je partnerom našej regionálnej pobočky už dlhé roky. Chceme sa s vami podeliť o to, čo všetko sme mohli, spolu s niektorými z vás, absolvovať vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Najvýraznejšou podporou je finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vďaka ktorému počas roka naše odborníčky: sociálna pracovníčka a psychologička poskytli poradenstvo 54 rodinám a klientom. Našimi klientmi sú najčastejšie ohrozené rodiny, osamelé matky v nepriaznivej situácií, starí rodičia starajúci sa o svoje vnúčatá, ktoré majú zverené v náhradnej osobnej starostlivosti a mladí dospelí, ktorí opustili brány centier pre deti a rodiny (predtým detské domovy) a pri zaraďovaní do spoločnosti čelia mnohým problémom.

Klientom sme pomáhali pri zvládaní náročných situácií, neplánovanom tehotenstve, zadĺžení, strate zamestnania alebo bývania, pri výchovných problémoch a konfliktoch v rodine, pri rodičovských konfliktoch súvisiacich s rozvodom, pri komunikácii s inštitúciami a vybavovaní úradných záležitostí… Poradenstvo poskytujeme v našich priestoroch v Banskej Bystrici, v Rimavskej Sobote alebo priamo v teréne.

Vďaka podpore BBSK sme realizovali v našom komunitnom centre v Rimavskej Sobote projekt „Cesta hore“, ktorý trval od júla do novembra 2019. A teda naša „Cesta hore“ bola naozaj parádna! Projekt bol zameraný na znevýhodnené deti a deti, ktoré nemajú dostatočne podnetné prostredie pre zmysluplné trávenie svojho voľného času (deti z miestnej vylúčenej rómskej komunity, z centier pre deti a rodiny, z náhradných a ohrozených rodín) ale aj na osvetu verejnosti s cieľom podporiť rodičovské zručnosti.

Na tvorivých dielňach sme rozvíjali tvorivé zručnosti, podporovali socializáciu a komunikáciu. Deti skúšali šiť, vyrábali jednoduché šperky, hravou formou si nacvičovali písanie či rozširovali slovnú zásobu. Počas aktivít sme sa venovali témam ako zdravá kuchyňa, ekológia alebo športu. Deti sme sa snažili čo najaktívnejšie zapájať do rozhodovania a plánovania aktivít. S mladými z centra pre deti a rodiny sme si organizovali filmové poobedia spojené s diskusiami. Počas letných mesiacov sme zrealizovali šesť denných táborov, aj pre deti z krízového centra SOS v Rimavskej Sobote. Pestrý program obsahoval športové a kreatívne aktivity. Chodili sme na výlety v rámci mesta a jeho okolia.

Súčasťou projektu boli aj besedy pre rodičov, starých rodičov či ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou, ktorými sme chceli širokej verejnosti sprostredkovať nové poznatky a otvoriť témy v oblasti výchovy. Dozvedeli sme sa ako a prečo vznikajú problémy s učením, ako ich môžeme zvládať a ako sa správne učiť, taktiež ako zvládať konflikty a čo sa za nimi skrýva. Tipy ako hovoriť s deťmi o sexe nám prezradila Mgr. Ľuba Lapšanská. Rozprávali sme sa aj na tému Montessori pedagogiky a výchovy detí k sebestačnosti aby malo šťastný a naplnený život. Na besede Jolky Nátherovej Rómovia medzi nami, sme sa venovali špecifikám výchovy detí s rómskou etnicitou. 

Ďakujeme za podporu.
Novinky o našich aktivitách môžete sledovať aj na Facebooku: Úsmev ako dar BB kraj alebo Komunitné centrum Úsmev ako dar – Rimavská Sobota

Na záver, jedno z milých poďakovaní profi matky z Rimavskej Soboty, pani Janky Valovičovej. Ďakujeme!

„Chcela by som sa týmto poďakovať komunitnému centru Úsmev ako dar v RS. V prvom rade za rodinnú atmosféru, ktorá tam vládne, pretože detičky sa tam vždy veľmi radi vracajú. S pracovníčkami, ktoré sú veľmi milé a ochotné pomáhať aj vo svojom voľnom čase, majú veľmi blízky vzťah. Poďakovať by som sa chcela za zaujímavé nápady v rámci tvorivých dielní, doučovanie a tiež za hravú formu pri doučovaní z angličtiny. Deti sa vždy tešia na tábory, ktoré organizujú cez prázdniny, kde je pre nich vždy pripravený pestrý program. Za seba by som sa chcela obzvlášť poďakovať za ich ochotu nájsť si pre mňa čas v ktorúkoľvek hodinu. Veľkým prínosom boli pre mňa prednášky, ktoré pripravovali pre nás rodičov . Ďakujem im za lásku ku mojim deťom, obetavý prístup a ich veľké srdce. A hlavne, že vôbec existujú a my sme už pár rokov ich súčasťou.“

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.